Tartar (Diş Taşı) Nasıl Temizlenir

0
56

4390_zko_teardrop-300x197 Di? ta?lar?, evde kendi ba??n?za temizlenebilecek bir ?ey de?ildir. Kendi yapabilece?iniz tek ?ey, di? ta?lar?n?n olu?madan önceki süreçte olu?mas?n? önlemektir. Di? ta?lar? olu?tuktan sonra ne yaz?k ki sizin yapacak bir ?eyiniz kalm?yor. Bundan sonraki müdahaleyi kesinlikle bir di? hekimi yapmak zorunda. Derhal bir di? hekimine giderek di? ta?lar?n?z?n temizlenmesini isteyebilirsiniz. Di? ta?lar?n?z? kendi ba??n?za sökmeye temizlemeye çal???rsan?z i?ne vb aletler kullanarak di? etlerine kal?c? hasarlar verebilirsiniz. Ve di? ta?lar?n? ç?kartamazs?n?z.

Di? hekimleri taraf?ndan yap?lan di? ta?? temizleme tartar temizleme i?lemleri, ultramodern aletler yada el aletleri ile yap?lmaktad?r. Hasta, di? ta?lar? temizlenme esnas?nda hiçbir ac? hissetmemektedir. Hekimler yinede di?lerinize lokal anestezi uyu?turucu sprey kullanarak hiç bir ?ey hissetmemenizi sa?lar. Di? ta?? temizleme i?lemi süresi 15-20 dakika aras?nda de?i?ir. En fazla 30 dakikada di? ta?lar?ndan kurtulabilirsiniz.
Bunun yan? s?ra, her 6 ayda bir di? ta?lar?n?z?n temizlenmesi için di? hekimine gitmeniz gerekir. A??z di? eti ve di? sa?l???n?z aç?s?ndan bu süreyi daha fazla uzatmamak gerekir.