Mısır Piramitlerinin Sırrı Nedir?

0
17

Dünyan?n yedi harikas?ndan biri olup günümüze  kadar zarar görmeden ayakta kalabilmeyi ba?arabilmi? tek yap? M?s?r’daki Gize piramitlerinden Keops piramitidir.

Piramit ?eklindeki yap?lar sadece  M?s?r’a özgü olmay?p dünyan?n ba?ka yerlerinde de in?a edilmi? örnekleri bulunmaktad?r. Fakat say?ca en çok M?s?r’da bulunduklar?ndan bölgeyle özde?le?erek “M?s?r Piramitleri” olarak an?lmaktad?rlar.

Dünyadaki Önemli Piramitler:

 • Keops Piramidi (145,75 metre)
 • Mikerinos Piramidi(66,5 metre)
 • Kefren Piramidi (143,56 metre)
 • Sakkara Piramidi (63,17 metre)
 • Maldum Snefru Piramidi (93,26 m)
 • Dahahur Bent Piramidi (104,85 m)
 • Dahahur Snefru P. (103,95 metre)
 • Sakkara Pepi II P. (52,555 metre)
 • Uxmal Tap?na?? (Meksika)
 • Teotehuacan (Meksika)
 • Tiahuanaco (Bolivya)
 • Dohan Tap?na?? (Çin Halk Cumhuriyeti)

Piramit Nedir?
Taban? kare ?eklinde olup kö?elerin tepede tek bir noktada birle?mesiyle olu?an geometrik ?ekildir. Dört e?it büyüklükte üçgen yüzeye sahip olan piramitler, in?a edildiklerinde mühendislik aç?s?ndan son derece sa?lam bir yap? sergilemektedirler.

Piramitlerin Tarihçesi
Bent_piramidiPiramitlerin firavunun mumyas? ile onun de?erli hazinelerini ve dönemin e?siz sanat eserlerini saklamak amac?yla yap?ld??? dü?ünülmektedir. Fakat bugüne kadar hiçbirisinin içerisinde herhangi bir mumyaya veya hazineye rastlanmam??t?r. Dünyan?n ilk in?a edilen piramidi Sakkara’da olup yap?m? M.Ö 2620 y?l?nda tamamlanm??t?r. ?lk örnekleri basamakl? yap?da olan piramitlerin birço?u tamamlanamam?? veya yap?m a?amas?nda y?k?lm??t?r. Bunun ilk örne?i M.Ö 2570 y?l?nda yap?m?na ba?lanan Meidum piramidi olup, sekizinci basamak yap?lmak istenirken y?k?lm??t?r.

Piramitleri in?a edenler bundan ders ç?kararak daha yüksek piramitler yapabilmek için taban? mümkün oldu?unca geni? tutarak e?kenar bir geometri kullanman?n gerekli oldu?unu dü?ünmü?lerdir. Nil nehri yak?nlar?ndaki Dahahur bölgesinde M.Ö 2570 y?l?nda in?as?na ba?lanm?? olan Bent piramidi, üçte ikilik bölümü tamamland?ktan sonra daha önceki tecrübeler baz al?narak e?im aç?s? dü?ürülmü? ve yükseltilmeye devam edilmi?tir. Bu yöntemle M.Ö 2565 y?l?nda ba?ar?yla tamamlanan Bent piramidi çok daha rijit bir yap?ya kavu?urken, e?siz bir görünüme de sahip olmu?tur. Bu tarihten sonra yap?lan tüm piramitler daha küçük sabit bir aç? ile yükseltilerek in?a edilmi?tir.

Piramitleri Kimler ?n?a Etti?
Önceleri piramitlerin M?s?rl? köleler taraf?ndan yap?ld??? dü?ünülmekteyken 1990 y?l?nda bir turistin bindi?i at?n aya?? bir çukura dü?er ve bu çukur gizemli bir mahzene aç?l?r. Buras? piramit yap?m?nda çal??an i?çilerin ustaba?? olan ki?inin mezar?d?r. Kubbeli mezar olarak da bilinen mekan, duvarlar? i?lemeli ve ihti?aml? bir yap?ya sahiptir. Böylesine güzel bir mezar?n i?çi s?n?f?ndaki birisine yap?lmas?, çal??anlar?n esir olmad???n?n göstergesiydi. ??çiler gündüzleri çal???yor ve geceleri buradaki köylerde bulunan evlerine gidiyordu. Daha sonra bu bölgede yap?lan kaz?larda 250’den fazla farkl? mezar daha bulunmu?tur. Ustaba??n?n çevresindeki mezarlar seçkin i?çilerin mezarlar?yken normal i?çiler biraz daha uzakta toplu halde bulunmaktayd?.

Ölen herkes için bir mezar yap?lmakta oldu?u anla??lan bölgedeki kaz?larda mezarlar?n giri?lerinde i?çilerin statülerini gösteren hiyeroglif yaz?lar bulundu. Bu yaz?larda “mezar in?aat? denetçisi”, “mezar in?aat? yöneticisi” gibi ibareler yazmaktayd?. Ayr?ca bu mezarlarda i?çilerin minyatür heykelleri ve sanat eserleri de yer almaktayd?.

piramitler2Yakla??k 200.000 i?çinin çal??t??? bölgedeki iskeletler incelendi?inde omurgan?n inan?lmaz bir yüke maruz kald??? ortaya ç?km??t?r. Omurgaya binen a??r? yük buradaki ta? ta??ma i?leminin güçlü?üne i?aret etmekteydi. Bu kadar özveri ve emekle ortaya ç?kan piramitlerin yap?m? için binlerce i?çi bu bölgedeki ?ehirlerde ya?amaktayd?. Yap?lan kaz?larda evler, f?r?nlar, çömlekler gibi birçok tarihi eser bulunurken duvarlardaki hiyerogliflerde nas?l ekmek yap?ld??? ve içecek haz?rland??? gibi detaylar resmedildi?inden dönemin ?ehir ya?am? hakk?nda fikir edinmek de mümkün olmu?tur.

Gize piramitlerinde 15 milyondan fazla kireç ta?? kullan?ld?. Bu ta?lar piramitlerden 300 metre uzaktaki bir ta? oca??ndan ç?kart?lm?? ve yine burada kesilip i?lenerek haz?r hale getirilmi?tir. Kaz?larda bu bölgede ta?lar?n kesilmesi için gerekli olan oluklu platformlar bulunarak etraf? kaz?lmaya devam edilmi? ve dev bir ta? oca??n?n enkaz? ortaya ç?kart?lm??t?r. Ta? oca??ndan ç?kart?lan ta? miktar? piramitlerde kullan?lan miktarla örtü?mekteydi. Ayr?ca piramitlerin yap?m?nda kullan?lan ta? rampalar kil ve kireç ta?? tozunun kar???m?ndan olu?an bir çamurla s?vanm??t?. Bu yöntem çok dayan?kl? ve sert bir yap? olu?tururken, ufak bir keski darbesiyle de kolayca koparak çözülebilmekteydi. Ta? oca?? bulundu?unda içi bu rampan?n enkaz? ile doluydu.

keopsungemisi1954 y?l?nda Keops piramidinin güney ucunda bir kubbe bulundu ve kal?nt?lar incelendi?inde burada bir geminin yatmakta oldu?u anla??ld?. Bu gemi, M?s?r Firavunu Keops’un gemisiydi ve 13 sene süren yo?un çal??man?n ürünü olarak tüm parçalar birle?tirilerek müzede sergilenmeye ba?land?. Y?lda 300.000 ki?inin ziyaret etti?i müzede tamam? sedir a?ac?ndan yap?lm?? dünyan?n en eski gemisi gururla sergilenmektedir. Daha sonralar? benzer ?ekilde di?er firavunlar için yap?lm?? bir karde? gemi daha bulundu fakat bu gemi zarar görmemesi ve tarihi de?erini kaybetmemesi için bulundu?u odadan ç?kar?lmad?.

Firavunlar?n mumyalar? bir ma?ara içerisindeki gizli bir mezarl?kta bulunmu?tur. O dönemin mumyalama tekni?i sayesinde binlerce y?l sonra bile hala yüzleri tan?nabilir ?ekilde kalan 40 kadar mumya ç?kart?lm??t?r. Mumyalama i?leminin nas?l yap?ld??? bu mezarl?kta duvarlara çizilen hiyerogliflerden anla??lmaktad?r. Sadece kar?n bölgesine bir elin girebilece?i kadar aç?lan ufak kesikten bütün organlar?n ç?kar?ld??? ve içinin özel baharatlar ve ya?larla s?vanarak dolduruldu?u gösterilmekteydi. O dönemin insanlar? öldükten sonra tekrar dirilece?ini dü?ünüyordu ve tüm paras?n? mumyalama i?lemi için  sakl?yordu. Çünkü dirildikten sonra bedenlerine ihtiyaçlar? olacakt?. Bu nedenle bir ki?i ne kadar zenginse öldükten sonra o kadar iyi korunacak demekti. Çok pahal? olan mumyalama i?lemi sadece önemli ki?ilere ve zenginlere yap?l?rken, yoksul insanlar toplu mezarlara gömülmekteydi.

Piramitler Nas?l ?n?a Edildi?
keopsunici?n?a edilen en önemli piramitler Gize Piramitleri’dir ve Mikerinos, Kefren ve Keops ismindeki üç pramitten olu?ur. Gize Platosu’nda bulunan bu piramitlerin en büyü?ü ve en gizemli olan? Keops piramididir.

Keops piramidi 20 y?l içinde 150 metre yüksekli?e kadar kald?r?lan her biri 2.5 ton a??rl???ndaki 2.300.000 adet kireç ta?? kullan?larak in?a edilmi?tir. Toplam a??rl??? 5.5 milyon ton olan bu ta?lar?n bu süre zarf?nda dizilebilmesi için her iki buçuk dakikada bir ta??n yerine oturtulmu? olmas? gerektirmektedir. Bu nedenle günümüzde bu piramidin en anla??lmaz yönlerinden biri nas?l in?a edildi?idir.

Hayranl?k verici bir orant?ya sahip olan yap?, gizemini ta?lar?n suskunlu?una b?rakm??t?r. 51° 51’ 14” e?imle dizilen bu ta?larda hassasiyetin binde bir oran?nda bile ?a?mas? durumunda piramit en tepede düzgün birle?emezdi. Günümüzde bu tarz ufak hatalar en seçkin yap?larda bile makul bir tolerans olarak görülmektedir. Ama bundan 4500 y?l önce in?a edilen piramitlerde tepe noktas? kusursuzca birle?tirilmi?tir.

blok_tasima

rampaMilyonlarca ta? nas?l olup da 140 metreyi a?an yüksekliklere kald?r?labilmi?tir? Bunun için ta? bloklardan yap?lma büyük rampalar kullan?lm??t?r. Bu rampa piramitin yak?n?na kurulmu? olan ta? oca??ndan ba?layarak piramite kadar devam eden ve düzenli olarak kesintisiz ta? ta??nmas?n? sa?layan bir yap?da in?a edilmi?tir. Aksi halde asla gerçekle?tirilen süre içerisinde i?i tamamlamak mümkün olmazd?. Fakat bu rampa piramit hacminin %65’i tamamland?ktan sonra 43 metre yüksekli?e ula??r ve bu noktradan sonra ne kadar etkili oldu?u tart??ma konusudur. Çünkü piramidin tamam?n? bu rampa vas?tas?yla yapmak için 43 metreden 140 metreye ula?mak gerekece?inden, bunun için piramidin toplam hacminin iki kat? kadar daha ta?a gerek olacakt?. Bu nedenle bu seviyeden sonra piramidin in?as?na içeriden devam edilmi?tir.

tasimaPiramit iki a?amada in?a edilmektedir. Birisi piramidin in?as? di?eri ise kral odas?n?n in?as?d?r. Kral odas? piramit taban?ndan 43 metre yukar?da bulunmakta olup içerisinde d?? ortama aç?lan hava kanallar?n?n bulunmas? ve tavan?nda 60 tonu a?an düz bloklar?n?n kullan?lm?? olmas? aç?s?ndan hayranl?k uyand?r?c?d?r. Tanesi 15 ton olan bu ta? bloklar?n nas?l ta??nd??? ise, kral?n odas?na giden geni? yolda(büyük galeri) gizlidir. Burada kar?? a??rl?k mekanizmas?yla çal??an bir sistem bulunmaktayd? ve halatlarla birle?tirilmi? olan bu terazi mekanizmas? sayesinde bloklar istenilen yüksekli?e rahatl?kla kald?r?l?rd?.

Ta?lar istenen yüksekli?e kald?r?ld?ktan sonra koyulmas? gereken yere götürülmek üzere 10 ki?ilik insan gruplar? taraf?ndan piramidin kenarlar?ndaki tüneller içerisinde çekilirdi. E?er bir kö?e dönülecekse piramidin aç?k tünel uçlar?nda resimde gösterilen biçimde yine bir terazi sistemiyle kald?r?larak yön verilir ve di?er yöne gidecek raya oturtulurdu. Daha sonra bu tünelde de 10 ki?ilik grup taraf?ndan gereken yere kadar çekilerek götürülürdü. Ta?lar çekilirken olu?an sürtünme kuvvetini azaltmak içinse, çamur ve su kullan?l?rd?.

Piramit yüzeyi önceleri ?u an oldu?u gibi basamakl? bir yap?da de?ildi. Keops piramidi 45 as?rl?k varolma sürecinde üstten 10 metre kadar a??nm??t?r. Yüzeyin üçgen ?eklindeki basamak aralar? özel bir kireçta?? çamuruyla kaplanarak doldurulur ve pürüzsüz, parlak bir görünüm al?rd?. Özellikle son 20 senede piramitler geçti?imiz 400 seneden daha fazla hasar görmü?tür. Gerek güne? ???nlar? gerekse iklim ?artlar? gibi etmenler piramitlerin varl???n? her geçen gün daha fazla tehtid etmektedir.

Piramitlerin Gizemi Nedir?
mayan ?ngiliz matematikçi ve astronomist olan John Taylor birtak?m çal??malar yapm?? ve elde etti?i sonuçlar Howard Vyse taraf?ndan analiz edilmi?tir. Bunlardan baz?lar?;

– Keops piramidinin taban alan? dünyay? yataydan ikiye böldü?ümüzde ortaya ç?kan kesit alan? gibi dü?ünülürse ve piramidin taban? dünyan?n yar?çap? üzerine oturtulsa, yüksekli?i tam kutup noktas?na denk gelirdi. Yani burada kusursuz bir oran mevcuttur.

-Keops piramidinin taban çevresini yüksekli?inin iki kat?na bölündü?ünde tam olarak pi=3,1416 say?s? elde edilmektedir.

– Keops ve Kefren piramitleri do?u-bat? ve kuzey-güney s?n?rlar?na öyle kusursuz yerle?tirilmi?tirler ki, o günün ko?ullar? dü?ünüldü?ünde hayret verici bir durum olarak görülmektedir.

– Keops piramidinin üçgen ?eklindeki dört yüzeyinin toplam alan?, piramit yüksekli?inin karesine e?ittir.

– Keops piramidinin yüksekli?inin 1 milyarla çarp?m? tam olarak dünya ile güne? aras?ndaki mesafeyi(149.504.000km) vermektedir.

– Piramitler bir güne? saati olarak i?lev görmektedirler. piramitlerin Ekim ay? ortas?nda ve Mart ay?n?n ba?lang?c?nda yre dü?ürdü?ü gölgeler, mevsimleri ve y?l?n uzunlu?unu gösterir.

– Keops piramidiyle dünyan?n merkezi aras?ndaki mesafe, Kuzey kutbuyla aras?ndaki mesafeye e?ittir.

Bilimsel olarak kan?tlanmam?? baz? rivayetler ise ?unlard?r;

– Piramitlerin üzerinden geçen meridyen, karalar? ve denizleri iki e?it parçaya bölmektedir.

– Piramit hangi firavunun ad?na yap?ld?ysa, kral?n odas?na y?lda sadece iki kez güne? girmektedir. Bunlar kral?n do?du?u ve öldü?ü günlerdir.

– Piramitlerin içerisinde radar gibi aletler çal??mamaktad?r.

– Piramit içerisinde b?rak?lm?? kirli bir su, birkaç gün içerisinde ar?t?lm?? hale gelmektedir.

– Piramitin içerisine b?rak?lan süt birkaç gün bozulmadan kalabilirken, beklenmeye devam edilmesi durumunda yo?urt haline gelmektedir.

– Piramit içerisine koyulan bir bitki hiç ???k almasa da normale göre daha h?zl? büyümektedir.

– Aç?k bir yara, piramit içerisinde çok daha çabuk bir ?ekilde iyile?mektedir.

– Piramitlerin içi yaz?n serin, k???n ise ?l?k olur.

– Gize Platosu’ndan geçen boylam, denizlerle karalar? iki e?it parçaya böler.

Sfenks Heykeli
sfenks_heykeliGize piramitlerinden Kefren piramidini korumas? için yap?lm?? olan dev bir köpek heykelidir. 70 metre uzunlu?unda ve 30 metre yüksekli?inde olan Sfenks, çakal kafal? Anubis’in heykelidir. M.Ö 2520 y?l?nda yap?lm?? olan heykel tarih boyunca Nil nehrine bakarak, nehir yoluyla gelenleri kar??lamaktad?r.

Sfenks heykeline M?s?r’? i?gal eden Hiksos’lar taraf?ndan büyük zarar verilmi?tir. Daha sonra ülkede düzenin sa?lanmas?yla beraber dönemin kral? taraf?ndan yüz k?sm? de?i?tirilerek firavunun(M?s?r Kral?) sureti yapt?r?lm??t?r.