Adet döneminde denize girilir mi

0
46

Adet dönemi ile ilgili bilinen yanl??lar!

Adet döneminde yüzülür mü?

Adet dönemlerinde denize girmenin sak?ncal? oldu?una dair yayg?n inanc?n t?bbi bir temeli bulunmamaktad?r. Adetliyken denize girmek mümkündür. Yüzerek adetten “kesilmezsiniz”, “kan?n?z p?ht?la?maz” ya da karn?n?z a?r?maz. Ayr?ca, bu dönemde tampon kullanarak mayonuzun lekelenmesini engelleyebilirsiniz.

Tamponlar adet kanamas?n? engeller mi?

Tampon kullan?m?ndaki en büyük korku, tamponun adet kanamas?n? engellemesi ihtimalidir. Ancak, bu korku yersizdir çünkü tamponlar sünger gibidir ve s?v?y? emer. Tampon doldu?unda, s?v? tamponu geçerek vajinadan d??ar? akar. Do?ru yerle?tirilmi? tampon kanamay? engellemedi?i gibi s?z?nt?ya da olanak vermez.

Bakireler tampon kullanabilir mi?

?lk adet kanamas?nda bile tampon kullanabilirsiniz. Vajina deli?ini kaplayan do?al deri tabakas? olan k?zl?k zar?nda kanaman?n ba?lamas?yla birlikte do?al bir delik aç?l?r ve s?v? bu delikten d??ar? ç?kar. ?lk adet döneminde, k?zl?k zar? yumu?ak ve kolay esneyebilir oldu?undan, ona zarar vermeden, hafif kanamal? günler için tasarlanm?? mini veya normal boy tampon kullanabilirsiniz. Bakireyseniz, ilk tamponunuzu kullanmadan jinekolo?unuza dan??man?z, tamponu nas?l kullanaca??n?z konusunda ondan da bilgi alman?z faydal? olacakt?r.

Kad?n Sa?l??? ve Hastal?klar? Uzman? Op. Dr. ?brahim Sözen