Gastrit belirtileri nelerdir?

0
41

4390_zko_teardrop-300x197Kelime anlam? mide iltihab? demektir.
Midenin üretti?i çok kuvvetli bir asit vard?r. Bu asit tek ba??na çok hasar vericidir. Asidin ?iddetini anlatacak olursak:
Midedeki asit bir barda?a al?nsa ve içine bir et parças? at?lsa bu et parças?n? 3 günde yok edecek bir etkiye sahiptir. Peki bu denli güçlü olan asit mideyi neden parçalamaz? Mide üretti?i bu asitten korunmak için bir de kaygan bir yap?ya sahip olan mukus maddesini üretir. Bu mukus midenin iç yüzeyini kaplayan bir örtüdür. Midedeki üretilen asit ve mukus dengesi bozuldu?u takdirde asit iç yüzeyi tahrip etmeye ba?lar. Tahribat?n ilk a?amas?na gastrit diyoruz.Gastrit ço?u doktorlar?n pek de önemsemedi?i hatta hastal?k m?d?r de?il midir tart???labilecek bir konudur. Gastrit olu?umunu h?zland?racak faktörler vard?r:
-A?r? kesici almak
-A??r? stres
-A??r? alkol kullan?m?
-Midede heliko bakter ad? verilen bir mikrobun bulunmas?
-Fazla sigara tüketimi
Bunlara nedenleri diyebiliriz. Ki?i bu durumlarda sak?nd??? sürece gastrit görülmez. Tam tersi yukar?da sayd?klar?m?zla ili?kili bir ya?ant?s? varsa ?imdi sayaca??m belirtilerle gastrit olmu? olabilece?ini anlayabilir.
Gastrit, mide a?r?s?, yanma gibi ?ikayetlerle belirti gösterir. Kaburga kemiklerinin birle?ti?i orta hatt?n biraz alt?nda olu?ur. ço?unlukla açken kaz?nma, yanma gibi ?ikayetler olur hastada.
Gastrit basit ilaç tedavileri ve risk faktörlerinin ortadan kald?r?lmas? ile tedavi edilebilir bir hastal?kt?r.