Kriminoloji Nedir?

0
42

Bu bilim ile ilgili ilk defa incelemelerde bulunan ki?i, Enrico Ferri ad?nda bir ?talyan’d?r. Suç bilimi, i?lenmi? olan suçlar?n hangi nedenle i?lendi?ini ve suçu i?leyen ki?inin davran??lar?n? bilimsel yolla inceleyip ç?kar?mlarda bulunur. Bu bilimin do?mas?na ise bir ?ngiliz yazar arac? olmu?tur. Thomes More adl? ?ngiliz yazar, s?n?r? olmayan suçlar?n daha az hukuki ve ahlaki nitelikler ta??d???n? fakat sosyolojik kavram?n?n ne oldu?unun aray???na var?lmas? dü?üncesi, kriminoloji biliminin do?u?una neden olmu?tur. Söylendi?i dönemde pek de fark?na var?lmayan yazar?n bu görü?ü, 19. Yüzy?lda fark?na var?lm?? ve bir bilim dal? olarak ortaya ç?km??t?r.

Bu bilim, ortaya ç?k?? tarihi itibariyle çok yeni bir bilim dal? olarak kar??m?za ç?kmaktad?r. Daha yeni yeni ?ekillendi?i için, bu bilim hakk?nda teori ve ara?t?rmalar sürekli de?i?kenlik göstermektedir. Yani kriminoloji bilimi tam anlam?yla kendini oturtamam??t?r. Fakat, bilimin inceleme alan? olan suç ve suçlu faktörleri incelenmekte ve toplum yarar?na çal???lmaktad?r.

??lenmi? olan bir suçta, öncelikle suçlunun psikolojik durumuna bak?lmakta ve ya?ad??? ortamlar incelenmektedir. Bu tür ara?t?rmalar?n d???nda, suçlunun beden yap?s? da son zamanlarda incelenen olgulardan birisi olmu? durumdad?r. Bu türdeki olgular?n incelenmesindeki as?l amaç ise, suçun çözümlenmesidir, bununla beraber neden yap?ld???n?n bulunmas? ve de suçun engellenmek istenmesidir.  Bu bilim, ara?t?rd?klar? itibariyle ceza hukukuna oldukça büyük katk?lar sa?lamakla birlikte suçun engellenmesi konusunda fikir sunmaktad?r.

3348_kriminonolji-e1356052483673

18. yüzy?ldan itibaren hep dü?ünülen suçu önleme arzusu, suçlar?n toplu bir halde engellenmesi dü?üncesinin yerine geçmi?tir.  Suç bilimi sayesinde suçluya verilen cezalar?n amac?, sadece ceza dü?üncesinden ç?karak ?slah dü?üncesine do?ru yönelmi?tir. Ara?t?rd?klar? itibariyle t?p, psikiyatri, psikoloji ve sosyoloji bilimleri suç bilimiyle ili?ki halindedir. Bir nevi toplumu da ara?t?ran kriminolojiye bilim insanlar? taraf?ndan Toplum doktorlu?u ismi verilmi?tir. Fakat burada sosyolojiyle, kriminolojinin ayr?m?n? yapmak önemlidir. Sosyoloji toplumu incelerken, kriminoloji genel anlamda; i?lenen suçun özelliklerini, suç biçimleri, suçlu ki?inin topluma geri kazand?r?lmas?, suçun ve suçlulu?un neden oldu?u ve i?lenmi? olan suçun sosyal düzene etkilerini ara?t?rma konusu olarak kendisine seçmi?tir.

Suç bilimi kendi içerisinde ikiye ayr?lmaktad?r:

*Teorik Kriminoloji: Suç biliminin bir alt dal? olan teorik kriminoloji, suç psikolojisi, antropolojisi, sosyolojisi, psikiyatrisi ve penoloji dallar?nda çal??maktad?r.

*Uygulay?c? Kriminoloji: Bu alt dal ise, suç profilaksisi, suç siyaseti ve bilimsel polis dallar?nda topluma hizmet etmektedir.

Kriminoloji bilimi, son y?llarda çok büyük a?amalar kaydetmi? durumdad?r. Suç ve suçlu üzerine yap?lan detayl? ara?t?rmalar, suç kavram?n? azaltmaya yönelik durumlara katk?larda bulunmaktad?r.