Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » Bilgilenmek İstiyorum ? » Yeşil Çayın Faydaları

Yeşil Çayın Faydaları

?çeri?inde bulunan antioksidanlar sayesinde sa?l??a olumlu etki sa?layan ye?il çay?n faydalar?…

Bir bardak ye?il çay, dünyadaki tüm kad?nlar için en sa?l?kl? içecektir. Ye?il çay?n içinde bulunan antioksidanlar?n vücut üzerinde güçlü etkileri vard?r. Ayr?ca beyin fonksiyonunu güçlendirir, ya? yak?m? sa?lar, kanser ve di?er birçok hastal?k için inan?lmaz faydalar? mevcut.

??te ara?t?rmalarla teyit edilmi? ye?il çay?n sa?l??a 9 faydas?:

1. Ye?il çay ile sa?l?kl? olun

Ye?il çay çe?itli biyoaktif bile?ikler içerir. Ye?il çay, sadece ye?il bir s?v?dan daha fazlad?r. Çay yapraklar?nda biyoaktif bile?iklerin birço?u içeren ye?il çay, önemli bir antioksidand?r. Bu maddeler hücreleri ve molekülleri hasardan korumak için vücutta serbest radikallerin olu?umunu azalt?r. Bu serbest radikaller, ba?ta ya?lanma olmak üzere birçok hastal???n olu?mas?ndan önemli rol oynamaktad?r. Ye?il çayda ayn? zamanda sa?l?k için çok önemli baz? minareller de bulunur. Ancak ye?il çay al?rken dikkatli olun. Dü?ük kaliteli markalarda, ye?il çay içinde florür seviyesi yüksek olabilir. Bunun için kaliteli bir marka seçmeniz çok daha iyi olur.

2. Ye?il çay beyin fonksiyonlar?n? iyile?tirir

Ye?il çay içinde bulunan bile?ikler beyin fonksiyonlar?n? iyile?tirmek ve sizin daha iyi dü?ünmenizi sa?lamak aç?s?ndan çok faydal?d?r. Bir fincan ye?il çay, sizi sadece uyan?k tutmaz, ayn? zamanda beyninizi de çal??t?r?r. Ye?il çayda bulunan aktif madde, kafein uyar?c?d?r. Ye?il çay, gerginli?e neden olmadan kahveden daha güçlü bir ?ekilde uyar?r. Kafein, beyindeki Adenozin ad?nda bir inhibitör nörotransmitter bloke etmektir. Bu ?ekilde, konsantrasyon art?r?lmaktad?r. Ye?il çay, birçok ki?ide, kahveye k?yasla daha istikrarl? enerji vermekte ve çok daha verimli olmalar?n? sa?lamaktad?r.

3. Ye?il çay ya? yakt?r?r

Ye?il çay, yap?lan ara?t?rmalar sonucunda göstermi?tir ki, metabolizma h?z?n? art?rarak, ya? yak?m?n? kolayla?t?r?r. 10 sa?l?kl? erkek üzerinde yap?lan bir çal??mada, ye?il çay enerjiyi yüzde 4 oran?nda artt?r?yor. Ancak, etkileri bireye ba?l? olarak baz? ki?ilerde metabolizma h?z?n? artt?rmad??? da tespit edilmi?tir. Kafeinin de ya? dokular?ndaki ya? asitlerini harekete geçirerek, enerji olarak kullan?lmas?n? sa?lar ve bu da sizin performans?n?z? art?r?r.

4. Ye?il çaydaki antioksidanlar baz? kanser riskini azalt?r

Kanser, hücrelerin kontrolsüz büyümesi ile olur. Kanser dünyadaki en önemli nedenlerinden biridir. Oksidatif hasar?(hücrelerin) kanseri geli?imine neden olur ve antioksidanlar ise hücrelerin hasar?n? önleyerek koruyucu bir etki sa?lar. Ye?il çay mükemmel güçlü bir antioksidanlar kayna??d?r. Bu yüzden kanser riskini azaltmas?çok mant?kl?d?r.

Meme kanseri: gözlemsel çal??malara göre, kad?nlar en çok görülen meme kanserini ristini yüzde 22 oran?nda azaltmaktad?r.

Prostat kanseri: Bir ba?ka çal??mada ye?il çay içen erkeklerde prostat kanseri yüzde 48 oran?nda daha az görülmektedir.

Kal?n ba??rsak kanseri: Çinli kad?nlar üzerinde yap?lan bir ara?t?rmaya göre, ye?il çay içen kad?nlarda kal?n ba??rsak kanseri yüzde 57 oran?nda daha az görülmektedir. Yap?lan ara?t?rmalar, ye?il çay için ki?ilerde kanser oran?n daha dü?ük oldu?u ortaya ç?km??t?r. Ancak çay? sütle birlikte içmek antioksidan de?erini azaltmaktad?r.

5. Ye?il çay, alzheimer ve parkinson riskini dü?ürür

Ye?il çay, k?sa sürede beyin fonksiyonlar?n? artt?r?r. Bunun için ya?l?l?kta beyini de korumaktad?r. Alzheimer hastal???, insanlarda en yayg?n nörodejeneratif hastal?kt?r ve demans en önde gelen nedenlerinden biridir. Parkinson hastal??? ikinci derecede yayg?n nörodejeneratif hastal?kt?r ve beyinde dopamin üreten nöronlar?n ölümü sonucu olur. Yap?lan birçok çal??ma, ye?il çay içinde bulunan kate?in bile?ikleri potentally Alzheimer ve Parkinson riskini azaltmaktad?r.

6. Ye?il çay di? sa?l???n? korur

Ye?il çay içinde bulunan kate?inin biyolojik etkileri de vard?r. Baz? çal??malara göre, potansiyel enfeksiyonlar? ve bakterileri öldürür. Streptococcus mutans a??zdaki birincil zararl? bakteridir. Bu bakteri plak olu?umuna neden olur ve di? çürümelerinin ba?l?ca sebebidir. Çal??malar, ye?il çayda bulunan kate?in Streptococcus mutans büyümesini önlemektedir. Ye?il çay tüketimi, di? sa?l???n? iyile?tirmek ve çürükleri en az indirmektedir. Bu arada ye?il çay, a??z kokular? da azaltmaktad?r.

7. Ye?il çay tip II diyabet riskini azalt?r

Tip II diyabet, son on y?l içinde salg?n boyutlar?na ula?m?? bir hastal?kt?r ve ?imdi yakla??k 300 milyon ki?i etkilemektedir. Bu hastal?k, insülin direnci veya insülin üretmek için bir yetersizlik ba?lam?nda yüksek kan ?ekeri sonucu ortaya ç?kar. Çal??malar ye?il çay?n insülin duyarl?l???n? art?rmak ve kan ?ekeri düzeyini ayarlad???n? gösteriyor. Ye?il çay için Japonlarda, tip 2 diyabet yüzde 42 oran?nda daha az görülmektedir.

8. Ye?il çay kardiyovasküler hastal?k riskini azaltabilir

Kalp hastal??? ve inme gibi kardiyovasküler hastal?klar, dünyadaki en fazla ölüm sebeplerinden biridir. Çal??malara göre ye?il çay, kalp hastal?klar?na neden olan kolesterol, LDL ve trigliserid seviyelerini dü?ürür. Ye?il çay içenlerde kardiyovasküler hastal?klar yüzde 31 oran?nda daha az görülmektedir.

9. Ye?il çay kilo vermeye yard?mc? olur

Ye?il çay, k?sa sürede metabolik h?z? art?rd??? göz önüne al?nd???nda, sonuçlar ?a??rt?c? olmamal?d?r. Çe?itli çal??malar ye?il çay?n özellikle kar?n bölgesindeki ya?lar? azaltt??? gösteriyor. Bu çal??malardan biri 12 hafta boyunca devam etti 240 kad?n ve erkeklerde ye?il çay içmeye ba?lad?klar?ndan sonra vücut ya? yüzdesi, vücut a??rl???, bel çevresi ve kar?n ya?lar?nda önemli ölçüde azalma meydana geldi.

Cevapla

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.