Dişimi Çektireceğim Canım Acır mı?

0
34

4390_zko_teardrop-300x197Sonras?nda duyulan a?r?lar olabilir ama onlar çekim sonras? grubuna girdi?i için çekim ?ekline göre de?i?ebiliyor ve hastaya ne yap?laca?? anlat?l?yor.çekim s?ras?nda asla a?r? söz konusu de?ildir.çekimden sonra hasta a?z?n? açmakta yorulabilir veya s?k?labilir ama çekim esnas?nda a?r? ya?anmaz.
Bunun yan?nda ço?u insan?n korkusu doktorun di? çekerken çok büyük kuvvetler harcad???n? yani güç gerektiren bir olay oldu?unu zannetti?inden di? çekilmeye insanlar önceleri korkabilir. Ancak tamamen teknik ve aletlerle ile ilgili bir di? çekimi söz konusudur.di? bölgesine uygulanan anesteziden sonra zaten bütün di? aletleri di?i bulundu?u yuvadan yukar? ç?kart?p kemik içinde esneterek çekmeye dizayn edildi?i için aletler kesinlikle kuvvetin herhangi bir faktörü oldu?u
söylenemez.Yapaca?? i? ve aletleri doktor do?ru seçti?inde asla kuvvet faktörü veya bir ac? hissetmezsiniz ki hekimlerin hepsi bu konuda uzman oldu?una göre bilgiyi gerektiren bir tedavidir .
Henüz yorum yap?lmam??.