Şeker Kullanmayı Bırakırsanız Neler Olur?

0
37

Daha iyi bir cilt, enerji düzeylerinde art?? ve kilo kayb? beslenmenizdeki a??r? ?ekeri b?rakt???n?zda olabilecek baz? ?eylerdir. A?a??daki makalede a??r? ?ekeri b?rakman?n olumlu sa?l?k etkileri tart???lmaktad?r. Daha fazlas? için okumaya devam edin.

Biliyor Muydunuz?

7329_ekerBir kutu normal kolada 39 gram ?eker bulunmaktad?r, bu da 9 çay ka???? ?ekere e? de?erdir.

Beslenmenize a??r? ?eker eklenmesi hiç bir zaman iyi bir al??kanl?k de?ildir. ?eker ve beyaz rafine ürünler sa?l???n?za birden fazla yolla zarar verebilirler. Yani a??r? ?ekeri b?rakt???n?zda, hayat?n?zda hem fiziksel hem de zihinsel olarak olumlu bir çok de?i?iklik ya?ayaca??n?za eminiz. A?a??da hayat?n?zdan ?ekeri ç?kartt???n?z zaman ya?ayabilece?iniz baz? de?i?iklikleri listeledik.

-Cildinizi Canland?r?r:

?eker cilt için zehir gibidir. A??r? ?eker yüklü yiyecekleri yemeye ba?lad???n?zda, cildinizin sa?l?ks?z beslenmenin etkileri ile kar?? kar??ya kal?r. ?eker ayr?ca akne gibi cilt sorunlar?n?n a??rla?mas?n?n arkas?ndaki ana suçludur. Yani ?ekeri b?rakt???n?z zaman fark edece?iniz ilk de?i?iklik daha canl? daha güzel bir cilt olacakt?r.

-Daha ?yi Kilo Kontrolü Sa?lar:

Hepimizin bildi?i gibi, diyetinize ekledi?iniz fazla miktarda ?eker genellikle a??r? kilo ile sonuçlanan ekstra kalori tüketimi demektir. Yani ekstra ?eker tüketimini b?rakt???n?z zaman fazla kilolar?n?z? vermek ve sa?l?kl? bir ya?am sürdürmek çok daha kolay olacakt?r.

-Enerji Çökü?lerini Durdurur:

7329_ekerli?eker bir enerji kayna?? olmas?na ra?men, bu a??r? ?eker al?m?n?n enerji düzeylerini artt?raca?? anlam?na gelmez. ?ekerli bir madde yedikten sonra ?eker seviyeniz birden artar daha sonra ise bu ani bir dü?ü?e neden olur, bu da sizi a??r? yorgun bir hale sokar. Gün boyu olu?an enerji yükseli? ve dü?ü?lerinden kurtulman?n yolu ?eker tüketimini b?rakmakt?r. Gün boyunca yeterli enerji düzeylerini korumak ?eker al?m?n?z? en aza indirerek çok daha kolay bir hale gelir.

-Ruh Halindeki De?i?imleri Kontrol Eder:

Çok fazla ?eker beynin kimyas?n? de?i?tirme e?ilimindedir ve ruh halinin düzenlenmesine yard?mc? olan nörotransmitterlerde (serotonin, dopamin) bir dengesizli?e neden olur. ?eker tüketimini b?rakt???n?z zaman ruh halinizdeki bu ani de?i?imler ortadan kalkacakt?r. Al?nan ?eker miktar?n?n azalmas? ile gün boyu istikrarl? bir ruh halinde, daha iyi stres kontrolü ve davran??lar sergileyeceksiniz.

-Ba??rsak Hareketlerini Düzeltir:

Çok fazla ?eker ba??rsaklar?n sa?l???n? olumsuz etkileyebilir ve ba??rsak fonksiyonunu bozabilir. Çok fazla ?eker tüketmek g?dalar?n ba??rsaktan geçi? süresini k?salt?r yani g?dalar ba??rsaktan çok h?zl? geçerler bu da ishale neden olur. Yani ?ekeri b?rakmak ba??rsak hareketlerinin düzelmesini sa?layacakt?r.

-Tatl? Krizlerini Sona Erdirir:

7329_ekerliyi?eker son derece ba??ml?l?k yarat?r ne kadar çok ?eker tüketirseniz, o kadar çok ?eker istersiniz. Tatl? krizlerini sona erdirmenin yolu aksine tatl? yemeyi b?rakmakt?r. Yani diyetinizdeki ?eker ve yapay tatland?r?c?lar? ortadan kald?r?rsan?z, ?eker iste?i otomatik olarak kaybolacakt?r. Meyvelerdeki do?al ?ekerin tad? ise, yapay ?ekerleri kullanmay? b?rakt???n?zda size daha tatl? gelmeye ba?layacakt?r.

-Ba????kl?k Sistemini Güçlendirir:

Ba??rsaktaki yararl? bakteriler ba????kl?k sisteminin korunmas?nda önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, a??r? ?eker tüketimi ba??rsakta kötü bakterilerin ve farkl? mantar türlerinin ço?almas?na neden olur ve sa?l??? kötü etkiler. Ancak ?eker tüketimini b?rakt???n?z zaman sa?l?kl? ba??rsak floras?n?n artmas?n? sa?lars?n?z bu da ba????kl?k sistemi üzerinde olumlu etkiler yapmaktad?r.

-Daha ?yi A?r? Kontrolü Sa?lar:

Yüksek ?ekerli g?dalar özellikle artrit gibi iltihabi ko?ullardan muzdarip ki?ilerde, a?r? ile ba?a ç?kmay? zorla?t?ran iltihab? tetiklemeleri ile bilinmektedir. Bu nedenle ?eker tüketimini b?rakmak a?r? ve iltihab? etkili bir ?ekilde yönetmeye yard?mc? olmaktad?r.

?eker Çekilme Belirtileri:

7329_ekerr?ekeri b?rakt?ktan sonra sizi neler bekliyor? ?eker tüketiminin kesilmesi ba? edilmesi zor baz? yoksunluk belirtilerine neden olabilir. Bildi?imiz kadar?yla yoksunluk belirtilerinin süresi söz konusu oldu?unda, bu ne kadar süredir a??r? ?eker tüketti?inize ba?l? olarak de?i?ecektir. Genellikle a?a??da verilen belirtiler ilk bir hafta yo?un olarak ya?anabilir iken, bir aydan uzun sürmezler.

-Öfke, depresyon ve anksiyete gibi olumsuz duygular
-Sinirlilik
-?eker iste?i
-Kas a?r?lar?
-Uykusuzluk
-??tahta dalgalanmalar
-Ba? a?r?s?
-Yorgunluk
-Ba? dönmesi

Do?al g?dalar?n içinde de bulundu?undan ?ekeri tamamen b?rakmak olas? de?ildir. Sizin yapman?z gereken en önemli ?ey pastalar, börekler, çörekler, çikolata kekler gibi çe?itli tatl?lara büyük miktarlarda ilave edilen beyaz rafine ?ekerin al?m?n? s?n?rland?rmaya dikkat etmektir. Ayr?ca bol miktarda ?eker içeren gazl? içeceklerin tüketimine de dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu ?eker yüklü besin maddelerinden kaç?narak ?eker al?m?n? en aza indirebilirsiniz böylece daha sa?l?kl?, daha mutlu bir ya?am sürdürebilirsiniz.

Kaynakça:
http://www.buzzle.com/articles/things-that-happen-when-you-quit-sugar.html