Fibromiyalji Nedir?

0
41

Fibromiyalji kavram?, asl?nda toplumun büyük bir k?sm?n?n maruz kald??? fakat ismi bilinmeyen bir rahats?zl?k olarak kar??m?za ç?kmaktad?r.

Ço?u ki?iyi rahats?z eden ancak hep göz ard? edilen ya da önemseyen bu rahats?zl?k, toplumda oldukça fazla kar??la??lmakta olan bir rahats?zl?kt?r. Sabahlar? yorgun uyanmak, gün içinde kendini hep yorgun hissetmek, bu hastal?kla alakal? durumlard?r. Toplumun büyük bir kesiminin rahats?z oldu?u bu hastal?k, boyunda, s?rt k?sm?n?n üst taraf?nda ve kalçalarda meydana gelen ve kendini kas ya da eklem a?r?lar? ile birlikte hissettiren bir eklem ve kas hastal??? olarak t?p literatüründe yerini alm?? bulunmaktad?r.

Son y?llarda modern toplumun hakim oldu?u günümüzde ya?am temposu oldukça artm?? ve yükselmi? durumdad?r. Bu durum ise, bu tür a?r?lar?n toplumun ço?u kesiminde olu?mas?n?n ba?l?ca nedenleri aras?nda yer alan en temel etkenlerden birisidir. Vücudun belirli bölgelerinde olu?an bu tür a?r?lar, maruz kal?nan ki?ilerce baz? nedenlere ba?lanmaktad?r ve bu sebeple de t?bbi bir yard?m gere?ine ihtiyaç duymamaktad?rlar. Maruz kal?nan ki?ilerce bu a?r?lar?n nedeni olarak ise, gün içinde ters bir hareket etmek, yorgunluk ve uyunulan zeminin rahat olmamas? gibi nedenlerle ili?kilendirilmektedir.

3491_fib2

T?p literatüründe yerini alm?? olan fibromiyalji hastal???na, ne gibi sorunlar?n neden oldu?u t?p biliminde tam olarak bilinememektedir. Yani bu konuda tam bir netlik yoktur. Fakat bu durumun yan?nda bu tür a?r?lar? uyku düzensizli?i, a??r? stres ve de depresyon gibi etkenlerin tetikliyebilece?i söylenmektedir.

Bu hastal???n te?hisinde ise baz? yak?nmalar bulunur. Bu yak?nmalar ise; boyun, kalça ve s?rt bölümünde olu?an ve uzun süre geçmeyen a?r?lar, yine bu bölgelerde meydana gelen kar?ncalanma durumlar?, his kay?plar? ve de bu tür durumlara e?lik etmekte olan ba? a?r?lar? gibi rahats?z edici boyutlarda olan yak?nmalard?r.

Fibromiyalji hastal???nda en çok yak?n?lan durumlar bunlarken, bu hastal???n te?his konduktan itibaren hastal???n tedavisinde en çok kullan?lan ve bu hastal?kta en ba?ar?l? tedavi yöntemi olan fizik tedavi kullan?lmaktad?r. Bu hastal?kta en etkili tedavi yöntemi olan fizik tedavi, doktorun belirlemi? oldu?u s?kl?kta ve ?ekilde uygulanmaktad?r. Fibromiyalji hastal???nda kullan?lmakta olan fizik tedavi yöntemi sayesinde hastalar?n ?ikayetlerinin çok büyük bir oranda azald??? gözlemlenmi?tir. Fakat fizik tedavi yöntemiyle a?r?lar sona ererken, bu tedavi yöntemi a?r?lara çok kesin bir çözüm getirememektedir. Fizik tedavi uygulamas?n?n ard?ndan geçen a?r?lar?n, tamamen kayboldu?u ya da yeniden kendini göstermeyece?i garanti edilememektedir.

Fibromiyalji hastal???na toplumda kar??la?ma riski en fazla olan kesim ise, 30 ya? üstü ki?ilerdir. Ayr?ca bu hastal??a kad?nlar erkeklerden daha çok maruz kalmaktad?rlar. Ayn? zamanda bu hastal?k menopoz dönemindeki kad?nlarda da oldukça s?k bir ?ekilde görülür.

3491_fib5

Orta ya? diye tabir edilen k?s?mda daha fazla görülen fibromiyalji a?r?lar?n?n bu kesimde en çok görülme nedeni ise, zaman?n vücut üzerinde olan etkisi olarak gösterilir. Bu nedenle de bu tür a?r?lar fizik tedavinin ard?ndan da devam edebilme potansiyeline sahiptir. Fakat fizik tedavinin hasta ki?ilerin ya?am standartlar?na olan oldukça olumlu etkisi ve ki?iye sa?lanan ya?am konforu hastalarda gözlemlenmi? durumlard?r. Bu nedenle fibromiyalji hastal??? olan ki?ilerin a?r?lardan kurtularak daha iyi bir ya?am için fizik tedavi yöntemini kullanmas? gerekli bir durumdur.

Fibromiyalji hastal???n?n vuku bulmamas? için de baz? ?eylere önem vermek oldukça gerekli bir durumdur. Bunun için de a??r? kilolardan kaç?nmak, düzenli bir ?ekilde egzersiz yapmak, stres giderici faaliyetler önem vermek, baz? noktalara bölgesel ve hafif masajlar sayesinde kaslar?n rahatlat?lmas? ve gev?etilmesi gibi durumlara oldukça büyük bir önem verilmesi gereklidir. Bu hastal???n te?hisi için romatoloji uzman?na gidilmesi gerekir. Tedavi içinse fizik tedavi servisine ba?vurulmal?d?r.

Toplumda oldukça fazla es geçilen ve önemsenmeyen bir durum olan fibromiyaljiye önem verilmelidir. Çünkü sa?l?k ki?inin en de?erli hazinesi konumundad?r. Bu hastal?k da, sa?l??a kar?? zarar verici bir problemdir. Bu nedenle de bu tür hastal??? olan ki?iler doktora ba?vurmal? ve de bu hastal?ktan kaç?nmak için a??r? kilolardan ve de stresten uzak durulmal?d?r.