MMORPG Oyun Türü Ne Demektir?

0
22

Oyun piyasas?n?n – bilgisayar, mobil, oyun konsollar? arac?l???yla olu?turulan piyasadan bahsediyorum – bu denli büyüyüp ciddi bir pazar yarataca??n? herhalde ço?u ki?i tahmin edememi?tir. Oyun piyasas? ekonomisini bu denli hareketlendiren hiç ?üphesiz internet sayesinde olu?turdu?umuz online dünyan?n oyunlar ile birle?imidir. Bu durumu anlayabilmek için, oyunlar?n hayat?m?zdaki geli?imine bakmal?y?z.

Oyun piyasas?, ço?umuzun da bildi?i gibi “oyun konsollar?” üzerinden hayat?m?zda yerini ald?. ?lk ba?ta küçük ve i?levselli?i dü?ük oyun konsollar? vard?. Tetris oyun konsolunu eminim ki hepiniz biliyorsunuz.

Ard?ndan teknolojinin de geli?imiyle birlikte bu konsollar daha da kaliteli olmaya ba?lad?. Hemen sonras?nda atari ismiyle hayat?m?zda boy gösterdi.

Televizyona ba?lad???m?z bu yeni oyun konsolu, i?levselli?i ile bizleri hayretler içerisinde b?rak?yordu. Ayn? y?llarda, bilgisayarlar?n da bir yandan hayat?m?zda yerini almas?yla, oyunlar bilgisayara ta??nmaya ba?lad?. Çünkü bilgisayarlar?n i?letim sistemleri, atari ve di?er oyun konsollar?ndan çok daha h?zl? ve kaliteliydi. Dolay?s?yla bilgisayar oyunlar?n?n da kalitesi daha fazlayd?.

Bilgisayar oyunlar?, genelde Single Player ( Tek Ki?ilik ) oynanabilen bir ?ekilde piyasada yerini ald?. Single Player oyun format?, ilerleyen zamanlarda Multiplayer ( Çok Ki?ilik ) oyun format?na dönü?tü. Bilgisayarlar aras? kurulan yerel a? ile, birden fazla ki?i ayn? oyun platformunda yerini alabiliyordu. Bu süreç gerçekten heyecan vericiydi çünkü sanal dünyan?n ad?mlar? h?zl? bir ?ekilde at?l?yordu.

oyun

?nternet alt yap?s?n?n geli?mesi ile birlikte local a? yerini internet a??na b?rakt?. Local a? üzerinden s?n?rl? say?daki bilgisayarlar?n ba?lanmas?yla olu?an sanal oyun dünyalar? küçük ama o dönem için yeterli ve heyecan vericiydi. Ancak bir süre sonra, internet altyap?s?n?n geli?mesi ile birlikte dünya üzerindeki say?s?z bilgisayar internet üzerinden tek bir sanal dünyada bulu?abilir noktaya geldi.

15 ki?ilik sanal dünyalar, bir anda yüzlerce, binlerce, milyonlarca ki?iyi ayn? anda bar?nd?rabilir potansiyele geldi. ??te tam da bu noktada milyonlarca oyuncuyu tek bir sanal dünyada olu?turan, gerçek zamanl? rol yapma (RPG) oyunu çok daha bir önem kazand?.

MMORPG, kelime anlam? itibariyle “Massively Multiplayer Online Role-Playing” tan?mlamas?n?n k?salt?lm?? halidir. Türkçe manas?, devasa oyuncuyu bar?nd?ran bir sanal dünyada, oyuncular?n o sanal dünyadaki rollerden birini çevrimiçi/online bir ?ekilde yapmalar? manas?na gelir. Bu noktada RPG ( rol yapma oyunu ) temeline dayand?r?lm?? olsa da, MMORPG’i ay?ran özellik, ayn? anda milyonlarca oyuncuyu “online” bir ?ekilde bulu?turabilmesi ve onlar?n birbirleri aras?nda ileti?im kurabilmelerini sa?lamas?d?r.

MMORPG’i anlayabilmek için, bu alandaki en popüler oyunlardan birisi olan World Of Warcraft’? incelememiz daha faydal? olacakt?r.

World Of Warcraft, Blizzard Oyun Firmas?’n?n yap?mc?l???n? üstlendi?i devasa bir projedir. Ve bu proje dünya üzerindeki milyonlarca kullan?c?y?, tek bir sanal dünyada bulundurma ba?ar?s?n? elde etmi? ve çok ciddi bir pazar pay?na ula?m??t?r.

MMORP, öncelikle bir sanal dünyad?r demi?tik. World Of Warcraft oyununda, bu sanal dünyan?n ismi Azeroth’tur. Bu dünya, büyünün ve k?l?c?n egemen oldu?u bir dünyad?r. ?çeri?inde birçok ?rk ve kültürü bar?nd?ran bu dünyada, ?rklar?n baz?lar? iyi bir dünyan?n mücadelesi içerisindeyken, baz?lar? ise kin, nefret gibi olumsuz duygularla sava? halindedir.

oyun3

Peki, bu ?rklar ve taraflar nelerdir?
World Of Warcraft’ta iki temel taraf vard?r. Birincisi Alliance ismiyle, di?eri Horde ismiyle varl???n? sürdürür. Bu taraflar belirli ?rklardan olu?ur. Oyunun yap?mc?s? olan Blizzard, bu ?rklar? kendisiyle bütünle?en birer kelimeyle ?u ?ekilde tan?mlar:

“Azeroth’taki taraflar?n bir taraf?nda yi?it Humans, gözüpek yer Dwarves, hünerli Gnomes, manevi de?erlere ba?l? Night Elves, gizemli Draeneilar ve vah?i kurt Worgen olu?turdu?u asil Alliance…

Di?er taraf?nda ise sava?la perçinlenmi? Orcs, iri k?y?m bo?a halk? Taurenlar, kurnaz Troller, Forsaken, abart?ya bay?lan Blood Elves ve sinsi Goblinlerden olu?an güçlü Horde bulunmaktad?r.”

En ba?ta dedi?imiz gibi bu bir rol yapma oyunudur. Dolay?s?yla, bu sanal dünyada, bu ?rklar içerisinde seçece?imiz onlarca birle?im karakter vard?r. Toplam 11 s?n?ftan diledi?iniz karakteri seçebilir ve bu karakterleri yine istedi?iniz ?ekilde ve özelliklerde geli?tirebilirsin. ?sterseniz bir sava?ç? yarat?n, isterseniz bir ?ifac?, isterseniz büyücü…

??te tüm bu olu?umlardan sonra seçti?iniz karakterle World Of Warcraft dünyas?na online bir ?ekilde ba?lanabilir, bu sanal dünya üzerinde kendi karakterini yaratm?? milyonlarca kullan?c? ile birlikte etkile?imde bulunabilirsiniz.

Makalemizin gayesi, bir oyunun reklam?n? yapmak olmay?p, sadece MMORPG’in daha iyi anla??labilmesi için örneklendirmek oldu?undan, oyun hakk?ndaki bilgileri yüzeysel bir ?ekilde payla?t?m.

MMORPG, ?u an her ne kadar bilgisayarlar üzerinden yap?lsa da, inan?yorum ki sanal gerçeklik teknoloji ve biliminin geli?mesi ile birlikte, yarat?lan sanal dünyalar?n gerçeklik kalitesi gitgide artacakt?r. Kim bilir, bir gün yarat?lan bir sanal dünya da dokunabildi?imiz, koklayabildi?imiz, duyabildi?imiz, tadabildi?imiz bir ?ekilde rol yapabilir noktaya gelebiliriz. Zaten bunun izlerinin çok belirgin bir ?ekilde görmüyor muyuz?