Kabuslardan kurtulmak için bunu deneyin

0
22

Kâbuslardan yak?nan ki?ilerin hikâyeleri zihinlerinde yeniden yaz?p yorumlamas? gerekiyor.

Psikologlara göre, kronikle?mi? kâbuslardan basit yöntemlerle kurtulmak mümkün. Bu da yüzle?me ve yeniden yorumlama ile oluyor.

Uzmanlara göre, travmatik olaylar, fiziksel bir rahats?zl?k ya da a??r? stres kâbuslara neden olabiliyor. Ancak neden bir ki?i bu tür olaylara kâbuslarla tepki verirken, di?erinin vermedi?i ise ?u ana kadar yan?t? bulunamam?? bir soru.Varsay?mlardan biri, kâbus gören ki?ilerin, negatif duygular? bast?rma e?ilimi içinde olmas?. Gündelik hayatta bast?r?lan negatif duygular?n, rüyalarda ortaya ç?kt??? dü?ünülüyor.

Frankfurt Üniversitesi uzmanlar? ?u günlerde iki tedavi yöntemini içeren bir terapi üzerinde çal???yor: Yüzle?me ve yeniden yorumlama.

Frankfurt Goethe Üniversitesi’nden Psikolog Charlotte Wesslau, bu tedavide “Rüyan?n olumsuz içeri?inin, olumlu ?ekilde yeniden yorumland???na” dikkat çekti. Uzman, kâbuslardan yak?nan ki?ilerin hikâyeleri zihinlerinde yeniden yaz?p yorumlamas? ve kendileri için ruhsal bir yük olmaktan ç?karmas? gerekti?ini kaydetti.

Olumlu yorumlanm?? hikaye her gün zihinde canland?r?l?yor ve böylece kâbusta görülen olayla ilgili yeni bir haf?za olu?turulmu? oluyor. Tedaviye kat?lan 40 ki?i ?u ana kadar ba?ar?l? sonuçlar elde etti.