ÖSYS – LYS Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları 2010 Yılı

0
83

Ö?renci Seçme ve Yerle?tirme taraf?ndan yap?lan ,  2010 Y?l? Ö?renci Seçme ve Yerle?tirme S?nav? Soru kitapç?klar ve cevap anahtarlar?na sitemizden ula?abilirsiniz.

2010-KPSS lisans s?nav?n?n temel soru kitapç?klar? ile cevap anahtarlar? ÖSYM’nin internet sitesinde yay?mland?. ÖSYM taraf?ndan yap?lan aç?klamada, “Baz? medya kurulu?lar?nda s?nav güvenli?ine ve ÖSYM’nin kurumsal imaj?na zarar vermeye yönelik olarak yer alm?? olan iddialar tamam?yla as?ls?z olup, bu tür bilgilere adaylar?n ve kamuoyunun itibar etmemeleri önemle duyurulur” denildi.

2010-ÖSYSLYS

SORU K?TAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI
LYS-1
SINAV TAR?H?: 19.06.2010
 Matematik Testi ve Cevap Anahtar?
 Geometri Testi ve Cevap Anahtar?
LYS-2
SINAV TAR?H?: 27.06.2010
 Fizik Testi ve Cevap Anahtar?
 Kimya Testi ve Cevap Anahtar?
 Biyoloji Testi ve Cevap Anahtar?
LYS-3
SINAV TAR?H?: 26.06.2010
 Türk Dili ve Edebiyat? Testi ve Cevap Anahtar?
 Co?rafya-1 Testi ve Cevap Anahtar?
LYS-4
SINAV TAR?H?: 20.06.2010
 Tarih Testi ve Cevap Anahtar?
 Co?rafya-2 Testi ve Cevap Anahtar?
 Felsefe Grubu Testi ve Cevap Anahtar?
LYS-5
SINAV TAR?H?: 19.06.2010
 Ön Kapak
 ?ç Kapak
 Almanca Testi Sorular?
 Frans?zca Testi Sorular?
 ?ngilizce Testi Sorular?
 Arka Kapak
 Almanca Testi Cevap Anahtar?
 Frans?zca Testi Cevap Anahtar?
 ?ngilizce Testi Cevap Anahtar?

2010-YGS: Düzeltme

(30.04.2010)

11.04.2010 tarihinde uygulanan Yüksekö?retime Geçi? S?nav?n?n (YGS) Temel Matematik Testi A Kitap-ç???ndaki 20. soru ile ayn? soruya kar??l?k gelen B-30., C-19., D-28., E-18., F-32., G-17., H-27., K-16. ve L-31. sorunun do?ru cevab?n?n C olarak bildirilmesine ra?men birden fazla do?ru cevab?n?n bulundu?u anla??lm??t?r.

Bu sorunun, tüm adaylar taraf?ndan do?ru cevapland??? kabul edilerek de?erlendirme yap?lm??t?r.

Kamuoyuna duyurulur.

2010-YGSSORU K?TAPÇIKLARI VE CEVAPLARI
SINAV TAR?H?: 11.04.2010
 Ön Kapak
 Genel Aç?klama
 Türkçe Testi
 Sosyal Bilimler Testi
 Temel Matematik Testi
 Fen Bilimleri Testi
 Arka Kapak
 Cevap Anahtar?

“S?nav?n sorunsuz gerçekle?tirilmesine katk? sa?layan ÖSYM çal??anlar?na, s?nav görevlilerimize, emniyet güçlerimize ve s?nava kat?lan adaylara te?ekkür ederiz.Baz? medya kurulu?lar?nda s?nav güvenli?ine ve ÖSYM’nin kurumsal imaj?na zarar vermeye yönelik olarak yer alm?? olan iddialar tamam?yla as?ls?z olup, bu tür bilgilere adaylar?n ve kamuoyunun itibar etmemeleri önemle duyurulur.”