Bebeklerde Astım Belirtileri Nelerdir?

0
38

Bebeklerdeki ast?m belirtilerini saptayabilmek, bebekler çok küçük olduklar?ndan, duygular?n? ve rahats?zl?klar?n? ifade edemediklerinden ebeveynler için büyük bir sorundur. Bu makale ebeveynlerin bebeklerdeki ast?m belirtilerini tan?malar?na ve onlara zaman?nda tedavi sa?lamalar?na yard?mc? olacakt?r. Daha fazlas? için okumaya devam edin.

7338_astimHepimiz yeti?kinlerde görülen ast?m ataklar? hakk?nda az çok bir ?eyler biliyoruz ama çok az?m?z bebeklerde de ast?m görülebilece?inin fark?nday?z. Evet, küçük bebekler de bu erken ya?larda ast?m geli?tirebilir. Bu durumun kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak toz, duman, polen veya hayvan d??k?s? gibi alerjenlere maruz kalman?n bebekler ve küçük çocuklardaki ast?m?n temel nedeni oldu?una inan?lmaktad?r. Baz? bebeklerde ise ast?m genetik hastal?klar ya da baz? fiziksel bozukluklar ile tetiklenebilir. Temelde ast?m solunum güçlü?üne neden olan bir solunum sistemi hastal???d?r. Hava yollar? tahri? olur ve iltihap geli?irse ast?m meydana gelmektedir. Bunun bir sonucu olarak hava yollar? daral?r ve normal solunum etkilenir. Bu da vücutta oksijen eksikli?ine neden olur. Bu durum uzun bir süre devam ederse, vücutta oksijen yoksunlu?u olu?ur ve vücuttaki hayati organlar?n hasar?na yol açabilir.

Bebeklerde Görülen Ast?m Belirtileri:

Bebeklerde görülen ast?m belirtileri az çok yeti?kinlerde görülenlere benzer. Ancak bebeklerin hava yollar? çok daha küçüktür bu nedenle hassasiyetleri çok daha ciddidir. Bebeklerdeki temel ast?m belirtileri a?a??da verilmi?tir.

-Solunum Güçlü?ü:

Hava yollar? darald?kça bebeklerin normal solunumlar?n? devam ettirmeleri güçle?mektedir. Bebek a?lad???nda ya da emekleme gibi aktiviteler yaparken bu durum daha da belirginle?ir. Solunumun kesilme süresi birkaç saniye ile birkaç dakika aras?nda de?i?ebilir. Ciddi bir ast?m krizinde bu durum s?? h?zl? solunuma neden olabilir.

-H?r?lt?:

7338_bebekH?r?lt? sesi bebe?iniz her soluk al?p verdi?inde duyulabilen bir ?sl?k sesidir. Bu ses aç?k bir ?ekilde hava geçi?inin daraltm?? oldu?unun ve sadece küçük bir miktar havan?n geçmesine izin verdi?inin i?aretidir.

-Öksürük:

Kuru öksürük ya da balgaml? öksürük olabilen ancak uzun dönem (kronik) bir öksürüktür. Gün içinde ara ara olabilen ancak genellikle geceleri kötüle?en bir öksürüktür. Gülmek ve emeklemek öksürü?ü de tetikleyebilir. Bebeklerdeki bu öksürü?e hap??rma, sulu gözler ve burun ak?nt?s? gibi di?er alerji belirtileri de e?lik edebilir.

-Gö?üste S?k??ma:

Akci?erlere girebilen hava oldukça azald???ndan dolay?, bebek daha çok hava alabilmek için ekstra çaba sarfetmeye ba?lar. Bu genellikle gö?üste s?k??ma ile sonuçlan?r.

-Alerjik Döküntüler:

Yanaklar, al?n ve kafa derisi gibi vücudunun çe?itli yerlerinde minik, k?rm?z? deri döküntüleri di?er ast?m belirtileri ile birlikte görüldü?ünde bu durum ki?inin ast?ma da neden olan alerjenlere maruz kald???n? göstermektedir.

 

7338_anatomy-of-asthma2?nfantil spazm oldukça yayg?n olarak bebeklerdeki ast?m ile ili?kilidir. Bu k?sa bir süre için vücuttaki bir ya da daha fazla kas grubundaki kas?lmalar olarak tarif edilebilir. E?er ciddi bir spazm bir kaç dakika sürer ise, bebe?in hemen hastaneye götürülmesi gerekir.

Acil t?bbi müdahale gerektiren baz? ciddi belirtiler vard?r. Bunlar a?a??da aç?klanm??t?r;

-H?zl? solunum
-Burun deliklerinin geni?lemesi
-Kaburgalarda içe do?ru çekilmeler
-Yüzde solukla?ma
-Dudaklar ve t?rnaklarda mavimsi renk de?i?ikli?i

Tedavi:

7338_bebisE?er küçük çocu?unuzda ast?m oldu?undan ?üpheleniyorsan?z, ileri tedavi için çocuk doktoruna dan??mal?s?n?z. Doktor çocu?un belirtileri, t?bbi geçmi?i ve aile öyküsünü inceleyerek bebe?e ast?m te?hisi koyabilir. Tedavinin temel amac? bebe?in ast?m krizlerini atlatmas?na yard?mc? olmakt?r. Doktorlar belirtilerin ba?lang?c?nda bebe?e verildi?inde, ast?m ata??n? durduracak olan uygun ilaçlar reçete edebilirler. Bu ilaçlar h?zl? etki eder ve hava yollar?ndaki spazmlar?n rahatlamas?n? sa?larlar. Bu da bebe?in rahat nefes almas?n? sa?lar. Ölçülü doz inhaleri olarak adland?r?lan t?bbi bir cihaz ilaçlar?n do?rudan hava yoluna verilmesi için kullan?lmaktad?r. Maske bebe?in yüzüne yerle?tirilir, bebek maske arac?l??? ile nefes ald?kça ilac? solur.

E?er bebe?iniz s?k s?k ast?m ataklar? geçirmeye meyilli ise, ileride olu?acak ataklar? önlemek için önlemler almal?s?n?z. Ataklara neden olan alerjenleri veya durumlar? tespit etmeye çal???n. Baz? bebekler so?uk alg?nl??? geçirdiklerinde atak da geçirirler. Baz?lar? ise toz veya tütün duman?na maruz kalma sonucu atak geçirebilirler. Ast?m ataklar?n?n nedeni tespit edildikten sonra, bebe?inizin o alerjene ya da duruma maruz kalmamas?n? sa?lamak için her türlü çabay? gösterin.

Kaynakça:
http://www.buzzle.com/articles/asthma-symptoms-in-babies.html