Adet sancısına iyi gelen besinler

0
50

Genellikle her kad?n, ay?n belirli günlerinde, adet sanc?s? problemi ile kar?? kar??ya kalmaktad?r.

Muz: ?çerdi?i yüksek oranda B6 vitamini sayesinde kad?nlar?n adet dönemi sanc?lar?n? büyük oranda azalt?r. Do?al bir a?r? kesici gibidir.

Tarç?n: Koli basilinin üremesini önler. Limon çay?na balla birlikte eklenerek içildi?inde hem bo?az a?r?lar?na hem de adet dönemi sanc?lar?na iyi gelir.

Adet esnas?nda veya adetten hemen önce kas?klarda ortaya ç?kan rahats?zl?k veren ve kramp tarz?nda olu?an ?iddetli a?r?lara dismenore ad? verilmektedir.Adet gören kad?nlar?n en az %50′ si dismenore yada a?r?l? adet görmeden ?ikayetçidir ve bu ?ikayetlerden dolay? hastalar?n %10 u normal günlük aktivitelerini ve i? hayatlar?n? k?s?tlamaktad?rlar.

Al?nt? Adresi : http://www.kadinvekadin.net/adet-sancisina-iyi-gelen-besinler-2012-09-04.html