Ağlamak Sağlığımız İçin Faydalı Mıdır?

0
64

Japonya’da insanlar? i? streslerinden uzakla?t?rabilmek için yap?lm?? a?lama kulüpleri oldu?unu biliyor muydunuz? Japonya, a?lama kulüpleri te?vik eden birkaç ülkeden biri. Seyirciyi a?latmak için burada film ve televizyon dizileri gösterilir, pek çok ki?i i? stresini azaltmak için ak?am bu kulüpleri ziyaret eder.

Kim a?laman?n zararl? oldu?unu söylüyor? Gülmenin faydalar? hakk?nda o kadar olumlu ?ey söylenmi?tir ki herkes a?laman?n bunun tersi oldu?unu dü?ünüp zararl? oldu?una inanm??t?r. A?lamak d??ar?dan ne kadar kötü gözükse de asl?nda sa?l?k için faydal?d?r. Bir çok çal??mada ortaya kondu?u gibi a?laman?n, gülmek kadar olmasa da sa?l??a olumlu etkileri göz ard? edilemez. Yani ya?ad???n?z olumsuz bir olaydan sonra göz ya?lar?n?z?n akmas?na izin verin. Göz ya?lar?n?z? durdurmak asl?nda size zarar verir. A?lama eylemi, bast?r?lm?? duygu ve gerginliklerin azalmas?n? sa?lar. Bu asl?nda stres, depresyon ve ruh sa?l???n? iyile?tirmek için yard?mc? olabilir.

A?laman?n Sa?l??a Faydalar?:

Stres: A?lama kalp sorunlar?, yüksek kan bas?nc? ve tip 2 diyabet geli?iminde önemli bir tetikleyici olarak kabul edilen duygusal stresten kurtulmak için yararl? olabilir. Dr. William Frey gözetiminde Minnesota Üniversitesi’nde yap?lan insan gözya?? üzerine 15 y?ll?k bir çal??mada, a?laman?n stres alt?nda kimyasal ve hormonlar?n sal?n?m?n? artt?rd??? gözlenmi?tir. Büyük stres hormonlar?n?n bir k?sm? göz ya?? ile vücuttan at?l?r. Ancak uzmanlar so?an do?rayarak a?laman?n stres hormonlar?n? etkilemedi?ine i?aret ettiler. Çal??ma keder, üzüntü ya da duygular?n incinmesi sonucu ortaya ç?kan gözya?lar?n?n protein bazl? hormon ve adrenokortikotropik hormonlardan zengin oldu?unu ortaya ç?karm??t?r. Bütün bu hormonlar strese yan?t olarak salg?lan?rlar. Bu nedenle derin bir üzüntü ya?ayan insanlar a?lad?klar?nda rahatlam?? hissederler. Ayr?ca a?lama esnas?nda al?nan derin nefeslerde stresin hafifletilmesini sa?lar.

Ruh sa?l???n? düzeltir: Stres azalt?c? etkileri d???nda a?lamak ruh sa?l???n?z? da düzeltir. Sosyal ve Klinik Psikoloji Dergisi’nde 2008 y?l?nda bildirilen bir çal??mada a?laman?n nedenleri ve etkileri incelendi. Bir övgü yada ba?ar? sonras?nda gelen mutluluk gözya?lar?n?n ruh sa?l???nda maksimum iyile?me sa?lad?klar? görüldü. A?lama s?ras?nda teselli eden biri oldu?unda ise ruh sa?l???nda iyile?menin artt??? görüldü.

Duygular? aç??a ç?kar?r: Olumsuz duygular?n birikmesine izin verilirse genellikle, depresyon gibi ruhsal bozukluklar?n ortaya ç?kmas?na neden olurlar. A?lamak bu duygular?n d??ar? at?lmas?n? sa?layarak sizi rahatlat?r. Bu duygular?n d??ar? ç?kmas?n? engelleyerek onlar? hapsetmek diyabet ve artrit gibi bir çok kronik hastal??? tetikleyebilir. Yani, a?layarak bu duygusal birikimi serbest b?rakmak genel sa?l?k durumu için çok önemlidir.

Endorfinleri aç??a ç?kar?r: T?pk? egzersiz ve kahkaha gibi a?lamak da endorfin hormonlar?n? aç??a ç?kar?r, bu hormonlar bize ne?e verir. Endorfinlerin ayn? zamanda a?r? sinyallerinin beyne ula?mas?n? engelleyen a?r? kesici özellikleri vard?r. Bu a?lama ile salg?lanan endorfinlerin fiziksel ac?y? da azaltt?klar?n? gösterir. Yani yaraland?ktan sonra a?lamak istiyorsan?z, kendinizi tutmay?n.

Gözleri temizler: ?nsan gözya?? ile ilgili çal??malar gözya??nda “lizozim” adl? antibakteriyel özellikleri oldu?u bilinen bir enzim bulundu?unu ortaya koymu?tur. Bu enzim bakterilerin ya?amlar?n? sürdürebilmeleri için gerekli olan bakteri duvar?n? parçalar. Bu antimikrobiyal özellik göz enfeksiyonlar?na neden olan bakterileri durdurmaya yard?mc? olur. Ayr?ca duman, toz yada so?ana maruz kal?nd???nda sal?nan refleks göz ya?lar? gözleri bu tahri? edici kimyasallardan korur. Sevmedi?imiz bu gözya?lar? asl?nda gözlerimizi çevresel faktörlerden korur.

Toksinleri uzakla?t?r?r: Bir çal??mada göz ya?lar?n?n zehirli kimyasallarla dolu olduklar? ortaya ç?kt?. Yani yüksek stres seviyeleriyle vücutta biriken kimyasallar göz ya?lar? ile at?l?r.

Kan bas?nc?n? dü?ürür: Bir a?lama nöbeti sonras?nda kan bas?nc?n?n dü?tü?ü görülür. A?lama sonucunda kapal? kalm?? duygular?n serbest b?rak?lmas? bize kan bas?nc? ve kalp h?z?n?n dü?ürülmesinde katk?da bulunur. Kan bas?nc?n? dü?ürmenin yan? s?ra, a?lama nöbetleri nab?z say?s?n?n azalt?lmas?na da yard?mc? olur.

Kaynakça:

http://www.buzzle.com/articles/why-crying-is-good-for-your-health.html