İllüzyon Nedir?

0
19

?llüzyon kavram?, kendisini daha çok ak?l almaz sihirbazl?k gösterilerinde göstermektedir. Ak?l s?n?rlar?n? zorlayan ve hep nas?l oldu?u anla??lmaya çal???lan gösterilerinin temel anahtar? konumunda bulunan illüzyon, baz? kesimler için görsel sanatlar?n bir dal?, kimi kesimler içinse ak?l almaz ?ovlarla ?a??rtma becerisini en üst seviyeye ta??makt?r.

?llüzyon kelimesinin kökeni Türkçe olmamakla birlikte, bu kelimenin Türkçedeki kar??l??a yan?lsama anlam?na denk gelmektedir. ?llüzyon en temel anlam?yla görüleni gerçek olarak alg?lamad?r. ?nsanlar?n dünyay? alg?lamas? 5 duyu organ? sayesinde gerçekle?ir ve de illüzyon bu duyu organlar?n? kendine hedef alan bir sistemdir. ?llüzyon böylece, ki?ide mant?kla aç?klanamayacak durumlar olu?turur. Örnek verilecek olunursa mant???yla hareket eden bir ki?i, nesnelerin dünya üzerinde havada uçamayaca??n? bilir, fakat sihirbazlar?n yapm?? oldu?u gösterilerde uçuyormu? gibi görünen nesnelere gerçekçi bir aç?klama getiremez.

?llüzyon kavram?n?n tan?m? için, ki?ilerin duygusal ç?kar?mlar?yla birlikte zihinsel aç?dan yorumlama kabiliyeti aras?nda bulunan ili?kinin k?r?lmas? ifadesi kullan?lmaktad?r. Bu tan?m ile kullan?lan illüzyon, büyük bir ço?unlu?un önünde gerçekle?en ve gerçekle?mesi pek mümkün olmayan oyunlar ve gösteriler sergilenmektedir. ?llüzyon gösterilerinde cisimler ki?ilerin duygular? üzerinde kas?tl? bir ?ekilde yanl?? olarak gösterilir. Yani göz yan?l?r. ?llüzyon olay?n?n neden insanlar üzerinde ba?ar?l? oldu?u incelendi?inde ise, bu duruma bir örnek verilebilir. Öyle ki insanla günlük hayatta birçok olayla kar??la??rlar ve de kar??la??lan bu olaylar?n ço?u mant?k çerçevesinde de?erlendirilmez.

De?erlendirildi?inde ise baz? mant?k tutars?zl?klar? ortaya ç?kacakt?r. Ki?i bir yaz? okurken, insan beyni yaz?daki imla hatalar?n? otomatik bir ?ekilde düzgün olarak alg?layabilir ve de böylece ki?i yaz?da herhangi bir hata olmad???n? dü?ünebilir. Fakat hatalar gözden kaçm??t?r. Yine bir metinde oldukça önemli olan bir k?s?m, ki?i taraf?ndan okunur ama önemli oldu?unun fark?na var?lamayabilir. ?llüzyon gösterilerinin ba?ar?l? olmas?n?n nedenleri aras?nda ise, insan beyninin bu ?ekilde çal??mas?d?r.

3493_ill1

Bilimin oldukça karma??k ve engin bir dal? olan kuantum fizi?ine göre, maddelerin %99’dan fazlas? bo?luktur ve ya?am bilinç fark?ndal??? ve alg?sal bir deneyimdir. Herhangi bir maddenin beyinde alg?lan?? ?ekli, beyinde gerçekle?en elektrik iletimlerinden ibaret bir durumdur. Böylece ki?i fark?nda olmaz fakat beyinde gün içerisinde on binlerce i?lem gerçekle?tirmektedir. Bu durum alt bilinç olarak tan?mlan?r ve de bu durumun insan ya?am?n?n %90’n?nda etkin oldu?u çal??malar bulunur. Bu oran ise, insanlar?n öz benliklerini di?er bir ad?yla da öz bilinçlerini hayatlar?n?n sadece %10’luk bir k?sm?nda kullanabilmekte oldu?unu gösterir. Ve de geriye kalan birçok i?lem, insan beyni taraf?ndan gerçekle?tirilir. Bu ise, ya?am içerisinde kazan?lm?? olan deneyimlere ba?l? olarak otomatik bir ?ekilde gerçekle?mektedir.

Kuantum fizi?inin insan beyni ile ilgili verdi?i bu bilgiler ?????nda, asl?nda illüzyon kavram?n?n niçin ki?iler taraf?ndan ola?and??? olarak alg?land??? anla??lmaktad?r. ?nsanlar? hayretlere dü?üren ve akl?n s?n?rlar?n? zorlayan illüzyon gösterilerinde insan beyni baz? ç?kar?mlarda bulunur. Fakat bunu insanlar fark edemez. Bu ç?kar?mlar sonucu beyin, alg?lanmakta olan olay? daha önce ya?am?? oldu?u olaylar iler k?yaslar ve bir sonuca ula??r.

Örne?in göz yan?lsamalar? sanal ortamda oldukça popüleritesi olan bir durumdur ve de ki?iler bu ?eylere uzun bir süre bakar fakat e?er bak?? aç?s? de?i?mezse fark? anla??lamaz. Bu tür göz yan?lsamalar? içeren görseller çok fazlad?r ve bunlar da illüzyondur. ?nsan?n beyni gördü?ünün bir top oldu?unu kesin bir ?ekilde söylese de, bak?? aç?s? de?i?ti?inde çok farkl? durumlar olu?abilmektedir. Bu örnekler, göz yan?lsamalar?n?n en me?hur örnekleri aras?nda yer almaktad?rlar.

Ki?i, bir ?eye sadece belirli bir aç?dan bakarsa, o ?eye ne kadar dikkat etmi? olursa olsun o ?eydeki gerçekle?en olaylar? fark edemez ve illüzyon yapan ki?inin yapm?? oldu?u hareketler ile hiç de fark?nda olmadan baz? durumlara ?artland?r?labilirler. ?artland?r?lan durum ise, izlenmekte olan illüzyon gösterisinin gerçek d??? oldu?u zannedilir. ?nsanlar için, bir insan?n bakt???nda her ne görmesi isteniyorsa, baz? kurallara uyuldu?u takdirde gösterilmek istenen bu ?eyi o ki?inin görmesi sa?lanabilmektedir.