9 – 10 Şubat 2013 AÖF Final Soruları ! – (ogrenci.anadolu.edu.tr/)

0
80

9 – 10 ?ubat 2013 tarihleri aras?nda gerçekle?tirilen Aç?kö?retim Fakültesi AÖF s?nav sorular? ve cevaplar? aç?kland?.AÖF ö?rencilerinin s?navda kar??la?m?? olduklar? sorular? resmi olarak yay?nland?.??te 9-10 ?ubat 2013 AÖF Final Sorular? ve cevaplar? ile tüm detaylar..

AÖF ö?rencilerinin merakla bekledi?i, dönem sonu s?nav sorular? ve cevaplar? Aç?kö?retim Fakültesi resmi adresinden aç?klanarak ilan edildi.
Soru cevaplar Aç?kö?retim e-Ö?renme Portal?’ndan yay?nland?.

Ö?renciler TC Kimlik numaras? ile a?a??daki adresten soru ve cevaplara ula?abilir ve sorular? görebilir tahmini olarak kaç soruya cevap verdiklerini ö?renebilirler.

9 – 10 ?ubat 2013 AÖF S?nav Sorular? ve Cevaplar? ?çin T?klay?n..!

Aç?kö?retim Fakültesi 2013  Bütünleme  Soru Ve Cevaplar?na ula?ma yönergesi:

Anadolu Üniversitesi ?ktisat, ??letme ve Aç?kö?retim Fakülteleri 2001 y?l?ndan bu yana s?nav sorular? ve cevap anahtarlar? e-Kitap biçiminde yay?nlanmaktad?r. Ö?renciler TC kimlik numaras?yla oturum açarak (Aç?kö?retim Fakültesi oturum açma sayfas?:”Fakülte” ba?l???ndan “S?nav Sorular?” seçene?ine, “Bölüm” ba?l???ndan ö?retim y?l?n?, “Ders” ba?l???ndan istenen s?nav? seçerek s?nav sorular?na eri?ebilirler.

E?er Aç?kö?retim sistemiyle ö?renim gören Aç?kö?retim Fakültesi, ??letme Fakültesi ve ?ktisat Fakültesi ö?rencisi iseniz, “T.C. Kimlik Numaran?z” ile e-Ö?renme Portal?na oturum açabilirsiniz.

E?er Aç?kö?retim sistemiyle ö?renim gören Bat? Avrupa Program? ö?rencisi iseniz, “Ö?renci Numaran?z” ile e-Ö?renme Portal?na oturum açabilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi örgün program ö?rencileri de portalda “Ö?renci Numaras?” ile oturum açabileceklerdir.

Yabanc? uyruklu örgün program ö?rencileri portalda “9…” ile ba?layan “Ö?renci Numaras?” ile oturum açabileceklerdir.

E?er ö?rencimiz de?ilseniz, yukar?daki kutucu?a “konuk” yazarak e-Ö?renme Portal?na oturum açabilirsiniz. Ancak bu durumda, ço?u hizmetimizden s?n?rl? olarak yararlanabilirsiniz.

Ö?retim Üyeleri, kendilerine bildirilen kullan?c? ad? ve ?ifreleri ile sistemde oturum açabilirler.

Internet Explorer’da güvenlik ve gizlilik ayarlar? varsay?lan düzeyden daha yukarda olmamal?d?r.

2012- 2013 Ö?RET?M YILI AÖF SINAV TAR?HLER? 

Güz Dönemi Ara S?nav? 05 – 06 Ocak 2013
Güz Dönemi Dönem Sonu S?nav? 09 – 10 ?ubat 2013
Bahar Dönemi Ara S?nav? 04 – 05 May?s 2013
Bahar Dönemi Dönem Sonu S?nav? 01 – 02 Haziran 2013