Oruç Tutmak Zararlı Mıdır ?

0
21

4390_zko_teardrop-300x197 Midesinde herhangi bir sa?l?k problemi olan bir ki?i, hamile kad?nlar, herhangi bir var olan hastal???n oruç tutmas? kar??l???nda daha da artaca??ndan endi?e edenler, sava?ta görevli askerler, seferiler, yolculu?a ç?kan yolcular oruç tutmayabilir.
Oruç ile birlikte bütün bir y?l hiç durmadan, tüm kapasitesi ile birlikte tam verimli bir ?ekilde çal??an mide ve beraberinde yer alan sindirim sisteminin dinlenmesine ve genel olarak tüm vücudun dinlenmesine neden olur.

?nsanlarda, s?kl?kla görülen sa?l?k problemlerden bir tanesi de sindirim bozukluklar?, haz?ms?zl?k ve genel olarak di?er rahats?zl?klard?r. Özellikle sindirim bozuklu?u beraberinde kalp ve damar hastal?klar?na, ?eker ve tansiyon rahats?zl???na, ?i?manl??a ve benzeri bir çok hastal??a neden olur fakat oruç, hem bu hastal?klara kar?? koruyucu bir etkendir, hem de tedavi amac?yla oldukça büyük bir yard?mc?d?r.