Omurilik Nedir?

0
36

?nsan vücut sistemini meydana getiren her yap?n?n, vücut sistemleri içerisinde ayr? ayr? görevleri bulunmaktad?r. Bu yap?lardan baz?lar? ise, vücudun kilit noktalar?n? olu?turmaktad?r.

?nsan vücuduna böyle bir öneme sahip olan yap?lardan birisi ise, omurilik ad? verilen ve merkezi sinir sistemi içerisinde yer alan omurga kanal?nda bulunan bir yap?d?r. Bu yap?, ortalama olarak 1 cm kal?nl??a ve 40 cm de uzunlu?a sahiptir.

Omurilik, beynin bir uzant?s?n? olu?turur ve meninks ad?ndaki bir zarla örtülü durumdad?r. Omurilik yap?s? daha detayl? incelendi?inde ise bu yap?n?n yan yüzlerindeki ön ve arka kökte yer alan sinirler, birle?ir ve spinal ad? verilen omurlar aras? deliklerden 31 çift ?eklinde ç?kmaktad?rlar. Ön kök yap?s?nda kas ve di?er organlara hareket emri veren lifler arka kök yap?s?nda ise dokunma, a?r?, temas ve a?r? gibi hisleri bar?nd?ran lifler yer al?r.

Bu kökler, omurili?in temel yap?s? ve i?levleri aç?s?ndan oldukça önemlidir. Omurilikte yer alan arka köklerde bulunan ?i?likler, omurgan?n yanlar?na sinir sistemi türlerinden birisi olan sempatik sinir sisteminin sempatik dü?ümlerini olu?turmaktad?r.

omur2

Omurilik omurgadan daha k?sa bir yap?dad?r. Bu özellik ise omurilikte yer alan alt segmentlerden ayr?lan sinirlerin, omurlar aras? delikten ç?kmas?na neden olmaktad?r. Bu olayla omurili?in alt bölümünde at kuyru?una benzer bir lif demeti olu?maktad?r. Bu lif demeti belden omurilik s?v?s? alma i?leminde i?nenin spinal sinirleri zedelememesi ad?na, seçilebilecek en uygun bölge özelli?ini ta??maktad?r.

Omurilik organ?, geli?mi?li?e bak?lmaks?z?n en ilkel omurgal? hayvanlarda dahi yer alan, canl?lar?nhareketlerini ve çevreyle olan ili?kilerini bilinçsiz olarak sa?layan bir organd?r. Yine omurilik organ?n?n yap?s? incelendi?inde, bu organ?n enlemesine kesitinde kelebe?e benzer gri bir bölge bulunur ve bu bölgenin çevresi beyaz bir maddeyle kaplanm?? bir haldedir. Bu çe?itli renklerde çe?itli sinir hücreleri bulunmaktad?r. Bu aç?dan bak?ld???nda motor ve duygu sinir hücreleri gri maddede yer al?rken, motor ve sinir hücrelerinin akson ad? verilen uzant?lar? beyaz maddede bulunmaktad?r. Akson ad?ndaki uzant?lar?n görevi ise, nöronlar?n kar??l?kl? iletimini ve nöron hareketleri aras?ndaki koordinasyon görevini  sa?lamakt?r.

omurilik

Günlük hayatta s?kl?kla kar??la??lan ve do?u?tan gelen ya da sonradan kazan?lan refleks ad?ndaki hareketler, omurilik organ?yla alakal?d?r. Çevreden ad? reseptör olan hücrelerle bir çe?it uyar?mlar al?n?r. Bu uyar?mlar, duyu sinirleri arac?l???yla omurilikteki arka köke ula??r ve ön köklerden sinirlerin getirdi?i bu uyarana cevap olarak, vücudun hareket organ?na iletilmesi için motor emirler iletilir. Ve böylece refleks meydana gelmektedir.Ki bu olay saliseler içinde meydana gelen bir eylemdir.Bu eylem, günlük ya?amdaki hareketlerin ço?unu kapsar ve bu reflekslerin ço?u fark edilemez.

Vücudun en önemli organlar?ndan birisi olan omurilik organ?, beynin devam? konusundad?r ve sempatik sinir sistemini olu?turmaktad?r. Refleksin de ana merkezi olan bu organ, zarar gördü?ünde oldukça kal?c? ve ciddi rahats?zlar ortaya ç?kmaktad?r.