Alkol Zehirlenmesi Nedir?

0
17

Alkol karbon, oksijen ve hidrojen atomlar?n birle?mesinden olu?ur. Genellikle alkol tah?l, üzüm gibi meyvelerin özel a?amalardan geçirilerek yap?lmaktad?r. Bunlar; ?arap, bira, viski gibi içeceklerdir.

Saf alkol oran? ne kadar yüksek olursa vücutta ki ?s?, bo?azdaki yanma da o kadar artacakt?r. ?arap ispirtosu içkilerde bulunan saf alkol yüzdesidir. Saf alkol oran?; birada %2’den %5’e, ?arapta%8’den %15’e, rak?larda ise %60’dan %100’e kadar de?i?ir.

Alkol zehirlenmesi ayn? zaman da sarho?luk anlam?na da gelmektedir. Alkol zehirlenmesi vücudumuzun kald?rabilece?i alkol miktar?ndan daha fazla almas?yla olu?ur. Alkol al?nd???ndan itibaren h?zla kana kar???r ve beyine kadar gider. Alkol al?m?n da beynin farkl? nörotransmitterlerini etkiler. Nörotransmitter iki sinir hücresi aras?ndaki ba?lant?y? sa?layan kimyasal maddedir. Alkol beyine giden sinyallerin nörotransmitterlerin yolunda yava?lamas?na neden olmaktad?r. Bu da geçici konu?ma bozukluklar?, sald?rganl?k durumu, hareket uyumsuzlu?a neden olur. Alkol zehirlenmesinin baz? belirtileri ise;

al2

Ana alkol zehirlenme belirtileri

-Agresif veya a??r? cinsel içerikli davran??lar göstermek

– Ayakta durmakta zorluk çekmek

– Çok yüksek sesle konu?mak

– Sa?l?kl? dü?ünme, yürüme, araç kullanma zorluk çekmek

– Normalden yorgun hissetmek

– Gözlerde anormal hareketlilik gibi belirtiler göstermektedir.

al3

Di?er alkol zehirlenmesi belirtileri

– Nöbet geçirme

– Yüz k?zarmas?

– Ba? dönmesi, ba? a?r?s?

– Duyular da(dokunma, tatma, i?itme, koklama, görme) azalma

– Yorgun hissetme, derin uyku hali (komaya girme), gibi belirtiler göstermektedir.

Alkol zehirlenmesinde te?hisler ‘’psikiyatrik de?erlendirme’’, ‘’testler ve derecelendirme ölçekleri’’ bu yöntemlerle yap?l?r.

Psikiyatrik de?erlendirme: fiziksel ruhsal, cinsel istismar var m?, psikolojik travma geçirdiniz mi gibi sorular yöneltilir. E?er gerekli görülmesi halin de t?bbi gereklilikleri uygulanacakt?r.

al

Testler ve derecelendirme ölçekleri: Baz? testler yap?larak (idrar, kan, tükürük)alkol miktar?na bak?l?r. Sizden sa?l?k öykünüzü istenebilir ve ne kadar sürdü?ü vb. sorular sorulabilir. Ald???n?z alkol miktar?ndan sizin ne kadar etkilenip etkilenmedi?iniz ölçülür. Detayl? bilgi için baz? testler derecelendirme ölçekleri yap?lacakt?r.

Alkol tüketiminde etkisini azaltmak için baz? yöntemler uygulanabilir. Alkol almadan önce bir bardak süt içilmelidir. Tek tip içki seçimi yap?lmal?; üzüm ve tah?l içkilerini birbirine kar??mamal? ve ara ara su tüketilmelidir. Alkol ile birlikte kuru yemi? tüketilmeli lezzetli oldu?u gibi t?bbi öneme de sahiptir.

?çki yüksek miktarda potasyum bulunmas? vücutta potasyum dengesini bozacak bu durum kalp spazm? ve krampa neden olacakt?r. Tuzlu kuru yemi? yemeniz bu sa?l?k problemlerini engelleyecektir.