Altın Elementi ve Özellikleri

0
65

Geçmi?ten bugüne kadar do?ada

bulunan baz? maddeler hep de?erli olmu? ve de?erini, önemini kaybetmeden günümüze kadar gelebilmeyi ba?arm??t?r. Bu tür önemli maddeler ya da madenler, insano?lunun hep sahip olmak istedi?i ve tarihin ço?u döneminde hep ilgi gören türde maddeler veya madenlerdir. Bu duruma verilebilecek en iyi örneklerden biri ise, hiç ?üphesiz olarak alt?nd?r. Alt?n maddesi, bu duruma tam da uyabilen de?erli bir maddedir.

Tarihin her döneminde de?erini korumay? ba?arabilen alt?n?n yap?s? incelendi?i takdirde, kar??m?za alt?n?n bir element ve de simgesinin Au oldu?u ç?kar. Periyodik cetvelde yer alan Au sembolü, Latince bir kelime olmakla birlikte tam anlam? Aurum demektir. Aurum kelimesi ise, Latincede parlayan anlam?na gelir. Alt?n?n, fiziksel yap?s? oldukça yumu?ak bir haldedir. Alt?n?n do?al rengi ise, parlak sar?d?r. De?eri insanl?k tarihi bak?m?ndan hep üst seviyelerde tutulan alt?n, günümüzde de dünyan?n en de?erli maddelerinden birisidir.

Alt?n elementinin yap?s?n?n incelenmesine devam edildi?inde, bu element asitlere kar?? a??r? bir ?ekilde dayan?kl?l?k gösterme özelli?ine sahiptir. Ayn? zamanda bu element, ço?u elementlerde daha kararl? bir yap?da bulunur. Alt?n?n dünya insanlar? taraf?ndan yat?r?m ya da ticaret arac? görülmesinin as?l nedenleri aras?nda ise, alt?n elementinin do?ada serbest halde bulunabilmesi ve günümüzde alt?n aray???n?n devam etmesidir.

3508_altin1

Alt?n? olu?mas? sürecinin, günümüzde ço?u insan taraf?ndan petrol, kömür ya da elmas gibi sadece belirli ?artlar sa?land??? takdirde uzun y?llar sonucunda olu?tu?u dü?ünülmektedir. Fakat burada bir nokta bu durumu de?i?tirir. O durum ise, alt?n elementinin çok eskiden beri do?ada zaten saf halde bulunmas?d?r. Bu çok eski dönem ise, dünyan?n gençlik dönemini yans?t?r. Do?ada saf bir halde çok uzun bir süredir bulunan alt?n elementi, insanl?k tarihi boyunca hem de?erli ziynet e?yalar? hem de bir ticaret arac? olarak görülmü?tür.

Alt?n?n özelliklerine bak?ld???nda bunun nedeni kolayl?kla anla??lmaktad?r. Alt?n çok yumu?ak bir haldedir ve de bu yap?s? sayesinde alt?na kolayca ?ekil verilebilir. Kolay i?lenebilmesi ise, alt?n? kullan?m bak?m?ndan ön plana ç?karm??t?r.Ayn? zamanda e?er alt?n?n safl?k derecesi artarsa, bu art??a paralel olarak alt?n?n yumu?akl?k özelli?i de artmaktad?r.Bu yumu?ak yap?, alt?n?n bu denli de?erli bir madde olmas?nda en önemli etkenlerden birisini te?kil eder. Alt?n?n de?erli ve tercih edilme oran?n?n bu denli yüksek olmas?nda di?er önemli faktörler de bulunur. Bunlardan birsi olan bir di?er faktör de, yine alt?n elementinin özelli?inden kaynaklan?r. Alt?n elementi, do?ada oldukça kararl? bir ?ekilde bulunur.

3508_altin2

Alt?n elementinin sahip olmu? oldu?u kararl? yap? bu elementin sudan ve havadan hiçbir ?ekilde etkilenmemesini sa?lam??t?r. Bu özellik de, alt?n maddesi için paslanma kavram?n?n asla kullan?lmamas?na neden olmaktad?r.  Kararl? yap?dan dolay? meydana gelen paslanmaz yap?, bu elementin oldukça de?erli olmas?n? sa?larken özellikle ziynet e?yalar?nda hep en ilk tercih edilen maddelerden birisi olmas?n? sa?lam??t?r.

?nsanl?k tarihi sürecinde hep en de?erli madde olma özelli?ini korumu? olan alt?n do?ada saf halde bulundu?undan bu maddeyi ç?karmas? da kolay olur. Öyle ki, bu konu bilim insanlar? taraf?ndan ara?t?r?lm?? ve ilk ça?lardan günümüz itibariyle tam 160 bin ton alt?n?n ç?kar?ld??? ortaya koyulmu?tur. Ve bu miktarla ilgili de bir tespit yap?lm??t?r. Ç?kar?lan 160 bin ton alt?n, yaln?zca iki olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek kadar yeterlidir.

Dünyan?n alt?n rezervinin ise, bugüne kadar ç?kart?lm?? olan oran?n yüzlerce kat? düzeyde oldu?u dü?ünülmektedir. Bu da, alt?n?n önümüzdeki uzun y?llar boyunca da önemli bir madde olarak kullan?lmas?n? devam ettirecektir.

Google dan Gelen Aramalar: