Kahveyi Bırakmanın Gerekliliği ve 10 Önemli Nedeni

0
29
kahve
kahve

Kahve Osmanl? ?mparatorlu?u zaman?ndan beri kültürümüzde önemli bir yer edinen içeceklerden biridir. Bizim oldu?u gibi farkl? kültürlerde farkl? formlarda tüketicilerle s?kça bulu?makta, muhabbetlere ortak olmaktad?r.

Özellikle bat? kültürlerinde s?kça ra?bet gören kahve, a??zda uzun süre kalan aromas? ile damaklar? fethetmektedir. Ancak her güzelin bir kusuru olsa da kahvenin kusurlar? maalesef ki bir elin parma??n? fazlas? ile geçmektedir. Bu yaz?m?zda kahveyi b?rakmak veya en az?ndan azaltmak için 10 temel neden üzerine yo?unla?aca??z.

1.Kafein iyi hissettiren nörotransmitterleri deaktive eder:

Kahve bize iyi hissetmemizi sa?layan beyindeki kimyasallara veya nörotransmitterlere zarar verir. Seratonin ismi verilen ve aminoasit tritofandan elde edilen hayati hormon ve sinirsel iletici, melatonin hormonunun öncüsüdür ve birçok ki?i yeterli miktarda seratonin elde edememektedir ve bu nedenle antidepresan ilaçlara ba?vurmaktad?r. Kahvede yüksek oranda bulunan kafaein de bu seratonin kimyasal?na hasar vererek etkisini bozmaktad?r.

2.Kafein böbreküstü bezlerine zarar verir:

Böbreküstü bezlerinin salg?lad??? adrenalin s?v?s?, temel olarak acil bir enerji kayna?? olarak dü?ünülebilir. Beyne, vücudu enerjik hissettirecek kimyasallar? salg?lamas?nda yard?mc? olur ve böylelikle odaklanm?? bir ?ekilde organizma çal??maya haz?r hale gelir. Kafein, merkezi sinir sistemini uyaran bir ajand?r ve böbreküstü bezlerini uyararak, normalde heyecan veya benzeri acil durumlarda salg?lanan adrenalin s?v?s?n?n salg?lanmas?na neden olur ve adrenalin hormonunu bo? yere tüketir. Fazla miktarda kahve kullanan ki?ilerde belirli bir zaman sonra böbreküstü bezleri art?k uyar?lara cevap vermemeye ba?lar. Genellikle ço?umuz ak?am saatlerinde uykusuzluk problemi ya?amamak için kahve içmemesinin temel nedeni bu salg?lanan adrenalin hormunu iken, fazla miktarda kahve tüketen ki?iler belirli bir süre sonra, i?levselli?i azalan böbreküstü bezleri nedeni ile ak?am üç bardak kahve içse dahi art?k uykusu kaçmaz duruma gelir.

3.Kafein cinsel hayat?n?z? olumsuz yönde etkiler:

Böbreküstü bezlerine hasar veren kafein, gerekti?i zamanlarda testosteron gibi cinsel hormonlar? yeteri miktarda salg?layamaz ve cinsel hayat?n?z olumsuz olarak etkilenir.

4.Kafein do?urganl??? azalt?r:

Kad?nlar?n hamile kalmas? ve hamilelik döneminde bebe?i ile birlikte ya?ayabilmesi için yeteri miktarda progesteron hormonuna ihtiyaç duyar. Böbreküstü bezleri zarar gören bir kad?n yeteri kadar kortizol üretemez ve bunun sonucunda vücudun ihtiyac? olan kortizolün yap?lmas? için progesteron harcan?r ve do?urganl?k azal?r.

5.Kafein uykusuzlu?a neden olur:

Gün boyu hareket halinde ve aktif olan vücudun en iyi dinlenme metodu ku?kusuz hepimizin bildi?i gibi uykudur. Yap?lan ara?t?rmalara göre kafein, günde 2-3 bardak kahve tüketen ki?ilerin uyku miktar?n?z? azaltmakla birlikte uyku kalitesini de azaltmaktad?r.

6.Kafein beslenme bozuklu?una neden olur:

Kafein, B vitamini, kalsiyum, sodyum, demir, klorür, potasyum, magnezyum ve çinko gibi canl?l?k faaliyetleri için hayati önem ta??yan ço?u mineral ve vitamini inhibe eder, yani etkisini azalt?r. Özellikle yemekten hemen sonra tüketilen kahve, demir iyonu emilimini yakla??k yar? yar?ya azalt?r. Bu nedenle özellikle demir eksikli?i bulunan ki?ilerin yemek yedikten en az yar?m saat sonra kahve içmesi önerilmektedir.

7.Kafein ba????kl?k sistemini azaltmaktad?r:

Böbreküstü bezleri taraf?ndan salg?lanan 150?den fazla hormon gruplar?ndan biri olan glikokortikoidler (kortizol de dahil olmak üzere) ba????kl?k sistemi üzerinde adeta fren görevi üstlenmektedir. Bilim adamlar?n?n son dönemde yapt?klar? çal??malar, a??r? miktarda glikokortikoid hormonu üretiminin ba????kl?k sistemini bask?layarak azaltt???n? ortaya ç?karm??t?r.

8.Kafein ?i?manlat?r:

Vücudumuzda bulunan troid bezleri, metabolizmam?z? kontrol etmektedir. Troid fonksiyonlar?n?n azalmas?, metabolizman?n yava?lamas?na ve böylece kilonun artmas?na neden olur. Kafein, böbreküstü bezlerini etkiledi?inde, böbreküstü bezleri ile birlikte çal??an troid bezleri de etkilenmi? olur çünkü troid bezlerinin düzenli çal??mas? için adrenalin hormonunun sa?l?kl? bir ?ekilde salg?lan?p i?levini görmesi gerekir. Ancak kahve kullan?m? ile bozulan adrenalin döngüsü nedeni ile troid bezlerinin çal??ma düzeni de bozularak yava?lar ve kiloya neden olur.

9.Kafein karaci?erinize zarar verir:

Karaci?er, kulland??? enzimler sayesinde kafeini parçalar. Parçalama i?levini gördükten sonra arta kalan enzimler, parçalanm?? kafein ile kar??arak di?er kimyasallar?n parçalanmas? için daha az kullan??l? hale gelirler. Böylelikle vücudu zehirlerden ar?nd?rma merkezi olarak isimlendirebilece?imiz karaci?erin çal??ma etkinli?i azal?r.

10.Kahve yeryüzünde en fazla pestisite sahip g?dad?r:

Kahve, üretimi esnas?nda en fazla kimyasal etki gören g?dalardan biridir. Kahve üretilirken hem kimyasal gübre hem de pestisit kullan?m? çok yayg?n bir uygulamad?r. Pestisitler, kanserojen maddelerdir ve karaci?erde depolanarak y?llarca vücuttan at?lamazlar. Son dönem g?da piyasas?n?n en önemli gündemlerinden biri pestisitlerle mücadele konusudur. Son dönem yap?lan çal??malar neticesinde anne sütünde dahi rastlan?lan pestisitler g?dalar yolu ile insanlara geçmektedirler. Bu zehirli kimyasallar?n en çok kullan?ld??? ürünlerden biri de kahvedir.

Kaynakça:

http://organicjar.com/2012/3287/