9 Mart Sayısal Loto Sonuçları

0
76

09 Mart 2013 Say?sal Loto Sonuçlar? Belli Oldu. – ?ansl? Numaralar Burada Milli Piyango ?daresi taraf?ndan her hafta Cumartesi ak?amlar? gerçekle?tirilecek Say?sal Loto, 852. Haftaya ula?t?. 852. Hafta Say?sal Loto çekili?i 09 Mart Cumartesi ak?am? yap?lacak. ?ansl? Numaralar an?nda sitemizde olacak

Say?sal Loto Sonuçlar? Milli piyango taraf?ndan belli oldu, sonuçlar? anl?k ve canl? olarak sitemizden takip edebilirsiniz. 09 Mart Say?sal Loto Sonuçlar? in?allah hepinize bol ?ans getirir…


say?sal loto sonuçlar?say?sal loto : ?dare taraf?ndan düzenlenen, kat?l?mc?lar?n 1-49 say? kümesi içinden çekili?le belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 say?n?n do?ru tahmin edilmesine dayanan ve k?saca ” oyun ” olarak da ifade edilen ?ans oyunudur.

??TE SAYISAL SONUÇLARI

19-20-21-40-41-45

Çekili? özel çekili? küresi kullan?lmak suretiyle oyun plan?na göre da??t?lacak ikramiyeleri kazanacak numaralar?n belirlenmesidir. Çekili?ler ?darece belirlenecek gün ve saatte gerçekle?tirilir.

?dare taraf?ndan düzenlenen, kat?l?mc?lar?n 1-49 say? kümesi içinden çekili?le belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 say?n?n do?ru tahmin edilmesine dayanan ve k?saca ” oyun ” olarak da ifade edilen ?ans oyunudur.

Çekili? özel çekili? küresi kullan?lmak suretiyle oyun plan?na göre da??t?lacak ikramiyeleri kazanacak numaralar?n belirlenmesidir. Çekili?ler ?darece belirlenecek gün ve saatte gerçekle?tirilir.

?kramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olmas? ko?uluyla bayiler ve ?darece belirlenen ?ubeler yükümlüdür.

?kramiyelerin, bayiler ve ?ubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. ?kramiyeler, çekili? tarihinden itibaren 1 y?l geçtikten sonra zaman a??m?na u?rar.

Sistem taraf?ndan kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmi?, y?rt?lm??, zaman a??m?na u?ram??, iptal edilmi? biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen say?lar, barkot, bilet güvenlik numaras? ve arka yüzündeki bilet seri numaras?n?n aç?k ?ekilde okunmas? gerekir.

Say?sal loto oyununda bir kaç hafta üst üste alt? numaray? do?ru tahmin eden ç?kmamas? üzerine ertesi haftalara devir say?s?n?n artmas?, has?lat?n çok yüksek olmas? üzerine say?sal loto oyun plan?nda yap?lan de?i?iklikle, “Bir haftaya ait oyunda alt? bilen ç?kmamas? halinde bu gruba ayr?lan ikramiye, ertesi hafta alt? numaray? do?ru tahmin edenlere da??t?lmak üzere devredilir. Bu ?ekilde yap?lacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada alt? numaray? do?ru tahmin eden ç?kmazsa, bu gruba ayr?lan tutar, önceki haftalardan devredilmi? tutarlar ile birlikte be? numaray? (olmamas? halinde dört numaray?) bilenler aras?nda da??t?l?r.” olarak belirlenmi?tir.

Say?sal Loto oyunu çekili?lerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

  • (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MP? ?ubelerinden,
  • (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MP? Genel Müdürlü?ümüz taraf?ndan ödenecektir

Google dan Gelen Aramalar: