06 Mart Şans Topu Sonuçları

0
76

?ans Topu Sonuçlar? – ?ans Topu : ?ans Topu büyük ikramiye Loto Çekili?i sonucu ?ansl? numaralar? aç?kland? ??te sonuçlar burada Süper Loto çekili?i sonuçlar?! ?ans Topunun sonuçlar?. ?ans Topu çekili?i bu ak?am çekiliyor.

Sonuçlar? Sitemizden Online Ö?renebilrisiniz, ?ans Topu Sonuçlar? 06 Mart ?ans Topu’nun bu haftaki çekili?i bu ak?am yap?ld?. ??te ?ans Topu Sonuçlar? 06 Mart 2013 ?ans Topu Sonuçlar? 2


Milli Piyango ?daresi’nce düzenlenen ?ans oyununun 613. hafta çekili?inde, ?ansl? Numaralar ve Kazanan ?ller burada olacak. Milli Piyango ?daresi’nce düzenlenen ?ans oyununun 613. hafta çekili?inde, kazanan numaralar

?ans Topu Sonuçlar? Çekili? özel çekili? küresi kullan?lmak suretiyle oyun plan?na göre da??t?lacak ikramiyeleri kazanacak numaralar?n belirlenmesidir. Çekili?ler ?darece belirlenecek gün ve saatte gerçekle?tirilir. ?kramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olmas? ko?uluyla bayiler ve ?darece belirlenen ?ubeler yükümlüdür. ?kramiyelerin, bayiler ve ?ubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir.

?kramiyeler, çekili? tarihinden itibaren 1 y?l geçtikten sonra zaman a??m?na u?rar. Sistem taraf?ndan kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmi?, y?rt?lm??, zaman a??m?na u?ram??, iptal edilmi? biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen say?lar, barkot, bilet güvenlik numaras? ve arka yüzündeki bilet seri numaras?n?n aç?k ?ekilde okunmas? gerekir.

?ans Topu (5+1) oyunu, her Per?embe günü sabah?ndan, Çar?amba günü 21:00’e kadar Say?sal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekili? sonras? ikramiye kazanan i?tirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MP? ?ubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MP? Genel Müdürlü?ümüz taraf?ndan ödenecektir.

?ans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekili? tarihinden itibaren 1 (bir) y?l içerisinde bayilerden veya ?dare ?ubelerinden al?nabilir.