Sabun Renkli Olmasına Rağmen Köpüğü Neden Beyazdır?

0
26

Günlük hayatta ellerimizi de?i?ik renklerde sabunlarla y?kam???zd?r. Fakat ne renk sabun kullan?rsak kullanal?m, köpü?ü her zaman beyaz olmu?tur.Peki sabun farkl? renkli oldu?u halde köpü?ü neden beyaz renklidir?

Bir cismin rengini, o cismin görünür ???k aral???ndaki frekanslardan hangilerini so?urup, hangilerini yans?tt??? belirler. Bunun yan?nda cismin görünen rengi, dü?tü?ü yüzeyin rengine de ba?l?d?r. Örne?in sar? renkli bir yüzeye beyaz ???n dü?ürsek, biz o yüzeyi sar? renkli görürüz.Bunun sebebi gözümüze gelen ???nlar?n, sar? rengin frekans?nda olup di?erlerinin so?urulmas?ndand?r. Elimize sabun sürdü?ümüzde rengi belirleyen sabunun içindeki renk pigmentleri’dir. Fakat, ellerimizi ?slat?p ovu?turdu?umuzda, sabun kremi suyla seyrelmi? hale gelir.Bu s?rada kabarc?klar olu?turarak köpürür.Bu kabarc?klar, sabun kremi ve sudan olu?maktad?r. Su safken ?effaft?r, bu kar???m ise matt?r ve üzerine dü?en ???nlar?n hemen hemen tümünü yans?t?r. Bu nedenle de beyaz görünür.

Ellerimizi iyice ovu?turdu?umuz’da bu kar???m iyice köpürmeye, köpü?ü olu?turan baloncuklar da büyümeye ba?lar.Büyüdükçe incelir ve ?effaf hale gelirler. Bu durumda üzerine ?????n büyük bir k?sm?n? geçirip,pek az?n? yans?tmaktad?rlar.?effaf görünmelerinin nedeni budur. Baloncu?un yüzeylerinden geçen ???k,hem girerken hem de ç?karken her iki yüzeyde de k?r?l?r. Farkl? frekanslarda gelen ???nlar, yüzey kal?nl?klar?na göre farkl? aç?larda k?r?l?r. Farkl? frekanslardaki ???k,yüzey malzemesinin et kal?nl???na ba?l? olarak,farkl? aç?larda k?r?l?r. Ayn? baloncu?a bakarken, baloncu?un yüzeyine bak?? aç?m?z? de?i?tirdi?imizde,yüzey renginin de de?i?ti?ini görürüz.Bak?? aç?m?z? de?i?tirmemiz, gözümüzün farkl? frekans aral?klar?na ula?mas?na neden olmaktad?r.