Bağırsak Enfeksiyonunun Tedavisi

0
45

4390_zko_teardrop-300x197Salebin birçok faydas? ve birçok hastal??a etkisi bulunmaktad?r. Genelde s?cak içecek ?eklinde tüketilen bir g?dad?r. Faydalar?ndan bahsedecek olursak gö?üs bölgemizdeki olu?an çe?itli sorunlar?n çözümüne bölgeyi yumu?atarak katk? sa?lar. Bunun yan?n da öksürük ve bron?it gibi çe?itli bo?az hastal?klar?nda da faydal?d?r. Ba??rsa?a olan yararlar? olarak ba??rsaktaki kurdu dü?ürerek çe?itli enfeksiyonlar olu?mas?n? önler ve bu sayede hem hastal???n olu?mas?n? önler hem de olu?an hastal???n tedavi edilmesinde yard?mc? olur.Sar?msak en iyi do?al yard?mc?lardan birisidir. Tedavi olarak etki etti?i hastal?k çe?idi çok fazlad?r. Genelde uzun süre ya?ayan ve çok fazla hastal?k görmeyen ki?ilerde sar?msak tüketiminin çok fazla oldu?u görülür. Bu yüzden kan?tlanm?? bir tedavidir. Genelde salg?n hastal?klar?n tedavisinde kullan?l?r ve tüketildi?inde birçok hastal??a çözüm bulabilen bir g?dad?r. T?pk? bir antibiyotik görevi yaparak vücuttaki zehri d??ar? atar. Ba??rsak enfeksiyonunun tedavisinde ba? yöntemlerden birisidir.
Yukar?da yaz?lan iki besin ba??rsak enfeksiyonunun tedavisinde en etkili olan g?dalard?r. Bu yüzden bunlar d???nda g?dalar tüketilmesi pek fazla tercih edilmez. Fakat ?unu unutmayal?m her türlü hastal???n tedavisi için öncelikle bir doktora gidilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kendi kendimize yapt???m?z tedaviler çe?itli sorunlara yola açabilir.
Henüz yorum yap?lmam??.