Roma Rakamları Nasıl Yazılır?

0
41

Romal?lar, Eski M?s?rl?lar?n y?llarca önce yapt?klar? gibi, önceleri baz? sembolleri tekrarlayarak say?lar? tasarlad?lar.

Bunlar?n nümerik de?erleri ?öyledir; I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1000

Bugün de zaman zaman kullan?lan bu harfler, yan yana getirilerek daha büyük say?lar olu?turulabilir. Mesala “25?,”XXV” ?eklinde yaz?l?r.

Bu say?lar yaz?l?rken uyulmas? gereken baz? kurallar vard?r:

  • Bir harf, en fazla üç defa yan yana yaz?labilir.
  • Bir harfin sa??na, kendisinden daha küçük de?erli bir harf gelirse, toplanarak okunur. XI=11 , DCX=610 , LXXVII= 77 gibi.
  • Sol tarafa yaz?ld???nda ise ç?kar?l?r. XC=90, IL=49, CD=400 gibi. Sadece bir harf yaz?labilir.
  • Hem sa?a, hem de sola daha küçük de?erli harfler yaz?larak farkl? rakamlar yaz?labilir. CMLI=951, XLVII=47, CDLV=455 gibi.romarakamtablo
  • Roma rakam? ile yaz?labilecek en büyük ve en uzun say? “3888? dir.(MMMDCCCLXXXVIII)
  • Çok s?k olmamakla beraber daha büyük say?lara ihtiyaç hissettiklerinde harflerin de?erini “1000? kat artt?rmak için üzerlerine çizgi çizmi?lerdir.

Üzerinde çizgi olan harf de?erleri de ?öyledir; V=5000, X=10000, L=50000, C=100000, D=500000, M=1000000

Dört i?lem yapma zorlu?u sebebi ile günümüzde fazla kullan?lmamaktad?r. Baz? usuller geli?tirilse de çok büyük say?lara s?ra gelince yetersiz kalmaktad?r. Ancak yine de baz? kitap sayfalar?n? numaraland?rma, madde i?aretleri, saatler gibi kullan?m alanlar? vard?r.

Çeviri Program?: Roma rakamlar? çevirici program?n? kullanarak istedi?iniz rakam?n kar??l???n? h?zl? biçimde üretebilirsiniz.