Nanenin Faydaları Nelerdir?

0
51

Tarihin her döneminde mutfaklar?m?z?n vazgeçilmezi olmu?tur nane. ?ifa ve lezzet kayna?? olan nane, ilk olarak Sümerler taraf?ndan yemeklerinin lezzetini art?rmak için kullan?lm??.

M?s?r’da nezlenin en etkili çaresi olarak bilinir. Mezopotamya’da ise tarç?n, mersin a?ac?, armut, sö?üt, köknar ve incir gibi birçok bitki ile kar??t?r?larak toz halinde kullan?lm??. Hititler naneyi  tohumunu ve  di?er k?s?mlar?n? ilaç olarak kullanm??lard?r. Eski Yunanistan’da yorgunlu?u gidermek için banyo suyuna birkaç dal nane yapra?? at?l?rm??, dallar?ndan ise taç yap?l?p güzel koku vermesi için gelinlerin ba??na tak?l?rm??.

Bir tutam? bin derde deva olan nane, her toprak türünde kolayca yeti?ebilen bir baharat çe?ididir. Ülkemizin her yerinde üretilen nane, fülfül veya yarpuz gibi adlarla da bilinir. Bu mucizevî bitki lezzeti ve kokusunun yan? s?ra antiseptik özelli?i ile so?uk alg?nl???nda, direnç kazanmada, gaz gidermede ve ishale kar?? etkilidir. Sinek ve böcek kovucu özelli?i olan nane ayn? zamanda balgam söktürmeye de iyi gelir.

?laç yap?m?nda, sak?zlarda, esans ve ?urup yap?m?nda, ?ekerlemelerde, di? macunlar?nda ve yemeklerde kullan?lan vazgeçilmez bir bitkidir. Türkiye ile özde?lemi? bir bitki olan nanenin, dünya çap?nda yararl? bilgilerin tüketimi ile ilgili yap?lan bir ara?t?rmada Türkiye’de aile ba??na 350 gr. kuru nane kullan?ld??? aç?klanm??t?r. Bu orana göre ülkemiz nane tüketiminde dünyada ilk s?ralardad?r.

3510_nane

Nanenin Faydalar?

– Hazm? kolayla?t?r?r, idrar ve gaz söktürür.
– Karaci?er yetersizli?ini giderir, safra ak???n? düzenler.
– Mide a?r?lar?n? keser, ba??rsak spazm?n? giderir.
– Ast?m, bron?it, öksürük, grip ve so?uk alg?nl???na faydal?d?r, nefes almay? kolayla?t?r?r.
– Sinirleri güçlendirir, heyecan ve korkuyu yat??t?r?r.
– Kusmay? önler.
– Migren, uykusuzluk, ba? dönmeleri, el ayak titremesi, dil tutuklu?u felç gibi hastal?klara faydal?d?r.
– Kalbi kuvvetlendirerek sinirsel kalp çarp?nt?lar?n?n önüne geçer.
– Anne sütünü art?r?r.
– Ayba?? kanamalar?n?n muntazam ve a?r?s?z olmas?n? sa?lar.
– Ba??rsak solucanlar?n?n dü?ürülmesine yard?mc? olur.

* Mide ülseri ve gastriti olanlar fazla kullanmamal?d?r.

Yüzy?llard?r tansiyon, siyatik, kar?n a?r?s?, kal?n ba??rsak iltihab?, mide ek?imesi, nefes darl???, so?uk alg?nl???, ba? dönmesi, kalp yetersizli?i ve karaci?er bozuklu?u gibi hastal?klarda ilaç olarak kullan?l?yor.

??te birçok hastal???n tedavisi için nane ile haz?rlanan formüllerden baz?lar?:

Mide Ek?imesi: Bir litre suyun içine bir avuç anason tohumu, bir tutam lavanta çiçe?i ve bir avuç nane eklenir ve demlenerek 2-3 gün süreyle sabah ak?am birer fincan içilir.

Nefes Darl???: Birer avuç akdiken, lavanta çiçe?i, o?ul otu, ökse otu, portakal çiçe?i ve nane iki litre suda kaynat?larak demlenir. Günde 2-3 fincan içilir. Ayr?ca gün boyu sak?z gibi nane çi?nemek de faydal?d?r.

Ba? Dönmesi: Yar?m avuç papatya, birer avuç akdiken, lavanta çiçe?i, nane ve adaçay? iki litre su içinde kaynat?l?r ve günde 1-2 fincan içilir.

Kalp Hastal?klar?: Uyar?c?, kan temizleyici ve idrar söktürücü olarak bir tutam nane cezvede demlenir ve içilir.

Karaci?er Hastal?klar?: Anason, rezene, fesle?en, nane, biberiye ve maydanoz birer tutam kar??t?r?larak bir litre suda demlenir ve yemeklerden sonra birer bardak içilir.

Nane-Limon Çay?: En az bir, en fazla iki tatl? ka???? kurutulmu? ve ufalanm?? nane, bir bardak suyla birlikte cezveye konur. Y?kay?p temizledi?iniz limonun en fazla yar?s? veya en az çeyre?i dilim dilim kesilir ve cezveye konur, kaynamaya ba?lad?ktan sonra 1-2 dakika daha kaynat?l?r. Ve çay süzgecinden geçirilerek bir fincana doldurulur. ?eker veya tatland?r?c? ile s?cak s?cak çay gibi içilir. Afiyet, ?ifa olsun.