Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » Sağlık » Fitness Sporunda Protein Tozunun Önemi

Fitness Sporunda Protein Tozunun Önemi

ersin-kuruel-ozel-roportaj1Protein tozu pek çok farkl? kaynaktan elde edilmektedir. Bu kaynaklar aras?nda yumurta, peynir alt? suyu, soya, bezelye bulunuyor. Protein tozlar?ndan herkes tüketebilmektedir. Protein tozuna öncelik veren ki?iler aras?nda ise sporcular yer al?yor. Sporcular harcad?klar? enerji nedeniyle proteine daha çok ihtiyaç duymaktad?rlar. Do?al besin kaynaklar?yla protein ihtiyac?n? kar??layamayan ki?iler protein aç???n? bu tozlarla kar??lamaktad?rlar. Her spor yapan ki?i protein tozu kullanmak zorunda de?ildir.

Ancak protein takviyesine ihtiyaç duyuldu?u zaman protein tozlar?na ba?vurulur. En iyi protein tozu markas? seçilerek tedarik edilebilir ve protein ihtiyac? rutin olarak kar??lanabilir.
Protein tozlar? toz formdad?r ve saklanma, ta??ma gibi konularda kolayl?k sa?lar. Spor öncesinde ve hemen spordan sonra protein tüketmek gerekmektedir. Besinlerde bulunan proteinleri bu programa göre uygulamak zor olacakt?r. Bu nedenle spordan hemen önce ve sonra protein ihtiyac?n? kar??layabilmek için protein tozlar? etkili olacakt?r. Kas geli?tirmek isteyen ki?iler ise kilo alarak ald?klar? kilolar? kasa dönü?türme a?amas?nda proteine ihtiyaç duyarlar. Çünkü protein kas geli?imini artt?r?c? özelli?e sahiptir.

Fitness hareketleri yap?l?rken verilen programlar?n ço?u proteine dayal? beslenmelerdir. Protein tozunu tüketirken sabah kahvalt?dan önce, ö?ün aralar?nda, spordan önce ve sonra, uyumadan önce al?nmal?d?r. Bu sayede en çok proteine ihtiyaç duydu?unuz anlarda besin ihtiyac?n?z? kar??lam?? olacaks?n?z. Sütle beraber tüketildi?indeyse daha iyi etki yapacakt?r. Ayn? zamanda proteinle beraber karbonhidrat tüketimi de önemlidir. Beslenmenin sporcular için ne kadar önemli oldu?unu bilmeyen yoktur. Bu yüzden beslenirken al?nmas? gereken besin gruplar?na yönelik yiyecekler tüketilmesi yararl? olacakt?r. Yiyeceklerini protein ve karbonhidrat a??rl?kl? tüketen ki?iler performans? yüksek olan ki?ilerdir. Ya? oran? azalt?lmal? ancak yeterli oranda al?nmal?d?r. Protein tozlar?ysa belirtilen zamanlarda al?nd???nda daha çok etki görmenizi sa?layacakt?r. Bu ürünleri uygun fiyatlarda bulman?z da mümkündür.
Fitness salonlar?nda yap?lan antrenmanlar sayesinde pek çok ki?i kas yap?s?n? güçlendirmekte, ya?lar?ndan kurtularak kasl? vücuda sahip olmaktad?r. Kaslar?n geli?im sürecini merak eden ki?iler ise Fitness program? uygulayarak kaslar?n ne kadar sürede geli?ece?ini ö?renmek isterler. Bu ki?inin do?ru antrenman? yapmas?na ve çal??malar sürecinde do?ru beslenme program? uygulamas?na ba?l?d?r. Kas geli?tirmek amac?yla fitness sporuna yönelen ki?iler do?ru beslenmeli ve kaslar?n? gerekti?i gibi dinlendirmelidir. En iyi kas geli?imi kaslar?n dilenmesiyle sa?lan?r.

Spor e?itmeni çal??malar boyunca ayl?k olarak beslenme program?n?z? yeniler, vücut yap?n?z? ölçer ve geli?meleri sizinle payla??r. Bu sayede geli?me kaydedip kaydetmedi?inizin fark?na var?rs?n?z. Spor e?itmeninin vermi? oldu?u beslenme programlar?na dikkat etti?inizde karbonhidrat ve protein a??rl?kl? oldu?unu fark edersiniz. Bunun en önemli nedeni kaslar? olu?turan proteinlerdir. ?nsan vücudu için gerekli olan protein miktar? sa?land???nda antrenmanlarda kas dokular? zarar görmez ve kaslar yava? yava? olu?maya ba?lar. Beslenirken ise fast-food ürünler yerine do?al yiyecekler tüketmeye özen göstermelisiniz. Kas geli?imi sa?lamak için gerekli olan protein ihtiyac?n? kar??larken besinler yetersiz kald???ndaysa protein tozu tercih edebilirsiniz.

Cevapla

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.