Adet sancılarından kurtulmak mümkün

0
70

Kad?nlar?n düzenli olarak adet sanc?lar?yla ba? etmek zorunda kalmalar? ruhsal olarak da sorunlar? beraberinde getirir.

Ço?u zaman a?r?larla ba? etmek zorunda kalmak sosyal hayat? da olumsuz yönde etkiler. Peki, adet sanc?lan ile ya?amaya mahkûm musunuz?

Adet döneminin a?r?l? geçmesi ‘dismenore’ olarak adland?r?l?r. Yumurtlaman?n olu?tu?u adet düzeninin ba?lamas? ile yakla??k 17-18’inci ya?larda dismenore de ba?lar. Ortalama olarak üreme ça??ndaki, yani kendili?inden adet görebilen kad?nlar?n yüzde 40-60′? regli a?r?l? ya?ar. Bu, genç ya?larda daha fazlad?r. Bat? ülkelerinde yap?lan çal??malarda 19 ya? civar?ndakilerin yüzde 75’inin a?r?l? adet gördü?ü belirlenmi?tir. Bunlar?n yüzde 17’si okula gidemeyecek kadar ?st?rap çeker.

Yar?s? çok ciddi a?r?lar hisseder. Ya? ile birlikte s?kl?k azal?r ve 40 ya??ndan sonra ciddi oranda dü?er. Bütün bu veriler dismenorenin çok ciddi sa?l?k sorunu oldu?una kan?tt?r.
A?r?l? adet görmede a?r? ?iddeti ile ilgili pek çok etken mevcuttur. Ki?inin psikolojik durumu, beslenme al??kanl?klar?, a??r? yorgunluk, a??r? stres gibi altta yatan di?er hastal?klar da etkili olur. Do?um ile birlikte organik nedeni olmayan a?r? oran? azal?r. Gebelik süresinde adet görmedi?i için a?r? yoktur. Ancak altta yatan organik bir neden varsa, tedavi edilmeden a?r? geçmez.

?iddetli a?r?lar? gidermek için, a?a??da yer alan önerileri uygulayabilirsiniz;

A?r?l? adet görmenin olu?mas?n? önlemek mümkün de?ildir. A?r? ancak doktorun size tavsiye edece?i ilaçlar kullan?larak hafifletilebilir. S?cak banyo iyi gelir. Orta dereceli bölgesel s?cak uygulama iyi gelebilir. Bunun için s?cak banyo ya da ayaklara s?cak uygulama önerilir. Dikkat edilmesi gereken nokta, s?cak uygulaman?n direkt kar?na yap?lmamal?d?r. Çünkü kar?n içerisinde bir iltihabi problem varsa, bu yay?labilir ve oldukça tehlikelidir. Nefes ve kaslar? güçlendirici egzersizler a?r?lar? kontrol eder. Ev ortam?nda yap?labilecek hafif egzersizler önerilir. Masaj a?r?y? azaltmada etkili bir yöntemdir. A?r?yan bölgenin alt?na yo?urma tarz?nda ritmik masaj uygulan?rsa, a?r?n?n alg?lanmas? azalt?labilir. Düzenli uyku, gerginli?i azaltaca??ndan a?r?y? kontrol etmede i?e yarar. ?yi beslenme ve bunun adet döneminde de sürdürülmesi a?r?y? azaltmada etkilidir. B vitamini ve magnezyumdan zengin besinler bu dönemde olu?an rahats?zl?klar? ve a?r?y? gidermede yard?mc? olur. Adet döneminde; et, bal?k, karaci?er, kuru baklagiller, f?nd?k, f?st?k, susam gibi ya?l? tohumlar, koyu ye?il yaprakl? sebzeler ve ö?ütülmemi? tah?llar tüketilmelidir. E?er ki?ide adet kanamas?ndan önce ba? a?r?s?, kar?nda ?i?lik gibi problemler oluyorsa reglden bir hafta önce tuz k?s?tlanmas?na gidilebilir. Do?al idrar sökücü olan maydanoz, ?hlamur, ku?konmaz gibi besinler bu dönemde al?nan ödemi giderir. Kafeinli ve gazl? içeceklerden kesinlikle uzak durulmal?d?r.

Prof.Dr. ?smail Çepni

Al?nt? Adresi : http://www.kadinvekadin.net/adet-sancilaindan-kurtulmak-mumkun-2011-09-22.html