Diş Duşu Nedir? Nasıl Yapılır?

0
51

4390_zko_teardrop-300x197Di? du?u ya da a??z du?u, di? ve di? etlerinin sa?l??? aç?s?ndan oldukça önemli bir temizliktir. Di? du?u sayesinde di? f?rças?n?n ula?amad??? alanlar kolayl?kla temizlenir. Di? f?rças? günlük bak?mda önemli rol oynar; ancak bazen yeterli olamayabilir. ??te bu durumlarda di?er aparatlar kullan?labilir. Di? ipi, kürdan vs. Herkesin uygulama imkan? olmayabilir; fakat di? du?u size önerilebilecek en iyi sa?l?kl? temizlik yoludur.
Di? du?u, tazyikli suyun hava ile di?lere ve di? etlerine uygulanmas? ile yap?lan bir temizliktir. Di? muayenesine gidildi?inde yapt?rabilirsiniz. Ayn? zamanda di? du?u için çe?itli markalar?n ürünleri bulunmaktad?r. Bunlardan sat?n alabilirsiniz. ?çerisinde bir kaç tane ba?l?k mevcuttur. Böylece ailenin her ferdine ayr? ayr? kullanma imkan? sunulur.
Di? du?una sahip de?ilseniz ya da d??ar?da iseniz a?z?n?z? h?zl? gargara yaparak da temizleyebilirsiniz. Gargara için yaln?zca su kullanabildi?iniz gibi, bu suyun içerisine eczanelerden temin edebilece?iniz mentollü a??z gargaralar?ndan bir miktar ilave edebilir ve daha temiz sonuçlara ula?abilirsiniz.