Kına Nedir? Faydaları Nelerdir?

0
18

K?na özellikle Arabistan’da yeti?en k?na a??c?n?n yapraklar?n?n kurutulup ö?ütülmesi ile

elde edilen bir toz. Bu a?aç büyüklük itibariyle Arabistan kiraz? (sedir a?ac?)na, yapraklar? da zeytin yapra??na benzer. K?na (h?na) ile erkekler saç ve sakallar?n?, kad?nlar ise saçlar?n? ve ellerini soyarlar. Sade olarak kullan?ld??? gibi, çivitle kar??t?r?larak ta kullan?l?r. Turuncuya çalan k?rm?z?ms? ho? bir rengi vard?r. ?nsanlar?n tedavi maksad? ile kulland?klar? görülmü?tür.

K?na so?utucu ve vücudu rahats?z etmeden kurutucu özelliklere sahiptir. K?na, vücuda sürülür; sertlikleri yumu?at?r. Su ile kaynat?larak ate? yan??? üzerine sürülürse gayet faydal?d?r. So?utucu, hafif rutubet verici ve yumu?at?c? özelli?e sahiptir.

Merhem halinde a?r?yan yerlere sürüldü?ü zaman, sinirleri yumu?at?r ve a?r?ya teskin eder. Toplama özelli?i de oldu?undan organlar? kuvvetlendirir. Tereya?? ile macun yap?l?r ve müzmin uyuz yaralar? üzerine sürülürse iyile?tirir. Macun olarak ate?li yaralar üzerine sürülmesi de faydal?d?r. A??z yaralar? ve bilhassa çocuklar?n a?z?nda ve dilinde meydana gelen sivilceler (pamukçuk) için gayet faydal?d?r.

Balmumu ve gülya?? ile kar??t?r?larak macun yap?l?p sürülürse; yanlarda meydana gelen a?r?lara ve Dermans?zl??a kar?? faydal?d?r. K?na, taze yaralar için gayet faydal?d?r. Baz? bile?iklerin içine kat?larak merhem gibi k?r?k ç?k?klar üzerine sürülürse iyile?tirir. Sinir a?r?lar?na kar?? da faydal?d?r. K?na, saç bitirir, saç? kuvvetlendirip güzelle?tirir.

K?nan?n rengi güzel, ho? bir k?rm?z?d?r. Bu renk sevgi ve muhabbet duygular?n? tahrik eder. Kendisine has ?tri güzel bir kokusu da vard?r.
Çocuk, çiçek ç?kartmaya ba?lad??? zaman, ayaklar? alt?na yak?lacak olursa, gözlerinde çiçek ç?kmaz. K?na macun haline getirildikten sonra t?rnaklara yak?l?rsa, t?rnaklar? güzelle?tirir ve faydal? olur. K?na tereya?? ile kar??t?r?l?p macun yap?l?r ve iltihapl? ?i?likler üzerine sürülürse gayet faydal?d?r. K?na; ayaklarda, bacaklarda ve bütün vücutta meydana gelen sivilce ve kabarc?klara kar?? gayet faydal?d?r.

Saça k?na yak?ld??? zaman k?rm?z?la?t?r?r ve güzelle?tirir, t?rnaklar?n k?r?lmas?n? da önler. K?na, ate? renginde olup sevimli bir renktir. Sevgiyi tahrik eder ve kokusu ho?tur. Nitekim peygamber efendimiz bir hadisi ?eriflerinde “saç ve sakal?n beyazl???n? gidermek için kulland???n?z ?eylerin en güzeli k?na ve çivittir.” “k?na ile boyan?n?z! Zira k?na gençli?inizi, güzelli?inizi, istek ve arzular?n?z? art?r?r” buyurmu?lard?r.

K?na tedavi amaçla da kullan?lm??t?r. K?na yara üzerine veya diken batan yere k?na sürülürse yara üzerindeki rutubeti kurutur, bu rutubet gidince yerine et biter, i?te k?na bu görevi yapmaktad?r.

K?na a?ac?n?n güzel kokulu beyaz renginde çiçekleri vard?r, k?na çiçe?i ya? iken veya kurutulduktan sonra t?pta kullan?ld??? gibi güzel ve mis kokusundan dolay? esans yap?m?nda da kullan?lm??t?r. K?naçiçe?i normal hararet verici, yumu?at?c? olgunla?t?r?p çözümleyici ve t?kal? gözenekleri aç?c? özelliklere sahiptir. K?na çiçe?i felç hastal?klar?na, sinir a?r?lar?na kar??, toz haline getirildikten sonra a?za serpilirse a??zdaki sivilcelere ve yaralara gayet iyi gelir. E?er sirke ile macun yap?larak al?na sürülürse, ba? a?r?s?n? teskin eder.

K?naçiçe?i bal ile macun yap?larak kullan?l?rsa, nezleyi ve ba? a?r?s?n? keser, rutubetleri de kurutur. K?naçiçe?i katk?s?yla yap?lan ilaç ve macunlar vücudu ?s?t?c? ve asabi organlar? yumu?at?c?d?r. K?na çiçe?i müzmin ?i?liklere kar?? gayet iyi gelir. Yün ve yün kuma??n içine konursa, güvelenmesini önler.
K?naçiçe?inin ya?? da t?pk? gülya??; menek?e ya?? ve susam ya?lar?n?n ç?kar?ld??? gibi yap?l?r. K?naçiçe?i ya?? sara hastal???na ve ba? dönmesine kar?? faydal? olup sinirleri de kuvvetlendirir. D??tan merhem gibi sürüldü?ü zaman hasta organdaki rutubeti giderir ve taze et bitirir. K?naçiçe?i ya?? kab?zl?k yap?c?, yara ve ç?banlar? olgunla?t?r?p çözümleyici ve yorgunlu?a kar?? ayaklara ve bacaklara sürülmesi gayet iyi gelir. Saçlara sürüldü?ünde siyahla?t?r?r ve kuvvetlendirir, s?kla?t?r?p saçlar? terbiye eder, saça k?rm?z?l?k ve güzellik kazand?r?r. K?naçiçe?i ya?? d??tan merhem gibi sürülüp ovu?turuldu?u zaman siyatik hastal???na ve di?er asabi a?r?lara, kad?nlarda rahim a?r?lar?na, k?r?k ve ç?k?klara kar?? faydal?d?r. K?naçiçe?i bazen da ?s?t?c? merhemlerin ve çözücü macunlar?n içine kat?larak kullan?lm??t?r.