Kortizon Nedir? Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır? Yan Etkileri Nelerdir?

0
87

Kortizon; böbrek üstü bezler taraf?ndan üretilen yani vücudumuzda bulunan bir hormondur. Vücutta, ya? ve karbonhidrat metabolizmas?n?n düzenlenmesini sa?lamaktad?r.
Gün boyunca insan vücudunun salg?lad??? kortizon miktar? farkl?d?r. Örne?in; istirahat halindeki normal bir insan?n salg?lam?? oldu?u kortizon miktar? günlük 15-40 mg aras?nda de?i?mektedir. Ancak ?i?man insanlarda kortizon üretimi %50 daha fazlad?r.

Gün içerisindeki vücudun salg?lam?? oldu?u kortizon miktar? vücut ?s?s?, kan bas?nc?, gece ve gündüz olmas?na ba?l? olarak de?i?im göstermektedir. ?nsan vücudu kortizonu en fazla sabah saatlerinde salg?lar, sinir an?nda ise bu salg?lama normalin on kat?na kadar ç?kabilmektedir.

Do?umun üçüncü haftas?nda ba?lay?p ölene kadar devam eden kortizon üretimi vücut taraf?ndan az miktarda salg?land???nda veya hiç salg?lanmad???nda d??ar?dan al?nmaktad?r.

Pek çok hastal???n tek tedavi çözümü olan kortizon miktar? doktor taraf?ndan do?ru bir ?ekilde belirlenmelidir.

Kortizon Kullan?m?nda Yap?lan Yanl??lar
-Daha dü?ük miktarda kortizonun yetece?i hastal?klarda yüksek dozda kortizon kullan?m?n?n önerilmesi,
-Kortizon kullan?m? s?ras?nda hasta doktor taraf?ndan takipte olmal?, yerinde ve belirli miktarda kullan?m? sa?lanmal?d?r.

Kortizon Tedavisinin Uyguland??? Hastal?klar
-Romatizmal hastal?klar
-Kan hastal?klar?
-Sinir sistemi hastal?klar?
-Kalp ve damar hastal?klar?
-Ba? dokusu hastal?klar?
-Alerjik hastal?klar
-Tümör tedavileri
-Karaci?er hastal?klar?
-Böbrek ve idrar yolu hastal?klar?
-Hormonal hastal?klar
-Zehirlenmeler ve s?cak çarpmalar?
-Göz hastal?klar?
-?oklar

Kortizon baz? hastal?klarda tek çözüm tedavi yöntemi olsa da fazla al?nd???nda geri dönü?ü olmayacak hastal?klara da sebep olabilmektedir.

Yan Etkileri
-Geli?me bozukluklar?
-Vücudun baz? bölgelerinde normal d??? ?i?likler ve gövdede ya?lanma
-Adale zay?fl???
-Kan bas?nc?nda yükselme
-Kemik erimesi
-Psikolojik bozukluklar
-Ciltte k?llanma, çizgilenme
-Adet bozukluklar?
-?eker ve tansiyon yükselmesi
-Gözlerde katarak olu?umu
-Mide ?ikâyetleri