Bermuda Şeytan Üçgeninin Sırrı Nedir?

0
32

Elinize bir harita al?p bak?nca üçgen ?eklinde görülen bu bölgede, bu zamana kadar aç?klanamayan birçok esrarengiz olay

gerçekle?mi?tir. Kaybolan gemi, uçak ve insanlar?n say?s? tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle uzun bir dönem lanetli yer veya ?eytan?n üçgeni gibi isimlerle an?lm??t?r, hatta günümüzde de bu isimleri zaman zaman kullanmaktay?z.

Bermuda üçgeni, Atlantik okyanusunun 500.000 mil karelik bir alan?n? kaplayan, Amerika’n?n Atlantik okyanusuna aç?lan güneydo?u sahillerinde yer alan, ku?bak??? bak?ld???nda ise Miami, Bermuda ve Puerto Rico s?n?rlar? içerisinde kalan üçgen ?eklinde bir aland?r. Okyanusun bu k?sm?nda yüzlerce gemi ve uçak enkaz? bulunur. Son 100 sene içerisinde batan gemi, dü?en uçak ve kaybolan insan say?s? 1000?lerle ifade ediliyor.

Bu bölgede suyun alt?nda çok büyük m?knat?s maden kaynaklar?n?n yer ald??? ve bu nedenle uçaklar?n bu yo?un manyetik çekimden etkilenerek elektronik sistemlerinin bozuldu?u, buna ba?l? olarak da dü?tükleri söyleniyordu. Buna o kadar uzun seneler inan?ld? ki, kimilerine göre ba?ka bir aç?klamas? kesinlikle olamazd?. Fakat di?er taraftan biraz dü?ünürsek, e?er böyle bir?ey olsayd? gemiler niye bat?yor? Yoksa bir gemiyi bile çekip yutabilecek kadar kuvvetli miydi bu manyetizma? Kesinlikle hay?r. E?er m?knat?s etkisi olsa ve z?t kutuplar prensibiyle gemi çekilse bile, su yüzünde duran bir gemiyi bat?racak kadar güç üretebilmesi mümkün olmazd?. Ayr?ca o bölgede yap?lan ölçümler a??r? veya normalin üstünde bir manyetik alan olmad???n? defalarca kan?tlad?.
bermuda_seytan_ucgeni.jpgBölgede as?l ?üphe uyand?ran ise, insanlar?n “denizde beyaz bir su olu?uyor” ?eklinde ifade ettikleri s?rad??? olaylard?. Bunun üzerine robot kameral? su araçlar?yla yap?lan dal??lar sonucunda suyun taban?n?n bembeyaz bir örtüyle kapl? oldu?u görüldü ve batan gemi ve uçak enkazlar?n?n hepsi bulundu. ?u an en kuvvetli ihtimal olarak ortaya at?lan güncel teoriye göre, bu tabaka denizin dibinde yer alan büyük do?algaz kayna??ndan ç?kan gazlar?n suyun alt?nda yüksek bas?nç ve dü?ük s?cakl???n etkisiyle kat?la??p beyaz hidrat parçac?klar? haline gelmesi ?eklinde aç?klan?yor. Bu bölgeden ayn? zamanda Gulf Stream ad? verilen bir s?cak su ak?nt?s? geçer. Suyun taban?ndaki hidrat parçac?klar? s?cak su ak?nt?s?yla kar??la?t?klar?nda eriyip su yüzüne do?ru harekete geçerler. Bunun sonucunda binlerce metreküp do?algaz suya kar??m?? olur ve suyun yo?unlu?unu çok azalt?rlar. O esnada bölgeden geçen bir gemi varsa, yo?unluk fark?ndan dolay? suyun kald?rma kuvveti gemiyi ta??yamaz ve gemi batar. S?cak su ak?nt?s?yla beraber hidritlerin erimesi bitti?inde su yüzünde olu?an bu beyaz tabaka da yok olur ve gemi sanki az önce orada de?ilmi? gibi gözden tamamen kaybolur.

Ayn? ?ekilde su yüzeyinden havaya da??lan gazlar, atmosferdeki havadan bile daha az yo?unlu?a sahiptirler ve ayn? sebepten yani yo?unluk fark?ndan dolay? uçaklar hava taraf?ndan yeterli sürtünmeyi alamay?p irtifa kaybederler ve do?algaz moleküllerinin havadaki oksijeni tutmas?ndan dolay? uça??n motorlar? yanma için gerekli oksijeni alamay?p dururlar.

?eytan üçgeninde kaybolarak en fazla ünlenen olay “Flight 19? idi. Oysa ayn? zamanda çok say?da uçak kaybolmu?tu. Bunlar ikinci dünya sava??nda Amerikan donanmas?na ait bombard?man uçaklar?yd?. Grumman IBM Florida Avenger tipindeki be? uçak, 5 Aral?k 1945 tarihinde saat 14.00 civar?nda Florida’daki Fort Lauderdale donanma üssünden ayr?ld?ktan sonra pilotlar uçu? ko?ullar?n?n gayet iyi oldu?unu bildirmi?lerdi.

Fakat sonra Bermuda ?eytan Üçgeni’nde birden bire yok oldular. Flight 19 uça??ndan son haber al?nd???nda büyük bir deniz uça?? arama çal??malar? için yola ç?km??t? ve be? bombard?man uça??n?n tahmini yerine var?ld???nda al?nan bir sinyal bir müddet sonra aniden yok oldu. Ayn? gün birkaç saat içinde alt? uça??n kaybolmas?ndan sonra tarihin en büyük arama çal??malar? ba?lad?. Fakat uçaklara ait tek bir parça bile bulunamad?.

Bermuda üçgeninin s?rr? çözülmü? fakat her?eyi henüz tam olarak bilinememektedir. ?leriki y?llarda “Bermuda ?eytan Üçgeni” olarak bilinen bölgenin, halen yap?lmakta olan ara?t?rmalar?n ?????nda her?eyinin ö?renilece?ini dü?ünüyorum.