Kanser nedir? Kanser Tedavileri Nelerdir?

0
38

Vücudumuzda kontrolsüz ?ekilde büyüyen kötü huylu tümörlere kanser denir. Her hücrenin bir bölünme say?s? vard?r ve nerede ne zaman bölünece?i mükemmel ?ekilde dizayn edilmi?tir. Buna kar??n kanser hücreleri kontrolsüz bölünür ve büyümeye ba?lar. Bunun sonucunda kanser denilen ölümcül hastal?k meydana gelir.

Kanser hiçbir ?ekilde bula??c? bir hastal?k de?ildir. Kanser türü iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayr?l?r. ?yi huylu (benign) tümörler kanser de?ildir. ?yi huylu kanser ba?ka organlara ya da dokulara yay?lmazken kötü huylu kanserin yay?lma özelli?i vard?r. ?yi huylu kanser da??lma alan? belirgin, ç?kartt??? zaman tekrarlamaz ve bula?t??? yeri eritmezler.

Kötü huylu kanser ç?kartt???nda tekrarlayabilir, yay?lma alan? kan ve lenf yoluyla uzak organlara kadar gidebilir. En çok görülen kanser türleri; deri kanseri, akci?er kanseri, meme kanseri, sindirim ve üreme kanserleridir. Kad?nlarda en çok görülen kanserler; meme, rahim ve ba??rsak kanseridir. Erkeklerde en çok görülen kanser türleri ise; kal?n ba??rsak, akci?er, prostat ve mide kanseridir. Yap?lan ara?t?rmalara göre tüm kanserlerinin %16’s?, tüm kanser ölümlerinin %28’i akci?er kanseridir. Akci?er kanseri erkeklerde %35, kad?nlarda %19’u ili?kilendirilir. Bunun en büyük ölçüde nedenlerinden birisi sigara kullan?m?d?r.

3488_kanser_hastalari_artiyor

Her geçen gün artan kanser vakalar? gelece?imizi tehdit etmektedir. Kanser ayn? zaman da en s?k görülen, en çok sakat b?rakan ve en çok öldüren hastal?kt?r. En ölümcül hastal?klardan biri olmas? hastal???n önemini göstermektedir. Bu süreçte tedavisi de önemlidir. Yap?lan onlarca ara?t?rmalar?n içinde en dikkat çekici olan? kök hücre tedavisidir. Günümüz de yayg?n olarak kullan?lmamas?n?n nedeni geli?im a?amas?nda olmas?d?r. En önemli kanser tedavileri ise;

1- Kemoterapi 🙁 kötü hücrelerin öldürmek üzere ilaç kullan?lmas?)

2- Radyoterapi 🙁 ???n tedavisi olarak da bilinir. Uygun miktarda ???n verilerek kanser hücrelerin öldürülmesi)

3- Alternatif t?p: ( as?l tedaviye destek amaçl?, ba????kl?k sistemini güçlendirmeyi yarayan ön-t?bbi yöntemi)

4- Cerrahi 🙁 ameliyatla kanserli dokuyu ve çevresindeki bir miktar sa?l?kl? dokuyu al?nmas?d?r.  Baz? durumlarda yeterli olmamas? halinde radyoterapi ve kemoterapi uygulanmaktad?r)

3488_kanser_tedavisinde_onemli_gelisme

Kanser tedavilerinde öncül gelen ba????kl?k sistemidir. Sadece ba????kl?k sistemi bu a?amada tek ba??na yeterli de?ildir.

Kanserin ortaya ç?kmas?nda etkin nedenler ise; halk?n yeterince bilinçlendirilmemesi, yetersiz ve düzensiz beslenme, iyonize radyasyon, hava kirlili?i ultraviyole ???nlar?, alkol, sigara, virüsler, ve genetik faktörlerdir.