04 Mart On numara sonuçları

0
29

04 ?ubat On Numara Sonuçlar : On numara çekili? sonuçlar? bu ak?am yay?nlanacak.Sonuçlar konya.net.tr adresinde an?nda yay?nlanacak yay?nlanan sonuçlar online olarak sitemizde yay?nda olacakt?r.On Numara ad? verilen bu oyunda; oyun kuponlar?n?n üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile ile 80 aras?ndaki numaralardan, çekili?le belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numaray? do?ru tahmin edenler ile hiçbir numaray? do?ru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktad?r…

On numara çekili? sonuçlar? bu ak?am yay?nlanacak. Sonuçlar konya.net.tr adresinde an?nda yay?nlanacak yay?nlanan sonuçlar online olarak sitemizde yay?nda olacakt?r. On Numara ad? verilen bu oyunda; oyun kuponlar?n?n üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 aras?ndaki numaralardan, çekili?le belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numaray? do?ru tahmin edenler ile hiçbir numaray? do?ru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktad?r

?daremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Say?sal Oyun daha oynat?lmaya ba?lat?lm??t?r.

On Numara ad? verilen bu oyunda; oyun kuponlar?n?n üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 aras?ndaki numaralardan, çekili?le belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numaray? do?ru tahmin edenler ile hiçbir numaray? do?ru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktad?r.

??tirakçiler, her bir kolonda, on adet numara i?aretleyerek oyuna kat?labilmektedir. Oyuna istenilen say?da kolonla kat?lmak mümkündür. Çoklu çekili? i?aretlemek suretiyle ayn? numaralar 2, 3 ve 4 çekili? için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de kat?lmak olanakl?d?r.

On Numara oyunu çekili?leri haftada bir kez Pazartesi günleri yap?lmaktad?r. On Numara oyunu çekili?lerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numaray? do?ru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MP? ?ubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda da??t?lacak olan ikramiye miktar?, o hafta elde edilen has?lattan belirlenmektedir. Çekilen numaralar? bir grupta bilen ç?kmamas? halinde, bu grup için ayr?lan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekili? yap?lan hafta 10 bilen ç?kmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakam? bilenlere da??t?lmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 ya??ndan küçük olanlar kat?lamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekili? tarihinden itibaren 1 (bir) y?l içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman a??m?na u?rar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, ?daremizin di?er tüm oyunlar?nda oldu?u gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktar?lmaktad?r. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’nin Tan?t?m?, Olimpiyat Oyunlar? ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu’dur.