Paintball Nedir? Nasıl Oynanır?

0
26

Son y?llarda outdoor sporlar oldukça popüler ve severek yap?lan spor dallar? haline gelmeyi ba?ard?. ?nsanlar?n outdoor sporlara olan bu ilgisi ise, bu türden yap?lan sporlar?n al???lm???n d???nda olmas? ve macera, heyecan, korku gibi faktörleri bir araya getirmesidir. Bu özellikleri olan outdoor sporlar? aras?nda yer alan paintball ise, en çok yap?lan sporlar aras?nda girmeyi ba?arm?? durumda.

Paintball sporunun ortaya ç?k?? yerine bak?ld???nda, kar??m?za Amerika Birle?ik Devletleri ç?kmaktad?r. Sporun temel nesnesi olan boya atan tabancalar ilk olarak Amerika’da, kesilecek olan a?açlar? i?aretlemek için kullan?lmaya ba?lanm??t?r. Bu tabancalar?n üretim tarihi ise, 1972 senesidir. Bu oyun ise, Charles Gaines ve Hayes Noel isimli ki?ilerin kendi aralar?nda e?lence amac?yla ?akala?malar?yla 1970 y?l?n?n sonlar?nda ortaya ç?km??t?r. 1980’li y?llara gelindi?inde ise, paintball art?k iki ki?inin tekelinden ç?karak ticari bir yap? kazanmaya ba?lam??t?r. Bu y?llarda bu oyun için profesyonel anlamda ‘’Splatmaster’’ ad? verilen boya tabancalar? üretilmi?tir. Bu tabancalar Bob Gunsey taraf?ndan piyasaya sürülmü? ve art?k Paintball art?k bir spor dal? olarak an?lmaya ba?lanm??t?r.

3295_paintball-4

Oyunun ilk oynand??? y?llarda, oyun çok sert bir ?ekilde oynanm??t?r. Oyuncular, vah?i do?a içerisinde hayatta kalma becerilerini sahaya yans?tarak, bütün yeteneklerini sergilemekteydi. Oyunun ana malzemeleri ise, sadece pusula ve haritayd?. Kural olarak ise oldukça net bir kural belirlenmi?ti. Kuralda her oyuncu bütün yeteneklerini sergiler ve sadece bir tak?m hayatta kal?rd?.

Paintball oyununda boya kapsülleri olan ve bu kapsülleri f?rlatan haval? tarzda silahlar, iki tak?m ve s?n?rlar? belirlenmi? bir alan vard?r ve do?ru strateji ve beceri tek tak?m?n kazanmas?n? sa?lamaktad?r. Silahlar ate?lenir, boya kapsülleri f?rlat?l?r ve rakibe temas an?nda kapsüller patlar ve oyuncu oyundan elenir. Temel anlamda bu spor böyle oynanmaktad?r.

Oyun, ellerdeki boya kapsülü atan silahlar?n insan zekas? ve stratejisiyle birle?ip, heyecan?n ve korkunun s?n?rlar?n? zorlayarak oynanan bir strateji ve sava? oyunudur. Askerler hünerlerini konu?turur ve rakip tak?m?n bayra?? ele geçirilir. Heyecan tutkunlar?n?n vazgeçilmezi lan paintball, ortaya ç?k???ndan itibaren dünyaya oldukça h?zl? bir ?ekilde yay?lmakta ve oynand??? ülkelerde hep popüler olmaktad?r. Neredeyse dünyan?n her taraf?na yay?lm?? olan bu outdoor oyunun çe?itli dünya ülkelerinde oldukça fazla kurulu?u bulunmaktad?r. Bu kurulu?lar yüzlerle ifade edilebilecek kadar çoksa say?da bulunmaktad?r. Ulusal ve uluslararas? Paintball Federasyonlar?, bu sporun ne denli önemli ve popüler bir spor oldu?unun en aç?k kan?tlar?ndan birisini te?kil etmektedir. Ve bu federasyonlar?n sa?lam?? oldu?u uluslararas? Paintball turnuvalar?, bu sporu benimsemi? olan oyunculara kendilerini gösterme f?rsat? sunmaktad?r.

3295_konseptpaintball

Dünya genelinde oldukça popüler olan bu spor ba?l?ca olarak, ABD, Fransa, ?ngiltere, Kanada, Almanya, Tayland, Norveç, Brezilya, ?rlanda, Japonya, Güney Afrika, ?talya, Panama ve Arjantin gibi ülkelerde oynanmaktad?r.

Paintballda giyilen giysi oldukça önemlidir. Oyundaki tüm oyuncular?n yüzünde k?r?lmaz yap?da özel bir maske bulunur. Tehlikelerin önlenmesi için bu maskenin tak?lmas? zorunludur. Eldeki silahlar ise, gerçe?ini aratmayacak ?ekilde tasarlanm?? olan gazl? silahlard?r. Bu silahlar boya kapsülü f?rlat?r ve bu boyalar özel olarak üretilir. Temas an?nda patlayan boyalar do?ada k?sa süre içerisinde kendi kendine kaybolma özelli?ine sahiptir. Oyun alan? ise özel olarak olu?turulmu?, saklanma ve ni?an alma gibi eylemlerin gerçekle?tirilebildi?i çe?itli materyaller bulunmaktad?r. Oyun içerisindeki görevler ise, oyuncular?n isteklerine göre belirlenir.