Meteor, Göktaşı Nedir?

0
19

Gökta?? (veya Meteor), uzaydandünya yüzeyine dü?en maddelerin genel ad?. Dünya atmosferine ortalama olarak senede birkaç bin gökta?? girer. Ancak bunlar?n, be? yüz kadar? buharla?madan yere gökta?? olarak dü?er. Gökta?lar?, Dünya atmosferine saniyede 11-72 km aras?nda de?i?en bir h?zla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ?s?dan dolay? büyük bir k?sm? eriyerek toz parçac?klar? halinde yeryüzüne inebilir.

Gökta?lar?, kimyasal ve petrografik
özelliklerine göre s?n?fland?r?l?rlar, kimyasal bile?imlerine göre ta?s?(ta??l) (Aerolit), demirli (Siderit) ve ta?s? demirli (ta??l-Demir)(Siderolit) olmak üzere üç gruba ayr?l?rlar. Ta?s? gökta?lar? demir, silisyum, karbon, magnezyum, alüminyum ve oksijenden meydana gelir. Demirli gökta?lar?n?n içinde nikel, galyum, germanyum ve iridyum bulunur. Ta?s? demirli, gökta?lar? ise olivin ile çe?itli metaller içerir.

Büyük gökta?lar? yeryüzüne dü?tü?ü zaman, krater meydana getirebilir. Ancak krater olu?umu gökta??n?n yo?unlu?una, h?z?na ve çarpt??? malzemenin özelliklerine ba?l? oldu?undan her zaman bir krater yap?s? olu?maz.