Bebek Aşıları İle İlgili Tüm Ayrıntılar!

0
38

4390_zko_teardrop-300x197Bebekler bizlerin en de?erli varl?klar?d?r. Onlar? sakat b?rakacak ya da ölümcül olan hastal?klardan korumakla ve sa?l?kl? bir hayat sunmakla yükümlüyüz. Bunun için en güvenli yol elbette a??d?r. Bebeklerin korunmas? do?umla ba?lamaz. Daha anne karn?nda iken yap?lmas? gereken a??lar? vard?r. A?? takvimine bakarak bu süreç iyi takip edilmelidir.Bebeklik döneminde en çok, verem, tetanos, çocuk felci, k?zam?k, k?zam?kç?k, hepatit A, hepatit B, difteri, bo?maca, menenjit, kabakulak, su çiçe?i gibi hastal?klar görülür. Bunlar ölümcül ve sakat b?rakma riski olan hastal?klard?r. Bebe?i bu riskten kurtarmak için ya?am?n?n ilk aylar?ndan itibaren a?? yap?lmas? gerekir.

Bebe?e do?ar do?maz yap?lan ilk a?? hepatit B a??s?d?r. Hepatit B a??s?n?n farkl? formlar? vard?r. ?lk dozu do?ar do?maz yap?l?yor ve ikinci dozu birinci ay?n?n içinde tekrarlan?yor. Üçüncü dozu ise bundan be? ay sonra yap?l?yor. Yani bebek 6 ayl?k iken hepatit B a??lar? tamamlanm?? oluyor.