Laptop Batarya Kullanım Süresi ve Şarj Ömrü Nasıl Uzatılır?

0
26

Masaüstü bilgisayar?n yerini diz üstü bilgisayarlar? almas?yla birlikte ?arj problemleri de ortaya ç?kmaya ba?lad?. Herkes laptoplar?n? daha uzun süre kullanmay? istiyor. Hiç beklemedi?iniz anda ?arj? biten bu bataryalar oldukça can?m?z? s?kar. Can?m?z?n s?k?lmamas?n? ve bu bataryalar?n ömürlerini bir nebze olsun artt?rabiliriz.

Mesela neler yapabiliriz;

1- E?er office uygulamalar?n? kullan?p internet ve veri aktar?m?n? kullanmayacaksas?n?z Wi-Fi ve BlueTooth’u kapat?n Laptoplarda bu i?lemi k?sa yoldan kapatabilece?iniz k?sayol tu?lar? ya da ekran?n?zdaki programlardan bu hizmetleri devred??? b?rakabilirsiniz. Gereksiz yere aç?k kalan Wi-Fi ve BlueTooth’u kapatt???n?zda tasarruf sa?layacaks?n?z.

2- Laptoplar?n?zda oyun oynamamaya dikkat edin. Sadece batarya ile kullan?mlar?nda a??r? derecede güç gerektirip, ekran kart? ve i?lemcinin çal??mas?n? artt?racakt?r. Bu da sizin bataryan?z?n daha k?sa sürede tükenmesine neden olacakt?r. Yine benzer ?ekilde, DVD izlemek, müzik dinlemek gibi multimedya aktiviteleriniz de bu süreyi k?saltacakt?r. Ama yine de film izlemek istiyorsan?z bunu optik sürücünüz içerisindeki bir DVD’den yapmak yerine, o videoyu hard diskinize kopyalay?n. Harici bir uygulama olarak çal??an optik sürücü ayr? bir güç harcayaca??ndan bataryan?z?n kullan?m süresini azaltacakt?r.

3- Laptobunuzun firewire ba?lant?, USB cihaz ve optik sürücü gibi harici donan?mlar?n?z? devre d??? b?rak?n. Hatta mouse kullanmak yerine laptobunuzdaki touchpad’i kullanman?zda fayda vard?r.

4- Ekran parlakl???n?z? ayarlay?n. Yüksek seviyedeki ???k bataryan?z?n ömrünü k?saltacakt?r. Güç seçeneklerinden ekran parlakl???n? dü?ürmeni laptobun kullan?m süresini artt?racakt?r.

5- Kullanmad???n?z anda laptobunuzun bekleme konumuna geçmesini sa?layacak Windows güç seçeneklerini ayarlay?n. Örne?in bir 10 dakika hiçbir ?ey yapmad???n?zda hard diskinizi ve ekran?n?z? kapatacak ?ekilde gerekli ayarlamalar? yap?n.

Bu tip uygulamalar? yapt???n?zda laptobunuzun batarya kullan?m süresini uzatacaks?n?z. Benzer ?ekilde yine bu bataryalar?n bir de kullan?m ömürleri vard?r. Özellikle bundan fazlas?yla ?ikayet ederiz. Yanl?? kullan?mlar?n etkisiyle birlikte ortalama 2 sene kullan?m ömrü olan bataryalar daha senesini doldurmadan bozulmakta ve gerekli performans?n? sa?layamamaktad?r. ??te bu bataryan?n ortalama ömrünü uzatmak için yapmam?z gerekenleri de ?öyle s?ralayabiliriz.

1- Öncelikle yeni bataryalar? kullanmadan önce mutlaka tam ?arj etmelisiniz. Yeni olan bir bataryan?n tam performans sa?lamas? için birkaç kez ?arj-de?arj olmas? gerekmektedir.

2- Laptobunuzu uzun bir süre bataryada kullanmayacaksan?z (örne?in bir iki hafta süresince evde prizde kullanacaksan?z) laptobunuzun bataryas?n? ç?karabilirsiniz. Laptobunuz tam ?arj olduktan sonra prizden gelecek ak?m? keserler (Li-ion bataryalar için) Fakat kablodaki herhangi bir kopuklukta ya da siz fark?nda olmadan ç?kt???nda tekrar de?arj olmaya ba?lar. Siz bunu bir süre sonra farkedip tekrar prize takt???n?zda bataryan?z tam olarak de?arj olmad???ndan tekrar ?arj olmaya ba?lar bu da bataryan?n ömrünü azaltacakt?r. Ayr?ca bu durumun bir de dezavantaj? vard?r. Laptoplar masaüstü bilgisayarlara göre daha hassast?rlar. Elektrik hatt?ndaki herhangi bir voltaj dü?üklü?ünden oldukça kolay etkilenebilirler. Bu yüzden pilde kullan?lmas? daha makbuldür. Çünkü herhangi bir elektrik kesintisinde ya da voltaj dü?üklü?ünde batarya devreye girip laptobun kapanmas?na engel olacakt?r.

3- Bataryan?z? kullanmad???n?z durumlarda dolu olarak muhafa edin. Yaln?z haftada bir ya da iki haftada bir kez mutlaka sadece bataryan?z? kullanarak bu bataryalar?n de?arj olmas?n? sa?lay?n. Zira hiç kullan?lmayan bataryalar durduklar? yerde de?arj olacakt?r.

4- Bataryay? dondurucu so?uk ya da çok s?cak ortamlarda muhafaza etmeyin. Is?nan bataryalar h?zl? de?arj olurken, so?uk bataryalar ise gerekli gücü hemen üretemedikleri için zorlanacakt?r.

Bu i?lemleri gerçekle?tirdi?imizde laptoplar?n bataryadaki kullan?m sürelerini ve ömürlerini bir nebze azaltm?? oluruz.