Alzheimer-Bunama Nedir?

0
54

Alzheimer-Bunama Nedir? Alzheimer-Bunama ender olarak gençlerde görülen, ço?unlukla ya?? ilerlemi? ki?ilerde rastlan?lan, ilk a?amalarda unutkanl?k, dikkat eksikli?i, davran?? bozukluklar? olarak kendini gösteren beyin hastal???d?r. Beynin baz? bölgelerinde sebebi henüz belli olmayan nedenlerle baz? proteinler birikmeye ba?lar. Akabinde beyinde haberle?meyi sa?layan sinir hücreleri hasar görür ve bunama belirtileri ba?lar. 65 ya? üzeri ki?ilerde daha s?k görülür.

Alzheimer-Bunama Belirtileri Nelerdir? Alzheimer-Bunama hastal??? ba? gösterdi?inde ilk önce dikkat çekici unutkanl?k ba?lar. Ki?i ilk önce yak?n zamana ili?kin bilgileri an?lar? unuttur. Dün yedi?ini, önceki gün gitti?i yeri, önceki gün gördü?ü ki?iyi unuturken 20 y?l önceki evini, mahallesini hat?rlar. Yani yak?n geçmi? zaman? hat?rlamazken, uzun geçmi? zaman? geçici de olsa hat?rlayabilir. Hastada en dikkat çekici unutkanl?k yol kaybetmesidir. Evinin yolunu bulamaz. Akabinde depresyon huzursuzluk, sinirlilik, karars?zl?k, zihinsel sorunlar ba? gösterir. Ki?i ö?renme güçlü?ü çeker, bir defada anlad??? bir ?eyi defalarca anlat?lsa da anlayamaz. Konu?ma merkezinde ya?anan sorun ile konu?ma güçlü?ü çeker. Ki?ileri hatta aile bireylerini bile tan?yamayabilir. Gerçek d??? hayaller görmeye ba?lar ve ileri vakalar da sald?rganla?abilir. Hastalar 5 ila 8 y?l içinde bak?ma muhtaç hale gelirler.

Alzheimer-Bunama Te?hisi Sinir hastal?klar? uzmanlar?, nörologlar hastay? muayene ederek, hastal?k öyküsünü dinleyerek, çe?itli beyin filmleri ve laboratuar tetkikleri yaparak Alzheimer-Bunama te?hisi koyabilirler. Alzheimer-Bunama Tedavisi Alzheimer-Bunama hastal???n?n tam anlam?yla yok edecek bir tedavi yöntemi ne yaz?k ki henüz yoktur. Ancak hastal???n ilerleyi? h?z?n? yava?latmak ve seviyesini dü?ürmek için baz? tedavi yöntemleri uygulanabilir. Verilen ilaçlar beyinde hasar görmü? alanlara ula?arak hastal???n etkilerini azaltmaya çal???r. Sinirsel problemlere çözüm olmas? için psikolojik ilaçlar verilerek ki?inin hayaller görmesinin önüne geçilmeye çal???r. Bu tedavi yöntemleri hastan?n ya?am kalitesini art?rmaya yönelik yöntemlerdir.