ISO Belgelendirmesi Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

0
26

Son y?llarda günlük hayat içerisinde özellikle televizyon ve internet

reklamlar?nda ürünlerin tan?t?mlar?nda kar??la??lmakta olan ?SO belgesi, bu tan?t?mlarda ürünlerin uygun standartlara uygun bir ?ekilde üretildi?i anlam?na gelmektedir. Piyasadaki ço?u ürünün tan?t?m?nda kullan?lmakta olan ?SO belgesinin öyküsü 1946 y?l?nda ba?lamaktad?r.

Bu tarihte ?sviçre’nin Cenevre adl? kentinde kurulmu? olan ?SO’nun aç?l?m? ” ?nternational Organization for Standardization ” anlam?na gelirken bu ifadenin Türkçe kar??l??? ise Uluslar aras? Standartlar Örgütünü ifade eder. Aç?l?m?ndan da anla??laca?? gibi ?sviçre’de kurulan bu örgüt, uluslar aras? anlamdaki kalite ölçüt ve standartlar?yla tüketicilerin ürünler hakk?nda daha sa?l?kl? bilgi edinmesi aç?s?ndan oldukça büyük bir önem ta??maktad?r. Bu belgenin kullan?m alanlar?na bak?ld??? zaman kar??m?za ilk olarak elektrik ve elektronik mühendisli?inin konu alanlar? ç?kmaktad?r. Bunun d???nda ?SO belgesi, teknik ve de teknik d??? bütün alanlarda ürünlerin uluslar aras? standart ölçütlerinin belirlenmesini sa?lamaktad?r.

3504_iso2

?SO belgesi k?saca, yap?lacak olan çal??malar?n uluslar aras? standart örgütünün belirlemi? oldu?u standartlara ba?l? olarak yap?lmas?n? sa?lamaktad?r. Örgüt, kuruldu?u tarih olan 1946 y?l?ndan itibaren her geçen gün geli?en teknolojiyi oldukça yak?ndan takip ederek, dünyan?n genelinde belirlenmi? olan bir standart çerçevesinde üretim yap?lmas? için çal??m??t?r ve de hala çal??maktad?r. Ve de teknolojideki geli?melere ba?l? olarak standartlar de?i?ebilmekte ve güncellenebilmektedir.

Dünya çap?nda bak?ld??? zaman, ?SO örgütüne 160’tan fazla ülke üye olmu? durumdad?r. Üretimin ?SO örgütünün belirlemi? oldu?u kalite standartlar?na göre gerçekle?ti?ine dair ?SO belgesi ise, bu örgüte üye durumunda bulunan milli birimler taraf?ndan verilmektedir. ?SO belgesi, üretimde yeterlilik anlam?na da gelir. Bu belgeyi veren milli birimlerin çal??ma yap?s? incelendi?i takdirde, öncelikle Uluslar aras? boyutta olan bu Organizasyona üye olan her ülke kendi milli birimini olu?turmakla i?e ba?lar. Ard?ndan ?SO örgütü, standartlar?n belirlenmesinde otorite konumuna yerle?ir. ?SO belgesini vermeden tek yetkili kurum olma özelli?i ta??yan ?SO milli birimleri, üretim standartlar?n?n belirleme sürecinde ülke içinde yap?lan çal??malar? koordine etme görevinde bulunur.

Geli?en teknolojiyle birlikte ?SO belgesi için belirlenen standartlar, yeni bilgiler analiz edilerek de?i?imlere u?ramaktad?r. Bu alanda yürütülen faaliyetler son derece kapsaml? ve sistematik bir ?ekilde yürütülür.

3504_iso4

Yabanc? terimlerin farkl? dillere çevirme i?lemleri, ölçme makinelerde bulunan teknik özelliklerin belirlenmesi ve de adland?rma, bu alanda yürütülmekte olan faaliyetlerden sadece birkaç?n? ifade etmektedir.Bunlar?n d???nda ?SO’nun üstlenmi? oldu?u ve yürüttü?ü di?er faaliyetlere ise, makineleri meydana getiren parçalar?n yap?s?na yönelik çal??malar, üretim bantlar?nda kullan?lmakta olan makinelerin ve aletlerin kullanm?? oldu?u materyallerin incelenmesi ve de deney idarecileri konumunda olanlar?n kullanmakta oldu?u sistemlerin güvenli olup olmad??? belirlenmesi gibi örnekle verilebilmektedir. Uluslararas? Standartlar Örgütü, üretim a?amas?nda malzeme, makine, sistem ve de üretim süreci kapsam? gibi özellikleri belirleyerek bu özelliklerin üretim a?amas?nda kullan?lmas?n? sa?lamaktad?r.

Uluslararas? Standartlar Örgütü, bilimin ve bilimsel geli?melerin insanl?k için ortak miras? oldu?unu savunmakta ve bu nedenle de geli?en teknoloji ve de bilimsel geli?melerle birlikte üretim mal ve hizmetlerinde kullan?lmakta olan standartlar? her 5 y?lda bir gözden geçirmektedir. Ayn? zamanda ?SO, üretilmekte olan mal ve hizmetlerin h?zl? bir ?ekilde üretilmesini de kendisine misyon edinmi? durumdad?r.