Türk Doktor Kanserin İlacını Buldu!

0
38

src=”http://www.bilgilenmekistiyorum.com/img/.jpg” class=”alignleft post_thumbnail wp-post-image” alt=”4390_zko_teardrop-300×197″ height=”131″ width=”200″/>Recep Tayyip Erdo?an Üniversitesi T?p Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal? Ba?kan? Prof. Dr. Halis Süleyman, kanserin yüzde 100 ilac?n? buldu?unu aç?klad?.Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde kanserin tedavisi için ba?latt??? çal??malar? y?llard?r sürdüren Prof. Dr. Halis Süleyman, geçti?imiz y?llarda mide kanserini önleyecek bir ilaç buldu?unu aç?klam??t?. Çal??malar?n? h?zland?rmak için Atatürk Üniversitesi’nden Recep Tayyip Erdo?an Üniversitesi’ne geçen Süleyman, burada sürdürdü?ü çal??malar? neticesinde kesin sonuca ula?t?.TIP DÜNYASINDA DEVR?M YARATACAK BULU?Süleyman, hayvanlar ve kanser kültürleri üzerinde yapt??? deneylerde kanser hücrelerini yüzde yüz yok etmeyi ba?ard?. T?p dünyas?nda devrim ya?atacak bulu?un kayna?? ?imdilik s?r gibi saklan?yor. Bir bitkiden elde edilen etkin madde ile kansere yüzde yüz çözüm bulunurken, ilac?n 1-2 y?l içerisinde insanlar üzerinde denenmeye ba?lamas? planlan?yor. Süleyman, ilac?n bir an önce insanlar?n hizmetine sunulabilmesi için destek bekliyor.Recep Tayyip Erdo?an Üniversitesi T?p Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal? Ba?kan? Prof. Dr. Halis Süleyman, yapt??? deneylerde yüzde yüz ba?ar? elde etti?ini belirterek “Asl?nda bu bitki. Fakat ?imdilik ismini aç?klam?yoruz. Hayvanlar?n üzerinde, kanser modellerinde etkili bulundu. Bu bitki ekstresini alan hayvanlar?n midesinde olsun, pankreas?nda olsun kanser modelleri geli?medi.Ayr?ca biz bu bitki ekstresini kanser kültürü hücresinde denedik. Kanser kültüründe kanser hücrelerini yüzde yüz öldürdü?ünü gördük. Sa?l?kl? insan hücresine dokunmuyor. Sadece kanser hücresini yakal?yor ve kanser hücresini öldürüyor. Biz bunun heyecan? içerisindeyiz. Bu bitkinin etken maddesini elde ettik. Etken maddeyi tespit ettik. ?n?allah bir iki y?l içinde klinik çal??mas?n? da tamamlayarak insanlar üzerinde de denemeye ba?layabiliriz” dedi.”BULU?; TÜRK?YE’Y? B?R NUMARA YAPACAK”Recep Tayyip Erdo?an Üniversitesi T?p Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal? Ba?kan? Prof. Dr. Halis Süleyman bulu?un sa?l?k alan?nda Türkiye’yi dünyada bir numaral? ülkesi yapabilece?ini ifade ederek; “Bu bulu? sa?l?k alan?nda sadece üniversitemizi de?il ülkemizi dünyan?n bir numaral? ülkesi yapabilir. Ekonomisi olsun, geli?mesi olsun. Y?lda sadece mide kanserinden ölen hastalar?n say?s? 1.5 milyon’u buluyor. Bu çal??malar?n daha h?zl? ilerlemesi için Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden Recep Tayyip Erdo?an Üniversitesi T?p Fakültesi’ne geldim. Bu üniversiteyi ba??m?n üzerinde ta??mak istiyorum. ?n?allah destek al?p bu çal??malar?m?z? en k?sa zamanda sonuçland?r?r?z" diye konu?tu.Tüm dünyan?n pe?inde oldu?u çal??maya Türkiye’den gereken destek sa?lanm?yor. Süleyman dünyan?n bir çok üniversitesinden davetler ald???n? ancak bu çal??man?n patentinin Türkiye’de kalmas?n? istedi?ine vurgu yaparak “Deste?e ihtiyac?m?z var. Rektörümüz olsun dekan?m?z olsun bizi son derece destekliyor. Bir ?eyler üretilmesini istiyor. Fakat maalesef ülkemizde üretim politikas? yok. Devletten üretim noktas?nda bir talimat gelmiyor. Ben o talimat? istiyorum. Maalesef t?p alan?nda ülkemizde üretim politikas? s?f?r” diye konu?tu.