Şiddetli adet sancıları evlenince geçer mi

0
41

Kad?nlarda görülen regl a?r?lar? için halk aras?nda, “Evlenince geçer bir?ey kalmaz” denir. Peki, bu ne kadar do?ru?

Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Uzman? Doç.Dr. Gürkan Zorlu, ‘?iddetli adet sanc?lar? evlenince geçer’ kan?s?n?n son derece yanl?? oldu?unu söyledi. Doç.Dr. Gürkan Zorlu, yapt??? yaz?l? aç?klamada, çal??an, okuyan ve üreten tüm kad?nlarda önemli bir i? gücü kayb? ve devams?zl?k nedeni olan sanc?l? adet görmenin (dismenore), kad?nlar?n neredeyse yar?s?nda görüldü?üne i?aret etti. Bu a?r?lar?n adet ba?lang?c?ndan genellikle bir gün önce ba?lad???n?, adetin ilk günü ?iddetlendi?ini ve 2-3 gün içinde azalarak kayboldu?unu anlatan Zorlu, ?u bilgileri verdi: ‘Bel ve kas?klara, bazen de bacaklara vurabilen kramp tarz?nda bir a?r?d?r. Ço?u zaman a?r?ya; bulant?, kusma, ishal veya kab?zl?k, ba? a?r?s?, s?k idrara ç?kma, depresyon ve sinirlilik e?lik edebilir. Halk aras?nda s?kl?kla dile getirilen ‘?iddetli adet sanc?lar? evlenince geçer’ kan?s? son derece yanl??t?r.”

A?r? ?iddetinin de?i?ken oldu?unu, metabolik, hormonal ve psikolojik faktörlerin a?r? alg? ?iddetinde farkl?l?klara yol açt???n? ifade eden Zorlu, aç?klamas?n? ?öyle sürdürdü: “?iddetli adet sanc?s? ciddi bir hastal??a i?aret ediyor olabilir. Adet sanc?s? her zaman ki?i için iyi olan rahim kas?lmalar? sonucunda olu?maz. Tedavi edilmesi gereken (ikincil yani sekonder dismenore) sorunlar da a?r?ya yol açar. Endometriozis, rahim a?z?nda darl?k, rahim tümörleri, polipler, rahimin farkl? bir pozisyonda olmas? (özellikle arkaya dönüklük) rahim ve kom?u organlar?n iltihabi hastal?klar?, spiraller, yumurtal?k kistleri, kar?nda yap???kl?k, psikolojik nedenler bunlar aras?nda say?labilir. A?r?n?n bir hastal??a ba?l? olup olmad??? jinekolojik muayene ile anla??labilir.”

Tan?da, minimal invaziv cerrahi yakla??m ve operasyondan çok dikkatli klinik yakla??m ve deneyimin çok önemli oldu?una i?aret eden Zorlu, “Adet sanc?lar? kader olmamal?, dikkatlice gözden geçirilip hastaya en iyi yakla??m seçilmelidir. Bu olgularda çok yüksek oranda laparoskopik tan? gerekti?inden olgular?n de?erlendirmesi donan?ml? bir hastanede yap?lmal?d?r” dedi.

Aç?klamas?nda, adet sanc?lar?n? azaltmak için ki?isel önlemlere de yer veren Zorlu, bunlar? ?öyle anlatt?: “Adet kanamas?ndan önce ve kanama s?ras?nda kahve, çay, kola gibi kafeinli maddelerden uzak durmak, uzun süre ayakta durmaktan kaç?nmak, kar?n bölgesine masaj yapmak, spor yapmak, psikolojik motivasyon, adet sanc?s? ba?lamadan a?r? kesici ilaç almak, kas gev?etici ilaç almak, do?um kontrol haplar? gibi yumurtlamay? engelleyen ilaç kullanmak, progesteronlu spiral kullanmak, vitamin B6 dozu yüksek multivitamin kullanmak, kalsiyum ve magnezyum içeri?i yüksek besinler kullanmak, akupunktur, meditasyon, çevre de?i?ikli?i, cerrahi: kapal? ameliyat ile rahim sinirinin kesilmesi.”