Ana Sayfa Blog Sayfa 269

Kezzap Nedir? Etkileri Nelerdir?

0

4390_zko_teardrop-300x197?nsan vücudu ile temas ederse insan?n teninde tedavisi mümkün olmayacak yaralar b?rakmaktad?r. Ten ile temas etti?i yer an?nda yanmaya ba?lar ve bir k?s?ma kadar bu yanma büyür. Sonunda da temas etti?i alan ve çevresinde derin yaralar b?rakabilmektedir. Ülkemizde buna en iyi örnek olarak eski sanatç?lar?m?zdan Bergen’i örnek gösterebiliriz. Yüzüne at?lan kezzap nedeniyle yüzünün bir bölümünü ve sa? gözünü kaybetmi?tir. Bu yaralar bir ömür boyu insan teninde kalabilmektedir ve derin izler b?rakmaktad?r. Günümüz teknolojisi ile uzun süren tedaviler ve ameliyatlar ile tedavi edilebilme olas?l??? bulunmaktad?r ancak bu tüm hastalarda olamamaktad?r. Kezzapl? bölgelerin düzeltilmesi için ameliyatlar vücuttan al?nan ya? dokusu ile yap?lan ya? enjeksiyonu ameliyatlar?d?r.

Fibonacci Sayıları ve Altın Oran Nedir?

0

4390_zko_teardrop-300x1970, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987.. dizisi Fibonacci dizisi olarak geçiyor. Fibonacci dizisinin özelli?i kendinden önceki iki ard???k say?n?n toplam?n?n kenisinden sonraki say?ya e?it olmas?d?r.

Miskin(Tembel Hayvan) Nedir?

0

4390_zko_teardrop-300x197Çok a??r hareket etmelerine ra?men dinlenme vakitleri potansiyelleriyle ters orant?l?d?r. Günlerinin yar?s?ndan ço?unu uyuyarak geçirirler. Kas dokular?n?n zay?f olmas?ndan dolay? da çok çabuk yorulurlar. Bu sebeple tehlikeli durumlarda kolayl?kla savunmas?z ve çaresiz dü?ebilirler.

Parapsikoloji Nedir? Yöntemleri Nelerdir?

0

4390_zko_teardrop-300x197Parapsikoloji hakk?nda bilgi verecek olursak ;
?nsanlar?n tarihin ba?lang?c?ndan günümüze kadar ula?t?rd??? icat, ke?if ve bilgiler insan?n merak?n?n bir sonucudur. Odak noktas?n?n insan oldu?u bir çok çal??ma telepati, medyumluk, hipnoz gibi konular üzerinde yap?lm??t?r. Bu ve benzeri çal??malar?n geneli parapsikoloji olarak nitelendirilmektedir.Asl?nda parapsikoloji çok eski zamanlarda bile incelenmi?tir.Örne?in eski medeniyetlerde yoga, telepati ve telekinezi gibi olaylara rastlanmak mümkündür.Bunun en belirgin örneklerine Çin ve Hint medeniyetlerinde görülmektedir.Günümüzde de parapsikolojik özelliklere sahip insanlar bulunmaktad?r.

Vurmalı Çalgılar

0

4390_zko_teardrop-300x197Vurmal? çalg?larda ses, bir sopa, el ya da sallama biçimleri ile ç?kart?l?r. Genel olarak di?er enstrüman türlerine göre ezgiye dayal? de?il müzi?in ritmine dayal? bir enstrüman biçimidir. Müzik içerisinde, di?er çalg?lardan daha önemli bir yere sahiptir diyebiliriz. Çünkü ezgiyi çalan çalg?lar?n tamam? bu ritme uymak zorundalard?r.

Üflemeli Çalgılar

0
Üflemeli Çalgılar

4390_zko_teardrop-300x197Üflemeli sazlar kendi içerisinde bak?r üflemeliler ve tahta üflemeliler olarak iki gruba ayr?lmaktad?r. Ancak bu s?n?fland?rma günümüzde biraz yan?lt?c? olabilir. Çünkü bugün bak?r nefesli olarak kulland???m?z baz? çalg?lar, tahta üflemeli s?n?f?nda yer almaktad?r. Bunun sebeplerinden biri olarak bugün kullan?lan baz? bak?r üflemeli çalg?lar?n ilk olarak tahtadan yap?larak kullan?lmas?, ad?n? da o dönemden almas? gösterilebilir. Bu çalg?lar günümüze ses aral?klar?n? geni?letmek için geçirdi?i evrimlerle, bak?r üflemeli olarak gelmi?tir. Örne?in; yan flüt ve obua, bugün bak?rdan yap?larak kullan?lsalar da tahta üflemeliler s?n?f?nda yer almaktad?rlar.

Klavyenin İcadı, F-Q Klavye Karşılaştırması ve Tarihçeleri

0
Klavyenin İcadı

4390_zko_teardrop-300x197Q Klavye
Q klavye olarak bilinen tu? dizilimi asl?nda daktilonun icat edildi?i günden beri de?i?memi?tir. Neden bu ?ekilde dizildi?i konusunda çe?itli söylentiler de mevcuttur elbette. Bu söylentilerin içerisinde en yayg?n olan hikayesi ise; Yaz? makinesinin mucidi olan Christopher Latham Sholes, 1867?de cihaz?n patentini alm?? ve ilk çal??an örnekleri ortaya koydu?u s?rada cihaz?n tasar?m?n?n neden oldu?u mekanik bir sorunla kar??la?m??t?r. ?cat etti?i bu makinenin harfleri kâ??da basmak üzere kulland??? mekanik harf kollar?, kapal? bir kutunun içinde yer almaktad?r. ?ki kol birden kâ??da do?ru havaland???nda ka??d?n içerde s?k??mas?na neden olmaktad?r. Christopher bu sorunun çözümü için, yazar?n yaz?m h?z?n? yava?latmak üzere harflerin yerlerini olabildi?ince kar??t?rarak en çok kullan?lan harfleri elin en zor ula?abilece?i yerlere yerle?tirmeyi uygun görmü? ve Q klavye ad?n? verdi?imiz harf dizilimi ortaya ç?kartm??t?r. Asl?nda bir nevi daktilonun h?zl? yazmaya kar??l?k fazla bozulmas?ndan dolay?, yava? yazmaya zorlama amac?yla ortaya ç?km??t?r diyebiliriz. Özellikle en çok kullan?lan harflerin yeri klavyede en ücra kö?elere da??t?lm??t?r. Bu ?ekilde yayg?n olarak sa? elini kullanan insanlar?n zay?f ellerini kullanmak zorunda b?rak?lm??, bu harfler de itinayla sol tarafa do?ru toplanm??t?r.

Atv Naklen Canlı Yayın İzle – Ts Antalyaspor Maçını Canlı İzle – Atv Canlı

0

Ziraat Türkiye Kupas? 6. haftas? mücadelesinde Spor Toto Süper Lig ekiplerinden, Trabzonspor Medical Park Antalyaspor’u konuk edecek.TS TV ?zle.Trabzonspor Antalyaspor maç? saat 18’da ba?layacak ve Atv ekranlar?ndan naklen verilecek.TS Antalyaspor maç?n? sitemizde canl? olarak izleyebilirsiniz..Trabzonspor MP Antalyaspor maç?n? izle,Atv ?zle,Atv Canl? ?zle..

Yön Bulma Yöntemleri Nelerdir?

0

Yön bulma kavram?, oldukça önemli bir kavramd?r. Hele ki do?ay? seviyorsan?z ve macerac? bir yap?n?z varsa, bu kavram önemini daha da art?rmakta ve kesinlikle bilinmesi gereken bir olgu olmaktad?r.

Özellikle do?ada dola??rken kayboldu?unuz’da can simidi konumunu alan yön bulma, çok farkl? metodlar? bulunmaktad?r. Bu metodlar sayesinde, gidilecek yere kolayca ula??l?r ve kaybolma tehlikesi ya?anmaz. Yön bulmada en çok bilinen ve uygulanan yöntem, arazide bulunulan konumu güne?in konumuna göre ayarlanmas?d?r. Öyle ki, arazi nerede olursa olsun güne?in do?du?u taraf do?uyu gösterir.

On Numara Nasıl Oynanır? Şanslı Numaraları Nasıl Bulabiliriz?

0

06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Say?sal Oyun daha oynat?lmaya ba?lat?lm??t?r. On Numara ad? verilen bu oyunda; oyun kuponlar?n?n üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 aras?ndaki numaralardan, çekili?le belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numaray? do?ru tahmin edenler ile hiçbir numaray? do?ru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktad?r.