Öğrenme Bozukluğu(Disleksi) Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

0
24

Disleksi, Bir ö?renme bozuklu?u çe?itidir. Disleksinin en belirgin özelli?i kelimelerin harflerin tersten alg?lanmas?d?r. Disleksiyle ilgili ilk çal??malar bir doktor taraf?ndan kendi çocu?unun zekâ olarak iyi bir seviyede oldu?u ancak okumayamad???n? fark etti?inde bunu ara?t?rmaya ba?lamas?yla ba?lam??t?r. Önceleri bunun görme ile ilgili bir sorun oldu?unu dü?ünüyorlar ama ara?t?rmalar sonucunda bunun dil ile ilgili bir bozukluk oldu?u ortaya ç?km??t?r.

Bir insan?n disletik oldu?u nas?l anla??l?r?
Disleksi en belirgin anlam?yla ‘kelime kullan?m?nda ya?anan güçlük’ anlam?na gelir. Do?u?tan gelen bir ö?renme bozuklu?u olmas?na ra?men okuma, yazma döneminde dikkat çekmektedir. Dislektik çocuklar ya??tlar?ndan daha geç okur ve yazarlar, ayr?ca kelimeleri do?ru telafuz edememeleri ve kelime kapasitelerinin dü?ük olmas? da dislektik olduklar?na dair ipuçlar? verir.

Nörolojik kökenli bu bozukluk do?u?tan olup beynin sol yar?m küresindeki dil kullan?m?yla ilgili bölümlerdeki farkl?la?mayla okuma, yazma ve telafuz edebilme yeteneklerinde görülen bozulmayla ortaya ç?kt??? söyleniyor.
Beyin görüntüleme tekniklerinin göstergelerine bak?l?rsa, dislektik olan ki?iler, bilgiyi farkl? bir biçimde i?liyorlar ve bu da s?ralama yapma, okuma ve bilgiyi organize etme konular?nda çe?itli sorunlar ya?anmas?na neden oluyor.

Ayr?ca dislektik çocuklar di?erleri taraf?ndan farkl? görüldü?ü için kötü cümlelere maruz kalmaktad?rlar bu da özgüven eksikli?ine neden olmaktad?r. Özellikler kendini geli?tirmemi? ö?retmenler dislektik çocuklara hasta veya ?q seviyesi dü?ük gibi davrand?klar? zaman, çocuk içinden ç?kamayaca?? bir ö?renme korkusuna saplan?yor.

Tarih boyunca ünlü dislektik ve ba?ar?n?n pe?ini b?rakmayanlar hepimizin bildi?i insanlara göz atal?m;

Einstein, Thomas Edison, Dü?ünen Adam heykelinin sahibi ünlü heykeltra? Rodin, Alexander Graham Bell, Winston Churchill, Walt Disney, Agatha Christie, Henry Ford, Richard Branson.

‘Ö?retmenim sersemin teki oldu?umu söylüyor, babam da aptal oldu?umu dü?ünüyordu. Bense art?k budalan?n teki oldu?uma karar vermi?tim.’
Thomas Edison /Bilim adam?

‘Ö?retmenlerim akl?m?n yava? çal??t???n?, asosyal oldu?umu ve ölene kadar aptal rüyalar?m?n pe?inde sersemce savrulaca??m? söylüyorlard?.’
Albert Einstein /Bilim adam?

O halde Dislektik çocuklar? dahi yapan özelliklere de?inelim;

Öncelikle dislektik olan çocuklar ya??tlar?na göre daha merakl?d?r, çok boyutlu dü?ünür ve alg?larlar, yal?tlar? gibi kelimelerle dü?ünmezler, resimlerle dü?ünürler, dü?ündüklerini hayal güçlerinde çok net canland?rabilirler.

Peki o halde dislektikler nas?l hisseder ve davran?r?
Öncelikle dislektikler konsantrasyon da güçlük çekerler, kelimeleri ak?llar?nda tutamazlar, ritimlereuyamazlar, dikkat güçlü?ü ya?arlar, el yaz?lar? oldukça kar???kt?r, fikirleri sesli ya da yaz?l? rahatça ifade edemezler, hareketleri ya??tlar?na göre daha yava?t?r, s?ralamada grupland?rmada zorluk çekerler, hecelerin seslerini kar??t?r?rlar, okurken kelime atlarlar, okudu?u ?eyi hat?rlamada zorluk çeker bu nedenle ayn? ?eyi birden fazla okuma ihtiyac? duyabilirler, sözcükleri tersten okurlar örne?in; ‘kitap’ yerine ‘kipat’ derler, baz? harfler aras?ndaki farkl?l?klar? tan?mlayamaz ve aç?klayamazlar, harfleri ya da say?lar? tersten alg?larlar örne?in; ‘3’ say?s?n? ‘E’ harfi, ‘d’ harfini ‘b’ harfi, ‘73’ü ‘37’, ?eklinde görür ve okurlar.

Peki disleksinin tedavisi nas?ld?r?
Dislektik olan çocuklarda uygulanan bir ilaç tedavisi yoktur. Özel e?itimle geli?im sa?lan?r ancak Türkiye’ de bu e?itimi veren kurumlar bulunmamaktad?r. ?laç tedavisi sadece ba?ka bir sorunu varsa kullan?labilir mesela dikkat eksikli?i de varsa bunun için ek kullan?labilir.

Ya? ilerledikçe okuma sorunlar? düzelebilir. Ancak yaz? hatalar? gibi sorunlar kal?c? olur. Kabiliyeti do?rultusunda mesle?e yönlendirilmelidirler. Ba?ar?s?z oldu?u alanlarda özgüvenlerini kaybetmelerine neden olacak tav?rlarda bulunulmamal?d?r. E?itim hayat? boyunca zorlanaca?? ?eyler kar??s?na ç?kacak ama destek olup yapabilece?ine inand?rarak ad?m at?lmal?d?r.