Tesisatçılar su kaçağını nasıl buluyorlar ?

0
48

Tesisatç?lar su kaça??n? nas?l buluyorlar ? Teknoloji tesisat sektöründe el att? eskidendi k?r?p dökmek ?imdi kamera sistemleri ile çal??an tesisatç?lar sorunu noktasal olarak bulup tamir ediyorlar. Su kaça?? nas?l bulunur sitesi i?te bu bilgiyi sizlere ula?t?rmak için kurulmu?tur.

Su kaça??n?n meydana geldi?i bölgede fiziksel birçok hasar?n meydana gelmesi de olas?d?r. Bu kar??la??lan durum bazen eski yap?larda bazen de yeni yap?larda görülebilmektedir. Su etki etti?i alandaki malzemenin dayan?m ömrünü k?sa bir sürede tamamlamas?na neden olur. Gelin hep beraber su kaça?? sonras? olas? ne gibi fiziksel hasarlarla kar??la?abiliriz bunlara yak?ndan bakal?m.

Tesisatç?lar su kaça??n? nas?l buluyolar

?ayet duvarda meydana gelmi? ise, boyan?n kabarmas? oldukça do?ald?r. Boyan?n iki kat olmas? bile duvar?n kabarmas?na ve boyan?n dökülmesine engel olamayacakt?r. Ayr?ca bu estetik aç?dan ho? durmayan görüntülerin olu?mas?na neden olacakt?r. E?er su kaça?? tavanda kendini göstermi?se, damlalar halinde kolonilerin olu?mas? söz konusudur. Damlalar halinde bu koloniler bir süre sonra birle?erek tavan?n akmas?na neden olacak ve tavan?n sar?ya çalan bir renge bürünmesine yol açacakt?r. E?er su kaça?? problemi zeminde geçen bir tesisat üzerinde meydana gelmi?se, fayanslar?n bir süre sonra çöktü?ünü veya kabard???n? görebilirsiniz. Ayr?ca su kaça?? evin tüm havas?n? de?i?tirir. Rutubet ve nem olu?umu ortamda rahats?z bir havan?n hakim olmas? için yeterli bir sebeptir. Bunun bir sonraki evresi ise küf olu?umudur. Küfün rahats?zl?k verici o kokusu en az görüntüsü kadar istenmeyen bir durumdur. Su kaça?? problemleri tüm bu etkilerinin yan? s?ra e?er uzun süreler bir zemine tesir etmi?se, bölgesel parça kopmalar?na kadar neden olabilir. Çünkü su ile çözünen beton malzeme bir süre sonra kendisini b?rakma daha müsait bir durumda olacakt?r. Özetle yap?larda kontrol alt?nda tutulamayan her türlü su ak???, binaya zarar vermekte ve konutun de?erini a?a??lara çekmektedir. Bu yüzden tesisatta kullan?lan malzeme kadar, i?çilik de önemlidir. Günümüzde meydana gelen su kaçaklar?n?n büyük bir ço?unlu?u i?çilik ve kalitesiz malzeme kullan?m?ndan dolay? kar??m?za ç?kmaktad?r.
Su kaça?? bu bahsini etti?imiz durumlardan herhangi biri yüzünden gerçekle?mi? ise teknolojik olarak sorunun giderilmesi mümkündür. Ancak temiz bir i?çilik ve kaliteli malzeme bu sorunun varl???n? uzun vadede unutman?z için yeterli olacakt?r.
Sitemiz :

sukacaginasilbulunur.com