Ufo Nedir ? Ufolar Gerçekten Var Mıdır ?

0
18

Son üç haftad?r Ufo konusuna kafay? takm?? durumday?m, y?llardan beri ufolar hakk?nda dilden dile hikayeler dola?maktad?r. Ufo gördü?ünü söyleyenler, ufo ile temasa geçti?ini söyleyenler, uzaydan sinyal alanlar hatta ufolar benim ineklerimi kaç?rd? !

diyenler ve tabiki hollywood ve cem y?lmaz (Ufo Gören Masum Köylü) filmleri çocuklu?umdan beri bunlar kafam?n içini yiyip bitirmi?tir. Bir kaç haftad?r da HaberTürk’de Saba Tümer’in Program? konuk olan Sirius Uzay Bilimleri Ara?t?rma Merkezi Ba?kan? Haktan Akdo?an’? takip ediyorum. Dünkü programda yine Say?n Haktan Akdo?an bir kaç ufo foto?raf? ve k?sa videolar gösterdi. Daha sonra Hava Kuvvetlerinde Görevli bir emekli pilot yay?na ba?land? ve uçu? s?ras?nda bir defa ufo gördü?ünü anlatt?. Y?llardan beri ufo masallar?n? dinler dururduk ve aç?kcas? pek inanmazd?m böyle ?eylere ama dünkü program? izledi?imde ve o emekli pilotun anlatt?klar?n? dinleyince ufolar?n olabilice?i ihtimali üzerinde ben de dü?ünmeye ba?lad?m.

Bundan öncede NASA da görevli Edgar Mitchell ad?ndaki eski bir astronotun, “NASA y?llard?r insanlar? kand?r?yor ufolar gerçekten var” ?eklindeki aç?klamas? sonucu kafalarda soru i?areti say?s? artm??t?. Ayr?ca Mitchell aç?klamas?nda 1947?de New Mexico’nun Roswell ?ehrinde meydana geldi?ine inan?lan ufo kazas?n?n da gerçek oldu?unu orada ya?ayan ve kazay? gören köylülerin konu?mamalar? konusunda askeriyeden bask? gördü?ünü de söylemi?ti. Ayr?ca bu astronot 1971?de Apollo 14 adl? uzay arac?yla Ay görevine kat?lm?? ve o görev s?ras?nda da ufolar? görmü?.

Ufo ve Roswell kazas?yla ilgili bu söylem sadece bu astronota ait de?il, Amerikal? eski bir asker de 60 y?l önce Roswell askeri üssü yak?nlar?na dü?en ufo ile ilgili olarak “dü?en cismin içerisinde uzayl? cesetleri oldu?unu ve amerikan ordusunun bu gerçe?i gizledi?ini” söylemi?ti. Yine o dönemde üssün halkla ili?kiler subay? olan ve 2008 y?l?nda ölen Walter haut ad?ndaki askerde ölümünden sonra aç?lmas?n? istedi?i mektubunda ABD’nin sahip oldu?u bir çok teknolojiyi bu kazadan sonra elegeçirilen dünya d??? uzay meki?inden ald??? yazm??t?. Roswell’de dü?tü?ü söylenen bu uzay arac? ile ilgili olarak bir de video var ancak bunu ya? s?n?r? nedeniyle sak?ncal? gördü?üm için yaz?ya eklemek istemiyorum.
Bunlar? da söyledikten sonra ufo konusuna girmek istiyorum.

Ufo Nedir ?

?ngilizce Unidentified Flying Objects yani “Tan?mlanamayan Uçan Cisimler” kavram?n?n k?saltmas?d?r. Ufoyu tan?mlayan ki?iler kimi zaman bir daire ?eklinde kimi zaman puro ve kimi zamanda elips ?eklinde oldu?unu söylemektedirler. Güncelli?ini koruyarak günümüze kadar gelen ufo hikayeleri, geçmi?ten beri insanlar?n merak konusu olmu? ve olmaya devam etmektedir. Ancak son y?llarda ufo dosyalar?nda art?? görülmektedir. Son olarak Danimarka hükümeti 15.000 gizli ufo dosyas?n? aç?klam??t?r.

Gözlemlenen Ba?l?ca Ufo Tipleri :

 • Diskler ve Kubbeli Diskler: Uçan daire ad? verilen cisimler bunlard?r. Bunlar?n pencereler, ini? tak?mlar?, halkalar, kap?lar gibi yap?sal özellikleri bulunmaktad?r.
 • Koni: Koni biçimli UFOlar?n pek çok çe?idi vard?r. Baz?lar? tersyüz edilmi? koni ?eklindedirler. Tabandan birle?mi? iki koni biçiminde UFOlar da gözlemlenmi?tir.
 • Küre: Dairesel ve küre biçiminde UFOlara dair pek çok gözlem raporu bulunmaktad?r. Bunlardan ço?u gece gözlemleridir. Ayn? zamanda yar?m küre biçiminde UFOlar da gözlemlenmektedir.
 • Boomerang: Boomerang biçimindeki UFOlar 1980’lerde gözlemlenmeye ba?lam??t?r. Bu UFOlar genelde asimetrik bir ?ekle sahiptir; alçaktan ve yava? uçarlar. Bunlardan baz?lar? yakla??k üç futbol sahas? büyüklü?ündedir.
 • Puro: 1940-1960 y?llar? aras?nda puro biçiminde büyük UFOlar nadirende olsa gözlemlenmekteydi. Bunlar bazen içlerinden disk biçiminde cisimler de ç?karmaktayd?lar. 1949 y?l?nda gözlemlenen yakla??k bir mil uzunlu?undaki puro biçimli UFO izleyenleri ?a?k?na çevirmi?ti. Günümüzde puro biçimindeki UFOlara nadir rastlanmaktad?r.
 • Silindir: Bunlar, silindir görünümündedirler ve puro biçimli UFOlara göre daha ufakt?rlar.
 • Halter: Halter biçiminde UFOlar ortadan bir çubukla tutturulmu? iki küreden olu?maktad?r.
 • Mantar: Bu UFOlar bir kubbe ve sapa benzer bir gövdeden olu?maktad?r.
 • Piramit: Uçan, piramit ?eklinde cisimlerdir.
 • Dikdörtgen: Baz? UFO’lar biçim olarak ayn? bir dikdörtgene benzemektedirler.
 • Üçgenler: 1989 y?l?ndan itibaren yak?n zamanlarda s?k s?k görülen bir UFO biçimidir. Üçgen UFO gözlemlerinin say?s? disk ?eklinde UFO gözlemlerini a?maktad?r.
 • Satürnler: Geni? bir küre ve onu çevreleyen bir halkadan olu?maktad?rlar.

Ufolar asl?nda sadece günümüzün merak konusu de?ildir, öyleki m?s?rdaki piramitlerin duvarlar?ndan ufo foto?raflar? bulunmaktad?r. Örne?in; Firavun Seth’in mezar?na yaz?lan bu hiyerogliflerde “Tanr?’n?n gemisinde dinlendi?i”  yazmaktad?r ve bu yaz?n?n yan?nda da uzay gemisi figürü bulunmaktad?r. Anla??lan o ki m?s?rl?larda ufolar? merak etmi? ve hatta onlar? tanr?yla ili?kilendirmi?lerdir.

Ayn? ?ekilde Abydios Tap?na??ndaki bir duvar panosunda uça?a ve helikoptere benzeyen cisimler resmedilmi?tir.

Öyle anla??l?yor ki insano?lunun ufo merak? ve bu konudaki tart??malara epey bir süre daha devam edecek.