Yön Bulma Yöntemleri Nelerdir?

0
38

Yön bulma kavram?, oldukça önemli bir kavramd?r. Hele ki do?ay? seviyorsan?z ve macerac? bir yap?n?z varsa, bu kavram önemini daha da art?rmakta ve kesinlikle bilinmesi gereken bir olgu olmaktad?r.

Özellikle do?ada dola??rken kayboldu?unuz’da can simidi konumunu alan yön bulma, çok farkl? metodlar? bulunmaktad?r. Bu metodlar sayesinde, gidilecek yere kolayca ula??l?r ve kaybolma tehlikesi ya?anmaz. Yön bulmada en çok bilinen ve uygulanan yöntem, arazide bulunulan konumu güne?in konumuna göre ayarlanmas?d?r. Öyle ki, arazi nerede olursa olsun güne?in do?du?u taraf do?uyu gösterir.

Burada sa? kol do?u taraf?na, sol kol bat? taraf?na çevrilirse ön taraf kuzeyi arka taraf ise güneyi gösterecektir. Bu yöntem en bilinen yöntem olmakla birlikte yön bulmada uygulanan daha farkl? yöntemlerde bulunmaktad?r. Bu yöntemler, pusula, çubuk, kar?nca yuvalar?, mezar ta?lar?, kutup y?ld?z?, a?açlardaki yosunlar ve camilerdir.

Pusula, yön bulmada en çok kullan?lan araçlardan birisidir. Konum ne olursa olsun pusulalarda yer alan gösterge daima olarak kuzey yönünü göstermektedir. Di?er yönler de, pusulada yer alan yönlere göre oldukça rahat bir ?ekilde belirlenerek, rahatl?kla yön bulunmaktad?r.

pu3

Yön bulmada bir di?er yöntem, çubuk metodudur. Bu yönteme özelikle filmlerde oldukça fazla rastlan?lmaktad?r. Ayn? zamanda çubuk yöntemi, yön bulmada kullan?lan en eski yöntemlerden birisi olma özelli?ini de ta??maktad?r. Bu yöntem için yakla??k 1 metre uzunlu?unda çubuk gerekmektedir. Bu çubuk yere dikilir ve ard?ndan gölge yönü izlenir. Ö?le zaman?nda gölge en k?sa uzunluktad?r. Bu en k?sa uzunluk, kuzey yönünü göstermektedir. Bu yöntem için güne? tam tepeye ula?madan çubu?un olu?turdu?u gölge i?aretlenir. Ard?ndan bir gölge noktas? daha i?aretlenir. ?lk i?aretlenen noktaya sa? ayak, ikinci i?aretlenen noktaya ise sol ayak yerle?tirilir. Bu komumdaki yön, kuzeyi i?aret etmektedir.

Camilere bak?larak da, yön belirleme i?lemi yap?labilmektedir. Camilerde yer alan mihrab?n kar??s?nda bulunan giri? kap?lar?, kuzey yönünü göstermektedir. ?erefeye do?ru aç?lan kap?lar ise, güney yönünü i?aret eder. Camilerin yan? s?ra, kiliseler yard?m?yla da yön bulunabilmektedir. Kiliselerde yer alan kilise çan?, daima kilisenin bat?s?nda bulunur. Bu yön yard?m?yla di?er yönler hesaplanabilir.

pu4

Yön bulmada kullan?lan bir di?er yöntem olan kar?nca yuvalar? adeta efsanele?mi? durumdad?r. E?er bir kar?nca yuvas?na rast gelinirse, yön bulma i?lemi oldukça basit bir hale bürünecektir. Çünkü kar?ncalar?n yapt?klar? yuvalar, daime güney yönünü göstermektedir.

Hiç ?üphesiz ki yön bulmada bilinirlili?i çok fazla olmad??? için pek kullan?lmayan yöntem yosunlard?r. Pek bilinmese de, yosunlar yard?m?yla da yön oldukça basit bir ?ekilde bulunabilmektedir. A?açlarda ya da ta?larda meydana gelen yosunlar, kesinlikle a?açlar?n ve ta?lar?n kuzeyinde olu?maktad?r. Bu yön sayesinde di?er yönler de belirlenebilmektedir.

pu2

Müslüman ve H?ristiyan mezarl?klar?yla da yön bulma i?lemi gayet kolay bir ?ekilde yap?labilmektedir. Müslüman mezarl???nda ba? k?s?m bat? yönünü, ayak k?sm? do?u yönünü yüz ise güney yönünü göstermektedir. H?ristiyan mezarlar?nda ise, ba?lar güney yönünü i?aret etmektedir.

Kutup y?ld?z? da, yön bulma i?leminde kullan?lan bir yöntemdir. Gece karanl?k gökyüzünde kutup y?ld?z? görünürse, ön taraf kuzey yönünü i?aret edecektir.

Google dan Gelen Aramalar: