Boyun Düzleşmesi Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

0
35

Boyun düzle?mesi

rahats?zl??? son dönemlerde özellikle genç nüfusta oldukça s?k görülen bir hastal?k türüdür. Bu hastal?k türü yorgunlu?un,stres’in ve a??r? dü?ünmenin neden oldu?u bir hastal?kt?r. Boyun düzle?mesi, ?ekli C’ye benzeyen omurga’n?n a??r? yüklenme,a??r? stres ve stres gibi nedenlerden dolay? omurga’n?n I ?eklini almas?d?r. ?nsan vücudundaki omurgalar?n belli bir duru?u ve ?ekli vard?r,bu duru? ve ?ekil zamanla belirli nedenlerden dolay? farkl?la?arak baz? rahats?zl?klara sebep olabilir…

Boyun bölgemizdeki ve bel bölgemizdeki içe do?ru gerçekle?en kavis, bu anatomik do?al duru?un temelidir. Bu do?al duru?u sa?layan ise yumu?ak ve özel disklerdir. Bu disklerin kaymas? ya da belli nedenlerden dolay? ?eklini kaybetmesi az önce de belirtti?imiz gibi boyun düzle?mesine neden olmaktad?r.

Nas?l Anla??l?r ve Nedenleri Nelerdir?
Boyun düzle?mesinin en net belirtileri aras?nda kronik a?r?lar ve boyun hareketlerinde zorluklar yer almaktad?r… Boyuna al?nan darbeler de bu hastal???n ba?lang?c? için uygun ortam? sa?lamaktad?r.Kronik a?r?lar nedeniyle ba?vurdu?unuz doktorunuz MR sayesinde sizlere sonucu net bir ?ekilde bildirecektir.Hastal???n ad?ndan da anla??laca?? gibi çekilecek MR’da boynun düz bir hal ald??? görülüyorsa,hastal?k ba?lam??t?r.Hastal???n nedenlerinden bahsedecek olursak;Uzun süre öne e?ik bir ?ekilde oturmak,a??r? yük kald?rmak,yüksek ve sert yast?klar kullanmak,koltuk ve kanepe gibi rahats?z yerlerde ba??n uygun pozisyon almadan yaslanmas? gibi birçok etken hastal???n ba?lamas? için uygun ortam? olu?turmaktad?r.

Hastal?k Nas?l Tedavi Edilir?
Düzle?mi? boyun kavisini tekrar eski haline getirmek ve hastan?n normal ya?am?na devam etmesini sa?lamak mümkündür. Doktor kontrolünde gerçekle?tirilen ya da sizlere sunulan egzersiz programlar? sayesinde 2 ila 3 hafta gibi k?sa bir sürede hastal???n tedavisi mümkündür. Egzersiz program? düzenli olarak gerçekle?tirildi?inde hasta eski haline kavu?ur ve daha rahat bir ya?am sürer,bunun yan? s?ra verilen egzersiz program?n? düzenli ve sürekli olarak gerçekle?tirmek ileri ki dönemlerde ya?anabilecek boyun f?t??? rahats?zl???n? büyük ölçüde engeller. Hasta iyile?tikten sonra egzersizleri b?rakmamal?d?r çünkü tekrarlama oran? çok yüksektir bu hastal???n.

Önceleri s?kça tercih edilen boyunluklar günümüzde yerini do?al egzersizlere b?rakm??t?r.Boyunluk,hastalara daha çok ac? vermekte ve s?zlanmalara neden olmaktad?r.Egzersizler sayesinde hasta daha k?sa sürede ve kolay bir ?ekilde iyile?mektedir bu nedenle boyunluk tedavisinden uzak durulmal?d?r.

Hastal?k Tedavi Edilmezse Ne Gibi S?k?nt?lar Do?urabilir?
Hastal???n bir üst seviyesi boyun f?t???d?r,daha zahmetli ve daha yo?un bir bak?m dönemi isteyen bu hastal?k boyun düzle?mesine göre daha tehlikelidir. Kaslarda gerginlik,a??r? ba? a?r?lar?,ba? dönmesi,boyun fonksiyonlar?nda bozukluk gibi kal?c? rahats?zl?klara yol açabilir.

Hastal???n erken te?hisi ve tedavisi çok önemlidir. Ömür boyu sizleri rahats?z edecek ve ya?am?n?za müdahale edebilecek kal?c? hasarlar meydana getirebilir.